profil

Zagadnienia z psychologii społecznej

poleca 85% 313 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zagadnienie z psychologii społecznej

1. Deprywacja sensoryczna
Brak lub znaczne ograniczenie dopływu bodźców do narządów zmysłów; długotrwała powoduje zmiany i zaburzenia psychiczne.

2. Socjalizacja
Proces, w wyniku którego członkowie danej kultury zdobywają wiedzę na temat obowiązujących w niej przekonań, wierzeń, zwyczajów i języka.

3. Jakim rodzajem umysłowej reprezentacji jest skrypt?
Jest to umysłowa reprezentacja obejmująca sekwencję wydarzeń, oczekiwanych w konkretnej sytuacji lub w ramach pewnego zdarzenia.

4. Na czym polega fenomen prawa pierwszeństwa?
To proces, za sprawą którego nasze pierwsze wrażenie dotyczące innej osoby wpływa na to, że jej późniejsze zachowanie interpretujemy w sposób zgodny z tym pierwszym wrażeniem.

5. Na czym polega mechanizm atrybucji zew.?
Jest to wnioskowanie, że jakaś osoba zachowała się w określony sposób ze względu na właściwości sytuacji, w której się znalazła, np. trzasnął drzwiami bo jest przeciąg.

6. Na czym polega (podaj przykład) heurystyka zakotwiczenia i dostosowania?
Polega na posłużeniu się jakąś liczbą lub wartością jako punktem wyjścia i następnie dopasowaniu informacji do tej liczby, nieznacznie ją tylko korygując.
Np. jeśli chcesz zgadnąć jak ci się powiedzie na końcowym egzaminie z psychologii społecznej, to możesz zacząć od przybliżonej kalkulacji ocen z polowy semestru, a następnie dostosować te przewidywania biorąc pod uwagę pewne szczególne cechy egzaminu.

7. Na czym polega zjawisko samoświadomości publicznej?
Skłonność do ciągłego poczucia, że jest się w centrum uwagi.

8. Jakie elementy składają się na peryferyczny tor wpływu perswazji na postawy?
Atrakcyjność osoby przekonującej, atrakcyjność sposobu przekonywania i atrakcyjność sytuacji.

9. Czego dotyczy wpływ społeczny?
Dotyczy on zmian w zachowaniu spowodowanych prawdziwym lub wyobrażonym naciskiem ze strony innych osób.

10. Opisz zasadę społecznego dowodu słuszności.
Ludzie chętniej stosują się do zaleceń, jeśli wiedzą jak wiele innych osób również się do niech stosuje – szczególnie jeśli te osoby są do nich podobne.

11. Do czego zazwyczaj jest wykorzystywana i na czym polega strategia etykietowania?
Przypisanie jednostce etykiety, a następnie sformułowanie prośby o działanie zgodne z tą etykietą. Tym sposobem można sprowokować zobowiązanie się do podjęcia określonego działania

12. Co to jest androgyniczność?
Przejawianie się w zachowaniu człowieka zarówno cech żeńskich jak i męskich.

13. Na czym polega zjawisko niewiedzy wielu?
Zjawisko, które zachodzi kiedy obserwatorzy sytuacji krytycznej starają się wyglądać na opanowanych i przekazują sobie nawzajem mylne sygnały, że nie ma potrzeby działać.

14. Co głosi hipoteza frustracji – agresji?
Teoria, zgodnie z którą agresja jest automatyczną reakcją na pojawienie się przeszkód uniemożliwiających osiągnięcie celu.

15. Na czym polega proces stereotypizacji?
Proces kategoryzowania jednostek jako członków danej grupy oraz wnioskowanie, że charakteryzują się one cechami właściwymi dla tej grupy.

16. Na czym polega zjawisko facylitacji społecznej?
Proces polegający na tym, że obecność innych ludzi zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji dominujących, co prowadzi do poprawy skuteczności wykonywania dobrze opanowanych zadań i pogorszenia skuteczności wykonywania zadań źle opanowanych.

17. Z czego składa się system pamięci grupowej (pamięć transakcyjna)?
Składa się z: 1) wiedzy poszczególnych członków grupy oraz 2) sieci komunikacji umożliwiającej dzielenie się tą wiedzą z pozostałymi członkami grupy.

18. Co to jest „pułapka społeczna” (przykład)?
Są to sytuacje przypominające sieć rybacką. Ludzie lub społeczności płyną w pewnym kierunku, który w jakimś momencie okazuje się niekorzystny lub wręcz śmiertelny, ale nie potrafią się wycofać ani uniknąć pułapki.
Przykład: projektanci elektrowni w Czarnobylu w najczarniejszych snach nie przewidywali, że pewnego dnia pokryje ona Europę pyłem radioaktywnym.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata