profil

Zarządzanie i organizacje

poleca 85% 438 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Funkcje organizacji:
1. umożliwienie realizacji celow, których jednostka ze względu na ograniczone umiejętności i zasoby nie może sama zrealizowac
2. tworzenie, przechowywanie i upowszechnianie wiedzy
3. pomagaja realizowac się jednostkom->tworzenie karier
4. porzadkowanie zycia
Modele organizacji(wszystkie 4 elementy powiazane ze soba
Organizacje- to systemy celowościowe, wg H lea Witta kazda organizacja sklada sie z4 el
1. cele(przyszly stando jakiego org dazy korzystny pod pewnymi wzgledami, istnienie hierarhia celow:
-przetwarzanie i rozwoj
- gra o zasady, zrównoważenie funkcjonowanie
-zysk- budzet u non-profit
-proukcja, usługi-wazne funkcj na rzecz spol.
-zadania cczlownkow organizacji
2.ludzie-kadra kierownicza oraz szeregowi pracownicy danej org, którzy ja tworza poprzez ukladpacy, umiejętności, wiedze i motywacje
3. struktury- budowa wewnątrz. org. Czyli zbior elementow oraz powiazania miedzy nimi. Strukture org dzielimy na: a)fomalna –dzialajaca wg przepisow;b) nieformalna – zależności zahodzace miedzy członkami; c) niesformalizowana – tradycje danego przedsiębiorstwa
4.tehnologie- u szeregowyh pracownikow znajomosci pewnyh procedur; u kierownikow dobor sposobu pelnienia rol org.
Zysk jest generowany w otoczeniu organizacji-zarzadzanie to zdolności geneowaniatych zyskow wie waznym elementem organizacji jest jej OTOCZENIE. Otoczeniem organizacji nazywamy te elementy, które do niej nie naleza, ale maja na jej funkcjonowanie pośredni lub bezpośredni wpływ. Cele w duzym stopniu uzależnione są od otoczenia. Żadna org nie może istnie bez klientow dostawcow i konkurentow.
Otoczenie dalsze-te elementy , które oddzialywujana nia w posob posreni, na które org nie ma wpływu w krotkim okresie czasu. Zaliczamy do niego-polityke, społeczeństwo, czynniki międzynarodowe, technike, środowisko naturalne
Otoczenie bliższe(konkurencyjne)-elementymajace bezposedni wpływ na funkcjonowanie or i na ktor ona może wpłynąć: klienci, konkurenci(dotychczasowi i potencjalni), dostawcy, substytuty, prasa, media
Otoczenie dzielimy na:
1. otoczenie stale
a) niezmienn wyroby
b) stali konkurenci
c) stabilne warunki ekonomiczne i polityczne
d) brak gwałtownych zmian polecznych
e)stabilne tehnologie
2. otoczneie zmienne
a)powolne zmiany wyrobow
b)stali wielcy konkurenci przy pojawianiu się nowych
c) powolne zmiany w technologiach
d) ewolucyjne tendencje zewnętrzne w polityce i socoloii
3 buzliwe
a)ciagle zmiany wyrobow i usług
b) zmieniajaca się technologia
c) nowu konkurenci
d) gwałtowne zminy społeczne
e) niemożliwe do przewidzenia zaminy w politce
organizacja maszyna
-org ma określony cel
-jest systemem zamkniętym
-rola człowieka jst sprowadzona do roli „trybika”-> centalizaja władzy i informacji, standaryzacja zchowan
- nie istnieja konflikty, wszyscy realizuja jden cel
-otoczenie powinno być przyjaznym, jeśli nie to należy sieod niego odiac
Warunki pozwalające na funkcjonowanie o. maszyny
-lojalna i dyspozycyjna kadra
- mala kwalifikacja pacownikow
-blokada informacji
-brak wplywowyh gup pracownikow o wlasnych celach
-stabile otoczenie
-male rozmiary i prosta technologia
- w dluzzym czasie nie można zarządzać organizacja jak maszyna
-wraz ze wzrostem roziarow produkcji należy zmienic system->KRYZYS RZYWODZTWA. Zawsze w koncu wystapi pluralizm celow. Wzrost buzliosci otoczenia. Wzrost kwalifikacji personelu. W org maszynie najważniejsze są technologie i struktury. Zarzadzanie polega przedewszystkim na planowaniu i kontoli wykonani planu. Ludzie to anjslabsze ogniwo. Cel jest jeden, niezmienny, wszystkie zmiany są czynnikiem destrukcyjnym


Organizacja organizm żywy:
-przechoda rozne kryzysy, które powoduja rozne zmiany, ale posiadaja zasady w nadmiarze
-cele eoluci wraz z rozwojem or, ale celem podstawowy jest przetrwanie
- jest systemem otwartym pozostajacym w stalych relacjach z otoczeniem dzieki wymianie inf, energi, zasobow
-stabilnosc funkcjonowania osiaga się poprzez stan równowagi wwnetrznej i zewnętrznej, org dpasowywuje się do zmian celow czy otoczenia
-zmiana org jest wynikiem cyklu zycia, bądź dopasowania się org do zmian zachodzących w otoczeniu
Analogia ta pozwala na wyjaśnienie zachowan organizacji w sytuacjach kryzysowych; dzieki pojeciu luzua organizacyjnego- nadmiar zasobow. Wg einera okres zycia org.to okresy ewolucji i kryzysy z których pierwszy jest kryzysem przywództwa
Warunki:
-brak konliktow powtarzających się w kolejnych okresach
Organizacja gra zalozenia:
- organizacja jest gra o sumie niezerowej- nikt nie zgarnie calej puli ani ni traci wszystkiego
-gracz maja rozne cele niekoniecznie zodne, ale każdy jest swiadomy, ze aby cokolwiek uzyskac „Th game must go on”
-kaza org to inni gracze, inne cele i inna gra
-najwazniejsi w og są ludzie
- gra to praca menagerow, negocjacje, dochodzenie do konsensusu
- or jest sztuczna konstrukcja, która tworza autonomiczni uczestnicy
-cele uczestnikow są rozne, często trudne do pogodzenia
- konflikt i zmiana stanowia o rozwoju organizacji
-podstawowym czynnikiem integracyjnym uczestnikow org są reguly gry
Relatywizm –dostosowanie teori do praktyki
Pragmatyzm – nauka przez praktyke
Nowa fala poszukiwanie doskonałości w zarzadzaniu na przykladzie idealnie zarządzanych firm
Peter Waterman- żelazny model organizacji
1. strategia
2.struktura
3.system
4. personel
5. style kierowania
6. umiejętności tzw. Kultura organizacji np. zak firmowy
7. wartości-normy zasady, które będą respektowane w danej organizacji
Waterman zaleca skupienie się na elementach miękkich
Teoria „z” -> proba integracji podejścia amerykańskiego i japońskiego. Podzial przedsiębiorstw „a” i „j”
Roznice:
1. dlugosc zatrudnienie
2. troska o pracownika
3. szubkosc awansu
4. tryb decyzyjny
5. odpowidizlanosc
Przwodzctwo organizayjne
Zarzadzanie to sprawowanie władzy nad ludzmi jaka wynika z faktu posiadania wlasnosi srodkow produkcji, bądź upoważnienia otrzymanego od właściciela tych srodkow do dysponowania nimi
Kierowanie polega na wplywaniu na podwładnych w taki sposób by zachowywali sie oni zgodnie z wola kierującego.
Przywództwo kierownicze wiaze się z innymi ludzmi stronnikami bądź zwolennikami sklonymi podporządkować się wskazania przywodcy. U źródeł znajdujecie możliwość wywierania wpływów dzieki posiadaniu władzy której źródłami mogą być: przymus, wiedza, charyzma, tradycja
Skuteczność przywództwa zalezy od:
-cech wrodzonych kierującego
-od stylu kierowania
Podejścia do badania skuteczności przywodstwa
1. teoria cech kierowniczych o skuteczności kierowania decyduja takie cehy jak osobowość, inteligencja, wiedza, wyglad zewnetrny, plec, wiek
Umiejętności kierownicze wg katza i kahna
Umiejętności techniczne, umiejętności radzenia sobie ze specyfika zadan, umiejętności społeczne, umiejetnosci współpracy z innymi ludzmi, umiejetnosci koncepcji, calosciowe ptrzenie n organizacje
Style kierowanie:
a) sposoby realizacji rol i funkcji kierowniczyh
b)sytuacyjne podejscie do badania skutecznosi przywództwa

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut