profil

Unia Europejska- początki i organizacja

poleca 85% 469 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Deklaracja Schumana -09.05.1950- propozycja zjednoczenia Europy (najpierw zwaśnione kraje), mniejsze ceny i opłaty, wspólna gospodarka, nadrzędne warunki to wkład w ogólne dobro Europy, sługa pokojowi COREPER- Komitet Stałych Przedstawicieli- stały pomocniczy Rady UE Droga Polski do UE- 1994- wniosek o członkostwo; 1998- początek negocjacji; 13.12.2002- koniec negocjacji z kandydatami na szczycie UE w Kopenhadze; 16.04.2003- Traktat Nicejski w Atenach; 7-8.03.2003- referendum akcesyjne; 01.05.2004- Polska w UE Europejski Trybunał Sprawiedliwości- przestrzeganie prawa przy stosowaniu traktatów- siedziba: Luksemburg Grupa Wyszehradzka- 1991- Polska, Czechosłowacja, Węgry ® CEFTA –12.1992 (po rozpadzie Czechosłowacji) ® 1996- Słowenia, 1997- Rumunia,1999- Bułgaria ® cel- znoszenie ograniczeń celnych we wzajemnym handlu towarami przemysłowymi Jednolity Akt Europejski - luty 1987- postanowienia tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego (obszar bez granic z 4 zasadami powszechnych wolności) Komisja Europejska- organ wykonawczy- czuwanie nad przestrzeganiem postanowień traktatowych- siedziba: Bruksela Kryteria Kopenhaskie- 06.1993- kryteria dotyczące bycia członkiem WE: przestrzeganie praw człowieka, szacunek dla mniejszości narodowych, rządy prawa, stabilne i demokratyczne instytucje, funkcjonowanie gospodarki rynkowej, sprostanie zasadą konkurencji, przyjęcie wszystkich zobowiązań, popieranie unii politycznej, gospodarczej i walutowej. Narodowa Strategia Integracji z UE- 1997- po wejściu do UE Polska będzie jej pełnoprawnym członkiem, udział Polski umożliwi wzrost rozwoju gospodarki, stopniowo Polska dostosuje się do wymagań walutowych i gospodarczych, będą obustronne korzyści, Polska poniesie część kosztów z wiązanych z dostosowaniem się do standardów. Parlament Europejski- w skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich wybierani w wyborach na 5 lat (deputowani)- zatwierdzanie budżetu UE, kontrola prac komisji problemowych, mianowanie Rzecznika Praw Obywatelskich, wydaje opinie w sprawie wniosków o przyjęcie do UE i zawieraniu stowarzyszeń- siedziba: Bruksela (na co dzień), Strasburg ( sesje raz w miesiącu) Rada Europy- 1945, Polska –1991 - organizacja międzynarodowa. Rada Europejska- 1974- szefowie państw lub rządów krajów członkowskich i przewodniczący Komisji Europejskiej- określenie głównych kierunków polityki i rozwoju ugrupowania- zbiera się co najmniej 2*, trwa 6 miesięcy, zmienia się rotacyjnie- siedziba: miejsce aktualnych obrad Rada UE- nadrzędna instytucja 3 WE- stanowienie prawa w UE- siedziba: Bruksela, Luksemburg Rozszerzenia UE: I- 25.03.1957- patrz Traktaty Rzymskie, II- 1973- Dania, Irlandia, Wielka Brytania, III- 1981- Grecja, IV- 1986- Hiszpania Portugalia, V- 1995- Austria, Finlandia, Szwecja, VI- 1.05.2004- Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta, CyprStowarzyszenie- sposób integracji co najmniej 2 państw między sobą Traktat Amsterdamski- 02.10.1997- 01.05.1999- UE opiera się na: zapewnieniu zatrudnienia, praw, bezpieczeństwa obywatelom, usunięciu przeszkód w przepływie osób, ustalenie dla UE właściwego miejsca na świecie, usprawnieniu działania instytucji i organów unijnych w celu jej rozszerzenia Traktat Nicejski- 12.2000- 16.04.2003- reforma instytucji unijnych pozwalająca rozszerzyć UE o kraje Europy Wsch. i Poł., zakończenie negocjacji z państwami- kandydatami najlepiej przygotowanymi., reprezentowanie państw w organach UE o rozszerzeniu (Polska- 1 komisarz,27 głosów w Radzie Unii, 50 posłów w Parlamencie Europejskim).Traktaty Rzymskie- 25.03.1957- 01.01.1958- EWG (Europejska Wspólnota Gospodarcza) i EURATOM ( Europejska Wspólnota Energii Atomowej) - cele: harmonijny rozwój gospodarczy państw członkowskich, stabilny i zrównoważony wzrost gospodarki, wysoki poziom życia ludności, ściślejsze związki międzypaństwowe; EWWiS (Europejska Wspólnota Węgla i Stali)- 18.04.1951- 23.07.1952- Belgia, Francja, Holandia Luksemburg, RFN, Włochy- traktat pokojowy Traktat z Maastricht- 07.02.1992- 01.11.1993- ustanowienie UE opartej na 3 filarach: (1) 3 traktaty dotyczące EWWiS, WE (Wspólnoty Europejskie) i EURATOM, (2) współpraca obejmująca wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa (3)oraz wymiar sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Układ Europejski: Polska: 16.12.1991- 01.02.1994- stowarzyszenie z państwami UE; Polska- 8.04.1994; Bułgaria-1993; Czechy- 1993, Estonia- 1995, Litwa- 1995, Łotwa- 1996; Rumunia- 1993; Słowenia- 1991; Węgry- 1991- wola wstąpienia do UE. Unia Europejska- specyficzny związek państw, gdzie część suwerenności państwowej jest przekazana na poziom międzynarodowy. Zasady powszechnych wolności- przepływ towarów (usunięcie barier celnych, zniesienie ograniczeń ilościowych, wspólne normy i przepisy, brak kontroli granicznych, ujednolicone podatki), przepływ usług (otwarte usługi transportowe i telekomunikacyjne, ujednolicone metody kontroli banków i ubezpieczeń), przepływ kapitału (wspólny rynek finansowy, ułatwiony przepływ papierów wartościowych , swobodny przepływ kapitału), ruch osobowy (swobodne poruszanie się, podejmowanie pracy, osiedlanie się, korzystanie ze wszystkich dóbr socjalnych w całej UE)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty