profil

Spółki Prawa Handlowego

poleca 85% 239 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Spółka jawna – jest to spółka prawa handlowego, jest spółka osobowa(tworzą ja osoby i musi być co najmniej 2 wspolników). Charakteryzuje się umową w formie pisemnej,zgłoszona z wpisem do rejestru krajowych spółek handlowych.Odpowiedzialność za działalność ponoszą wspólnicy. Umowa spółki jawnej może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki jawnej bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Spółka partnerska jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w ustawie np. adwokat, aptekarz, architekt) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru.
Spółką Komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółka komandytowo - akcyjna stanowi połączenie dwóch spółek, tj. spółki komandytowej i spółki akcyjnej. W zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, a także do wkładów tych wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy zastosowanie mają przepisy dotyczące spółki komandytowej. Natomiast w pozostałych sprawach stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Wspólnicy, którzy decydują się na prowadzenie działalności w formie spółki komandytowo - akcyjnej muszą zgromadzić kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 50.000 zł. Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru, jednakże, będąc spółką osobową, nie posiada ona osobowości prawnej.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) może być zawierana w celach gospodarczych przez jedną lub więcej osób, o ile ustawy nie wprowadzają w tym zakresie ograniczeń. Nie można w takiej formie prowadzić działalności innej niż gospodarcza, a więc np. działalności kulturalnej, politycznej czy charytatywnej.

Kapitał zakładowy jest to układ wspólnika oznaczony liczbowo kwotą pieniężną. Minimalna kwota kapitału to 50.000 zł.
Spółka akcyjna może być zawiązana dla realizacji każdego celu prawnie dozwolonego, zarówno gospodarczego jak i innego - np. kulturalnego. Stanowi ona jednak formę działalności gospodarczej, ułatwiającą tworzenie dużych przedsiębiorstw oraz koncentrowanie kapitału. Tworzenie takiej spółki jest możliwe, gdy wspólnicy dysponują kapitałem w wysokości co najmniej 500.000 zł.
Konsorcjum istota sprowadza się do tego, ze kilka podmiotów gosp. O różnej strukturze organizowanej powołuje poprzez umowę, albo podejmuje przedsięwzięcie polegające na tym, że prowadzi je we własnym imieniu dzieląc się zyskami i stratami. Koncern jest to związek prawnie samodzielnych przedsiębiorstw pod jednym kierownictwem, decydującym o kierunku działalnośći gospodarczej. Kartel jest to porozumienie gosp. Prawnych przedsiębiorstw, które ma na celu uzgodnienia działania na rynku. Holding jest to forma koncentracji gosp. Polegającej na centralizacji alokacji kapitału i zysku. Prowadzi to do utworzenia grup spółek w której co najmniej jedna jest spółką dominującą (matka) a inne są zależne. Konglomerat jest to dość luźny związek kapitałowy przedsiębiorstw lub ich grup zorganizowanych w formie koncernu. Jednostka zależna spólka handlowa, która jest kontrolowana przez jednostkę dominującą.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty