profil

Pogotowie Opiekuńcze

poleca 86% 105 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W przypadku niepomyślnych warunków wychowawczych w rodzinie np. alkoholizm, trudności zdrowotne, bieda i ubóstwo, bezrobocie czy też uzależnienia, należy dążyć do resocjalizacji środowiska rodzinnego. Mówi się o tzw. rewaloryzacji środowiska rodzinnego, które prowadzi do stwarzania dzieciom rodziny zastępczej lub opiekuńczej, umieszczenie dziecka w domu dziecka czy pogotowiu opiekuńczym.

Pogotowie opiekuńcze jest placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze diagnostyczno- kwalifikacyjno-rozdzielczym, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia, wymagających zapewnienia im całkowitej opieki.

Zasadniczym zadaniem pogotowia opiekuńczego jest zakwalifikowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub do rodziny zastępczej oraz doprowadzenie dziecka w czasie jego pobytu do normy w zakresie wychowania. O przyjęciu dziecka do pogotowia opiekuńczego decyduje orzeczenie sądowe( sąd wydaje takie orzeczenie w przypadkach nagłych, wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki całkowitej), wniosków dyrektorów szkół, inspektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu ustalenia najkorzystniejszego dla nich środowisko wychowawczego, a także na prośbę rodziców dziecko może być przyjęte do takiej placówki, lecz ta powinna być poparta decyzją organu administracji oświatowej.

ZADANIA POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO
- zapewnienie doraźnej i okresowej opieki dzieciom opuszczonym i osieroconym bądź wymagającym odizolowania od dotychczasowego środowiska
- organizowanie odpowiedniej działalności kompensacyjno-terapeutycznej i resocjalizacyjnej
- zapewnienie każdemu dziecku warunków do wypełnienia obowiązku szkolnego, aby w miarę możliwości mogło kontynuować naukę w szkole
- opracowanie diagnozy pedagogicznej i lekarskiej oraz wskazań wychowawczych i dydaktycznych
- kwalifikowanie dzieci do rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz kwalifikowanie dzieci do odpowiednich placówek wychowawczo-opiekuńczych.
Pogotowie opiekuńcze jest miejscem gdzie dziecko nie powinno przebywać dłużej niż 3 miesiące.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO
W pogotowiu znajduje się zespół diagnostyczny, który składa się z : pedagogów, psychologów, lekarzy, wychowawców oraz referenta ds. kwalifikacji.
Funkcją tego zespołu jest kwalifikowanie dziecka do umieszczenia w :
-domach dziecka
-rodzinach zastępczych
-państwowych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
-specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych ( dotyczy to dzieci z zaburzeniami
zachowania, deficytami rozwojowymi itp.)
Zespół może zdecydować także w sprawie powrotu dziecka do rodziny własnej, o adopcji i
przysposobieniu ( w porozumieniu z sądem).

Każde dziecko, które trafia do pogotowia opiekuńczego najpierw przebywa na oddziale izolacyjnym, gdzie poddawane jest zabiegom higienicznym oraz badaniom lekarskim.
Z oddziału izolacyjnego dziecko jest kierowane do grupy wychowawczej w internacie. Z tej grupy bezpośrednio uczęszcza na zajęcia szkolne. Jeżeli dziecko ma poniżej 7 lat wtedy trafia do grupy przedszkolnej.

Pogotowie opiekuńcze jest tym miejscem gdzie szczególnie potrzeba kadry o odpowiednich predyspozycjach osobowościowych i kompetencji, ponieważ nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, reedukatorzy, a nawet logopedzi rozpoczynają pracę z dzieckiem, ale nie mają możliwości jej zakończenia.

Organizacja życia w internacie pogotowia opiekuńczego i podział wychowanków na grupy jest zależne od wieku dzieci ( dzieci starsze powinny być odizolowane od młodszych, ponieważ mają większy bagaż doświadczeń negatywnych, są zaniedbane wychowawczo, dzieci młodsze są niedożywione, opóźnione w nauce, na pobyt w pogotowiu reagują apatią, z kolei dzieci starsze agresją i niezdyscyplinowaniem).

Pogotowie opiekuńcze skupia najczęściej wychowanków wymagających zindywidualizowanych oddziaływań. Każdy z nich ma odrębną, niepowtarzalną biografię i własne w swoisty sposób odczuwane przykre doświadczenia życiowe.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata