profil

Krajowy Organ Praw Człowieka

poleca 85% 163 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Prawa człowieka pierwotnie znajdowały uzasadnienie w prawie naturalnym, współcześnie są osadzone w systemie norm i wartości moralnym w procesach społecznych, ekonomicznych i cywilizacyjnych. Mają charakter podmiotowy, względnie niezależny od czynników wewnętrznych. Podstawową strukturę praw człowieka tworzą mechanizmy i procesy weryfikacyjne umożliwiające przestrzeganie. Obecnie prawa człowieka są sprecyzowane, poza unormowaniami wewnętrznymi (konstytucje i ustawy)

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Jest to działalność państwa realizowana przez niezawisłe sądy polegające na rozpoznawaniu sporów prawnych w zakresie prawa cywilnego oraz wymierzania kar, za popełnione przestępstwa. Zgodnie z konstyticją wymiaru sprawiedliwości w Polsce sprawiają sąd Najwyższy, sądy powszechne,administracyjne oraz wojskowe.
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego to : prof. dr hab. Lech Gardocki
Prezes Sądy Najwyższego to: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Trybunał konstytucyjny jest samodzielnym organem kontroli państwa, należy go traktować jako organ władzy sądowniczej, ale podkreślić przy tym trzeba rozróżnienie między sądami i trybunałami. Sądy tworzą system organów powołanych do orzekania w sprawach indywidualnych i podporządkowanych Sądowi Najwyższemu lub Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Trubunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu pozostają poza systemem sądów, tworząc drugi, odrębny segment władzy sądowniczej. Trubunał Konstytucyjny składa się z 15 sedziów,w tym Prezesa i Wiceprezesa. Sędziowie są wybierani przez Sejm na okres 9 lat.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego to: Marek Safjan

ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
Uniwersalna organizacja międzynarodowa powołana w 1945 roku na mocy umowy związaną z Kartą NZ w celu zapewnienia bezpieczeństwa i mająca służyć współpracy polityczno-kulturalnej i społecznej między narodami. Główne organy ONZ: Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Rada Powiernicz, Rada Gospodarczo-Społeczna, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Sekretariat i siedziba ONZ_ Nowy Jork, siedziba europejska- Genewa i Wiedeń

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta