profil

Krajowy Organ Praw Człowieka

Ostatnia aktualizacja: 2021-04-28
poleca 85% 163 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Prawa człowieka pierwotnie znajdowały uzasadnienie w prawie naturalnym, współcześnie są osadzone w systemie norm i wartości moralnym w procesach społecznych, ekonomicznych i cywilizacyjnych. Mają charakter podmiotowy, względnie niezależny od czynników wewnętrznych. Podstawową strukturę praw człowieka tworzą mechanizmy i procesy weryfikacyjne umożliwiające przestrzeganie. Obecnie prawa człowieka są sprecyzowane, poza unormowaniami wewnętrznymi (konstytucje i ustawy)

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI


Jest to działalność państwa realizowana przez niezawisłe sądy polegające na rozpoznawaniu sporów prawnych w zakresie prawa cywilnego oraz wymierzania kar, za popełnione przestępstwa. Zgodnie z konstytucją wymiaru sprawiedliwości w Polsce sprawiają sąd Najwyższy, sądy powszechne, administracyjne oraz wojskowe.

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY


Trybunał konstytucyjny jest samodzielnym organem kontroli państwa, należy go traktować jako organ władzy sądowniczej, ale podkreślić przy tym trzeba rozróżnienie między sądami i trybunałami. Sądy tworzą system organów powołanych do orzekania w sprawach indywidualnych i podporządkowanych Sądowi Najwyższemu lub Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu pozostają poza systemem sądów, tworząc drugi, odrębny segment władzy sądowniczej. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Sędziowie są wybierani przez Sejm na okres 9 lat.

ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)


Uniwersalna organizacja międzynarodowa powołana w 1945 roku na mocy umowy związaną z Kartą NZ w celu zapewnienia bezpieczeństwa i mająca służyć współpracy polityczno-kulturalnej i społecznej między narodami. Główne organy ONZ: Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Rada Powiernicza, Rada Gospodarczo-Społeczna, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Sekretariat i siedziba ONZ_ Nowy Jork, siedziba europejska - Genewa i Wiedeń

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta