profil

Konspekt lekcji

poleca 85% 891 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. 12 styczeń 2004, studenci I roku pedagogiki
2. Miejsce kontroli i oceny w procesie kształcenia
TEMAT: „Na czym polega ocena pracy ucznia?”
3. LEKCJA MIESZANA
4. CELE DYDAKTYCZNE:
POZNAWCZE:
Po zakończeniu zajęć student powinien wiedzieć:
• co to jest ocena w procesie kształcenia
• jakie są rodzaje oceny
• jakie są zasady oceniania ucznia
• jakie są kryteria ocen
• jakie są formy oceny
• jakie są metody oceniania
• jakie są funkcje dydaktyczno- wychowawcze i społeczne oceniania
• co to jest nowy system oceniania i na czym on polega
KSZTAŁCĄCE:
• rozwijanie umiejętności pracy z tekstem
• kształcenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy
• rozwijanie umiejętności wyszukiwania istotnych informacji
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie
• kształcenie umiejętności wyciągania odpowiednich wniosków
5. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: F. Bereźnicki „Dydaktyka kształcenia ogólnego”
6. METODY PRACY: praca z tekstem z elementami lekcji podającej
7. FORMY ORGANIZACYJNE PRACY: praca grupowa, praca zbiorowa
8. PLAN OGÓLNY:
I. CZĘŚĆ PRZYGOTOWAWCZA
1) Wstępna ogranizacja i przystąpienie do zajęć (2 -3 min.)
2) Sprawdzanie pracy domowej (3- 5 min.)
3) Powtórzenie materiału i nawiązanie do nowego tematu (4- 8 min.)
II. CZĘŚĆ PODSTAWOWA
1) Podanie nowych treści (10 -13 min.)
2) Sformułowanie pytań, zagadnień (4- 7 min.)
3) Szukanie odpowiedzi (15- 18 min.)
4) Przedstawienie informacji zebranych przez studentów (15- 20 min.)
III. CZĘŚĆ KOŃCOWA
1) Usystematyzowanie, powtórzenie i utrwalenie materiału (10- 12 min.)
2) Omówienie zadania domowego (3- 5 min.)
3) Wykorzystanie i wzbogacenie poznanych zagadnień
9. TOK SZCZEGÓŁOWY:
1) Witam studentów, sprawdzam listę obecności
2) Sprawdzam, czy studenci przygotowali materiały potrzebne do dzisiejszych zejęć
3) Podaje temat zajęć
4) Omawiam podstawowe zagadnienia związane z tematem:
• podaje studentom definicję oceny
„Wyrazu ocena używa się w znaczeniu procesu oceniania względnie jego rezultatu. Ocena oznacza sprawdzanie i ocenianie, co uczeń umie, jakie ma osiągnięcia i braki z określonego przedmiotu szkolnego. Natomiast wyraz ocena używany w sensie rezultatu procesu uczenia się jest zbiorem informacji o efektach pracy ucznia wraz z wartościowaniem tych efektów w postaci stopni występujących w skalach ocen, a więc jest wyrazem opinii nauczyciela o wynikach pracy ucznia. Przez ocenę rozumiemy również informację o efektach uczenia się, dostarczoną uczniowi przez nauczyciela wraz z wartościowaniem tych efektów.”
• omawiam trzy konsekwencje, które wynikają z oceniania:
A. ocenianie powinno być procesem ciągłym, a nie czymś czego dokonuje się sporadycznie, powinno więc przenikać cały proces kształcenia
B. proces oceniania nie jest czynnością przypadkową, pomaga znaleść odpowiedź na pytanie, jak doskonalić nauczanie
C. ocenianie wymaga obiektywnych i rzetelnych narzędzi pomiaru, zapewniających uzyskanie informacji w celu wartościowania decyzji podejmowanych w trakcie kierowania procesem kształcenia
• podaje zasady oceniania:
Aby ocenianie spełniło swe funkcje dydaktyczne i wychowawcze powinno być przeprowadzone według pewnych zasad, zgodnie z jej podstawowymi cechami, takimi jak: obiektywność, sprawiedliwość, instruktywność, jawność, element mobilizacji do dalszej nauki.
5) Dzielę studentów na pięć grup i każdej przydzielam do przeczytania i omówienia inny fragment materiału dydaktycznego:
 przedmiot oceny, rodzaje ocen, kryteria ocen
 formy oceny, metody oceniania
 funkcja dydaktyczno- wychowawcza i społeczna oceniania
 nowy system oceniania- ocenianie wewnątrzszkolne
 ocenianie zewnętrzne
6) Proszę o przedstawienie najważniejszych informacji. W razie potrzeby naprowadzam studentów pytaniami:
 co jest przedmiotem oceny? (wiadomości, umiejętności, samodzielność myślenia)
 jakie rodzaje ocen wyróżnia K. Sośnicki? (aktualistyczna, dyspozycyjna, prognostyczna)
 jakie kryteria ocen wyróżnia J. Półturzycki?
 co możecie powiedzieć o formach ocen stosowanych przez nauczycieli? (słowna, cyfrowa, plusy, minusy)
 jakie metody oceniania można wyrożnić? (konwencjonalna, testowa)
 co można powiedzieć o funkcji dydaktyczno- wychowawczej i społecznej oceniania?
 na czym polega nowy system oceniania?
 czym charakteryzuje się ocenianie wewnątrzszkolne?
 czym rózni się ocenianie wewnątrzszkolne od oceniania zewnętrznego?
7) Systematyzuję uzyskane wiadomości i proszę o zrobienie notatki z dzisiejszych zajęć.
8) Proszę o przygotowanie na następne zajęcia wiadomości o kontroli w procesie kształcenia w oparciu o F. Bereźnickiego lub J. Półturzyckiego.
9) Żegnam się ze studentami.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty