profil

Pedagogika resocjalizacyjna

poleca 85% 319 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

USTAWA
Przepisy ustawy stosuje się w zakresie:
1)Zapobiegania i zwalczania demoralizacji w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18; 2)Postępowanie w sprawach o czyny karne - w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu łat 13, ale nie ukończyły lat 17; 3)Wykorzystania środków wychowawczych lub poprawczych w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby łat 21
Wobec nieletnich sąd rodzinny może:
1)Udzielić upomnienia, 2) Zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wy-sadzonej szkody, do przeproszenia poszkodowanego, do podjęcia nauki i pracy, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, 3)Ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna, 4)Ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania - udzielając poręczenia za nieletniego. 5) Zastosować nadzór kuratora, 6)Skierować do kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą, 7)Orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, 8) Orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego, 9) Orzec umieszczenie w instytucji lub organizacji powołanej do przygotowania zawodowego, w rodzime zastępczej, w zakładzie wychowawczym, albo w innej odpowiedzialnej placówce opiekuńczo-wychowawczej, 10) Orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym, 11) Zastosować mnę środki zastrzeżone w mniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
-Katalog środków możliwych do stosowania wobec nieletniego ma charakter wychowawczy. Wyjątek stanowi umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym. Zgodnie z ustawą umieszczenie nieletniego w zakładzie popraw-czym może nastąpić w przypadku, jeśli dopuścił się on czynu karalnego oraz gdy przemawia za tym wysoki stopień demoralizacji, a inne środki wychowawcze okazały się nieskuteczne.

KONCEPCJE KRYMINOLOGICZNE PRZEDNAUKOWE
-Platon-zbrodnia – choroba duszy, wola Bogów, 3 rodzaje dusz: żelazo- pożądliwość-praca fizyczna; srebro- uczucie- obrona kraju; złota- rozum- rządzenie państwem
-Hipokrates- występki są owocem głupoty
-Homer, Arystoteles, Palemon, Alkmeno z Krotony- zależność psychiki od wyglądu
-Demokryt- teoria socjologiczna
- Sokrates- cnota:sprawiedliwość odwaga, wstrzemięźliwość, zło pochodzi z nieznajomości cnoty
-Średniowiecze- Kościół-przestępca to wysłannik diabła, śmierć i kary mutylacyjne; Św. Augustyn- predestynacja, Bóg
-Odrodzenie- Tomasz Morus- wadliwy porządek społeczny jest przyczyną przestępczości
-Oświecenie- Owen, Rousseau, Bentham- niesprawiedliwe rządy, nędza, brak oświaty; Erazm z Rotterdamu i A. Frycz-Modrzewski- czynniki biologiczne ispołeczne; Plater, Fachsinus- koncepcja deterministyczna, psychika a organizm; Beccaria Monteskiusz- kary, naprawa przestępcy
-Frenologia- Cesare Lombroso-zależność między anatomią a psychiką, typ przestępczy-przestępca z urodzenia- 6 cech anormalnych; niepełny typ przestępczy- 3-5 cech przestępczych; przestępca nie z urodzenia- mniej niż 3 cech przestępcze; dotyczy to cech anatomicznych, fizjologicznych i psychicznych; przestępstwo typowe to bunt-rebelia; czynniki: NATURA, klimat, pochodzenie , rasa, dziedziczność, alkoholizm, wstręt do pracy, dążność do bogactw, wzrost potrzeb; działalność: opieka nad dziećmi opuszczonymi, wwalka z alkoholizmem, naprawa przestępców nieurodzonych-leczenie w środowisku otwartym;
-kontynuacja frnologów- Garofalo-początki analizypsychologicznej, twórca nazwy kryminologia; Ferri- kary i środki o charakterze socjalnym; czynniki: antropologiczne(z urodzenia, chorzy umysłowo, z namiętności), społeczne(okolicznościowe, z nawyknienia, pseudoprzestępcy), fizyczne; Tarnawska- prostytutki-patologie fizyczne i psychiczne; Grill- fizyczne i moralne zwyrodnienie klas społecznych
-krytyka frenologów: Ch. Goring- diaeza przestępcza(zespół konstytucjonalnych czynników spzyjajacych zachowaniom przestępczym), przestępstwo ma podłoże biologiczne i dziedziczne; kierunek socjologiczny- Laccassagne(teoria środowiska społecznego, zwalczanie przestępczości polega na oddziaływaniu na środowisko); Tarde (korzenie przestępstwa tkwią w społeczeństwie, przestępstwo-moda, zwyczaj); kierunek psychoanalityczny- Healy, Bronner- brak korelacji między przestępczością najbliższych krewnych, człowiek tworem środowiska
-poparcie frenologów- Sieradzki-frenologom zawdzięczamy podjęcie badań nad przestępczościa, wykorzystanie nauk biologicznych w kryminologii, badania w zakresie istoty wymiaru i odbywania kary; Markiewicz- podział przestępców: psychika nie jest dostatecznie rozwinięta, psychika jest wzupełaności lub częściowo chora, wykazują niezdolność do życia społecznego; Radzinowicz- biologiczne podłoże osobowości przestępczej, przestępcy niepoprawni i nałogowi; Lichtenstein- badania Wachholza: teoria psychopatycznego podłoża przestępczości;

NAUKOWE KONCEPCJE KRYMINOLOGICZNE

DZIEDZICZNOŚĆ
-Biblia, Grecja- złe uczynki przodków kalają potomstwo
-Hipokrates—teoria mechanizmu dziedziczenia- pangeneza(zniany w narządach powodują zmianę w reprezentacji substancji rozrodczej, a to odzwierciedla się w wyglądzie i zachowaniu przyszłych pokoleń
-teoria telefonii- w potomstwie mogą znajdować się nie tylko cechy ojca lecz i innych mężczyzn z którymi współżyła kobieta
-Mendel- prawa Mendla: cechy przekazywane są w postaci genów, fenotyp jest obrazem genotypu, geny reagują na oddziaływania zewnętrzne, geny zawierają się w chromosomach, a te w gametach, nadmiar chromosomów jest przyczyną anomalii w potomstwie
-Hugo de Vries- mutacja genowa- zmiana sekwencji zasad organicznych we fragmencie DNA
-Herman Muller- dziedziczne anomalie: czynniki(promieniowanie RTG, substancje radioaktywne, ołów, rtęć, arsen); słaba konstrukcja cielesna, dziecięca budowa ciała, karłowatość, olbrzymiość, wielopalcowość, szpotawość nóg, głuchoniemota, daltonizm, nowotwory, skłonność do cukrzycy
-Galton- eugenika- teoria doskonalenia gatunków, dziedziczność odgrywa ważniejszą rolę niż środowisko
-Goldshmidt- ten sam związek genetyczny w jednym przypadku da człowieka z przykrym charakterem w drugim zbrodniarza, wpływ warunków kulturowych i materialnych
-Lange, Kranz, Stumpfl- badania gamelliologiczne- wpływ na przestępczość czynników zewnętrznych i dziedzicznych na przykładzie losów życiowych bliźniąt; diskordant-jeden bliźnik karany, konkordant-obaj karani; szczegółowe opisy bliźniąt, zgodność charakteru, temperamentu, losów życiowych; konkordancja- duże podobieństwo, analogiczne reakcje, schorzenia, postępy w nauce, wybór zawodu; dyskonkoradacja- okolicznościowy występek; zalecenia różnych środków zabezpieczających i profilaktycznych –krytyka—ST. Batawia-dziedziczne są tylko pewne dyspozycje, tendencje rozwojowe a nie cechy czy właściwości, które zawsze pozostaną wtórna, powstałe na skutek oddziaływania otoczenia, eksperymenty nie objęły bliźniąt rozłączonych, środowisko badanych bliźniąt było złe, powinno brać się od uwagę czynnik egzogenny na równi z endogennym
- badania genealogiczne- Goring-występowianie zjawiska przestępczości zarówno u rodziców jak i u dzieci ma uwarunkowania dziedziczne a nie środowiskowe; gadania Goddarda – ród Marcina Kallikaka-zamożna kobieta i kobieta upośledzona; Malinowski- ród Lero- Normalni ludzie i cyganka(włóczęgostwo)

KONSTYTUCJONALNE
- starożytni grecy- teoria humorów- krew(gorąco i wilgoć), żółta żółć(gorąco i suchość), czarna żółć(suchość i zimno), śluz(zimno i wilgoć)
-Hipokrates- sangwinik( łatwo zapalający się i szybko gasnący, czynni, pewni siebie, mało wytrwali, niepewni w zobowiązaniach), choleryk(pobudliwi, wytrwali, pamiętający, silna wola, trwałe, gorące uczucia), melancholik(początkowo słabo reagują, długo pamiętają), flegmatyk( słabo reagują, krótko pamiętają, apatyczni, z trudem podejmują decyzje)
-Sheldon- organizm warunkuje zachowanie, a ono z kolei wywołuje pewne zmiany w organizmie: mezomorfia( budowa zwarta, silna, muskularna, duża aktywność energia w działaniu oraz agresywność-przestępczość pierwotna); ektomorfia( budowa wysmukła, szczupła, z rozwojem CUN, cerebrotonia: duża wrażliwość nerwowa, skłonność do przemyśleń i rozważań przed podjęciem aktywności-przestępczość psychiatryczna na skutek zaburzeń psychotycznych i neurotycznych); endomorfia( krępa budowa ciała, dobrze rozwinięty układ trawienny, wydatny brzuch, wiscerotonia: zmienność nastrojów, przechodzenie od euforii do depresji, łatwość nawiązywania kontaktów- przestępczość jako skutek braków umysłowych lub organicznych czy też zespołów tych czynników)
-Kretschmer- formy zaburzeń psychicznych: *schizofrenia(rozszczepienie jaźni w sferze uczuciowości myślenia, woli, sądu o własnej osobie), **psychoza maniakalno-depresyjan(cyklofrenia, zaburzenia patologiczne w sferze emocjonalnej); typy osobowości: -osoby psychiczne chore: *schizoidzi i **cykloidzi, - ludzie normalni: *schizotymicy( uczuciowo oschli, drażliwość, patetyczność, skłonność do fanatyzmu, zaburzenia seksualne, tendencje przestępcze),**cyklotymicy(towarzyskość, otwartość, pomysłowość, temperament rozładowuje na innych poczynaniach, oszuści); typy konstytucjonalne: *asteniczny(drobne kradzieże), atletyczny(gwałt), ** pykniczny(oszustwo); dysplastyczny i mieszany (przestępstwa przeciwko mieniu i moralności)

ENDOKRYNOLOGIA
Zależność między działalnością wydzielniczą gruczołów dokrewnych,a sprawnością UN człowieka, jednostki ludzkie, rodziny a nawet narodowości różnią się znacznie pod względem funkcjonowania poszczególnych gruczołów dokrewnyc co miało dać wyraz specyficznym cechom jednostek ludzkich, rodzin, grup ludzkich, narodów
-Schlapp, Smith- biochemiczne uwarunkowania zachwowań przestępczych: przysadka mózgowa( sprawność CUN), nadczynność tarczycy(nadpobudliwość, stany lękowe, nadmierna aktywność, apatia), niedoczynność tarczycy(upośledzenie umysłowe, ogólne osłabienie tempa życia psychicznego)
-Berman-zaburzenie tarczycy( przestępczość z namiętności), zachwiania równowagi organicznej w gruczołach nadnerczy( czyny przestępcze na tle seksualnym, nadmiernie) ;rozwinięte gruczoły płciowe i nadnercza( bandyci)

MODELE OSOBOWOŚCI

-G. Allport- prioprium- niepowtarzalność, indywidualność; fazy: ja cielesne(15 mies), ja materialne(20 mies), self-esteem(2 r.z), ja posiadające(4-5), ja odzwierciedlone(5-6), ja jako racjonalny układ radzenia sobie6-12), ja intencjonalne(od 13); kryteria: autentyczne uczestnictwo, ciepłe stosunki emocjonalne z innymi, emocjonalne bezpieczeństwo, realistyczna percepcja siebie i innych, umiejętność osiągania i przeżywania sukcesów w wybranej sferze, samoobiektywizacja poprzez swoje wytwory, filozofia życiowa
-Rogers- dla zdrowej osobowości ważniejsze są wydarzenia aktualne niż przeszłe; samoaktualizacja(osobowość ludzka jest owładnięta potrzeba aktualizowania wymagania możliwości, doskonalenia, to pcha człowieka przez kolejne stadia rozwoju); bezwarunkowy pozytywny układ odniesienia( duża rola matki, rozwijające się dziecko czuje się wartościowe i kochane w każdej sytuacji);cechy osoby w pełni funkcjonującej: otwartość na doświadczenia, skłonność do doświadczania pełni życia w każdym jego momencie, poczucie wewnętrznej autonomii, wolności i swobody, zaufanie do siebie i własnego organizmu, kreatywność;
-Maslow- samorealizacja( istoty ludzkie mają wrodzone do niej dążenie, hierarchia potrzeb); motywacja( metamotywacja-motywacja osób samorealizujących się, zaspakajanie potrzeb najpierw niższego a później wyższego rzędu; D-motywacja-motywacja uzupełnień braku potrzeb niższych); cechy osoby samorealizującej się: kreatywność, niezłośliwe poczucie humoru, szacunek dla każdego, silne stosunki interpersonalne, zainteresowanie społeczne, odporność na akulturację, świeżość wrażeń, autonomiczne funkcjonowanie, potrzeba prywatności i niezależności, koncentracja na problemach poza własną osobą, naturalność, spontaniczność, akceptacja przyrody, innych ludzi i siebie, obiektywna percepcja rzeczywistości
-E.Erikson- każda faza to pewien kryzys w życiu jednostki, gdy dojdzie do fiksacji-osoba wykolejona; fazy: ufność-nieufność 1 r.ż.; autonomiczność-wątpliwość 2-3 r.ż.; inicjatywa –wina 4-6; pracowitość – niższość 7-11; tożsamość – pomieszanie ról 12-18; intymność- izolacja 20-24; generatywność – zaabsorbowanie własną osobą (stabilizacja); integralność-rozpacz(refleksja)

DIAGNOZA
-rozpoznanie interesującego stanu rzeczy, co do którego istnieje ewentualność postępowania interwencyjnego
-etapy diagnozy- diagnoza konstatująca fakty, diagnoza projektująca i weryfikująca
-przedmiot diagnozy: * zachowania zwłaszcza te niezgodne z normą(model behawioralny), * mechanizmy regulacji zachowania człowieka w danych warunkach społecznych, które prowadzą do zaburzeń przystosowania społecznego(model diagnozy interdyscyplinarnej)
-model humanistyczny- człowiek to przede wszystkim osoba, indywidualność, niepowtarzalność, odpowiedzialny za siebie; cel terapii: stworzenie jednostce warunków sprzyjających jej rozwojowi psychospołecznemu; warunki terapii: terapeuta jest w stanie zaproponować jednostce inne niż przestępcze style i sposoby egzystencji, pozwalające na pełniejsze zaspokojenie potrzeb, stosowane przez terapeutę techniki wpływu osobistego są dobrane do poziomu dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej podopiecznego, terapeuta jest dla podopiecznego osobą znaczącą, ważną, stwarzającą klimat ciepła i bezpieczeństwa; praca z młodzieżą trudną: poznanie wychowanka jako osoby samorealizującej się, poznać jej talenty zainteresowania, potrzeby, empatia, zrozumienie każdego wychowanka, sposób widzenia świata, pełna akceptacja wychowanka, utrzymanie z nim przyjaznych, nasyconych ciepłem emocjonalnych kontaktów, które pozwalają się realizować wychowankowi tu i teraz
-model behawioralny: terapia behawioralna: nastawienie na modyfikację zachowań przynoszących rozmaite szkody, straty zagrożenia, celem jest poszukiwanie, manipulowanie bodźcami, na które wrażliwy jest pacjent-teoria uczenia się(system kar i nagród); praca z młodzieżą trudną: nie należy przyjmować postawy dyrektora, zmuszać do natychmiastowego wykonywania poleceń, należy pozwalać na dokonywanie wyborów, jasne precyzyjne określenie wymagań, uzasadniać usprawiedliwiać własne wymagania, dbać o stabilność własnej osoby, nawiązać więź emocjonalną z wychowankiem, osobisty charakter stosunków interpersonalnych, uczyć wyrażania emocji negatywnych w sposób społecznie akceptowany, wymagać tego co ma szansę na realizacjeInstytucje resocjalizacyjne

27kwietnia 1949 zostały utworzone pierwsze sądy dla nieletnich. Początkowo do kompetencji sądów należała jurysdykcja tylko w sprawach karnych. Jednakże w 1953r przekazano także tym sądom sprawy opiekuńcze małoletnich(zawieszenie praw rodzicielskich, pozbawienie). Dalsze zmiany polegały na ustanowieniu w 1951r instytucji kuratorów społecznych dla nieletnich oraz w 1959r instytucji kuratorów zawodowych dla nieletnich. W 1978r zostały powołane wyspecjalizowane sądy rodzinne. Jak wynika z założeń tych sądów miały one stanowić niezwykle ważny element w tworzeniu nowego systemu prawnego zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. Wszelkie sprawy dotyczące tej samej rodziny, np. karne, cywilne i opiekuńcze, rozpatruje ten sam sędzia co pozwala mu uzyskać właściwe rozpoznanie całokształtu problemów i trudności, mających podstawowe znaczenie również dla podejmowania działalności profilaktycznej, dotyczącej zjawisk patologicznych w rodzinie.

Schroniska dla nieletnich
Jest specjalną placówką opieki całkowitej o charakterze diagnostyczno-resocjalizującym. Funkcje tej placówki to: diagnostyczna, zapobiegawcza, resocjalizująca. Przyjęta w ustawie o nieletnich koncepcja schroniska jako quasi aresztu tymczasowego ograniczać może charakter tej placówki określonej w przepisach wykonawczych, co byłoby niekorzystne. Trafia tutaj młodzież najtrudniejsza, głęboko wykolejona społecznie, nie akceptująca dotychczasowego ładu społecznego.

Pogotowie opiekuńcze
Placówka opiekuńczo wychowawcza. Wychowankami mogą być dzieci i młodzież w wieku 3-18lat które:
-w sposób nagły zostały pozbawione opieki i nie mogą być bezpośrednio umieszczone w odpowiedniej placówce opiekuńczo –wychowawczej;
-z powodu znacznych zaniedbań środowiskowych i zaburzeń w zachowaniuoraz trudności w nauce wymagają specjalistycznej obserwacji i badań psychologiczno-pedagogicznych;
-zostały skierowane na podstawie orzeczeń sądu, wniosków dyrektorów szkół, inspektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu ustalenia najkorzystniejszego dla nich środ. Wychowawczego.
Okres pobytu dziecka w pogotowiu nie może przekroczyć 3m. Zadaniem pogotowia jest doprowadzenie dziecka w tym czasie do normy w zakresie wychowania. Pobyt dziecka może być przedłużony tylko wówczas, gdy tego wymagają zaniedbania i nieprawidłowości rozwojowe dziecka – nie dłużej jednak niż dalsze 3miesiące.
W każdym pogotowiu działa zespół diagnostyczno –kwalifikacyjny. Do jego zadań należy:
-kwalifikowanie dzieci do umieszczenia w pogotowiu
-kwalifikowanie wychowanków pogotowia do zajęć w zespołach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjnych, psychoterapeutycznych lub formach psychoterapii i korekcji indywidualnej;
-ukierunkowanie działalności obserwacyjnej, diagnostycznej i resocjalizacyjnej w pogotowiu;
-ustalenie diagnozy psychopedagogicznej oraz wskazań i zaleceń dotyczących dalszego postępowania z dzieckiem w pogotowiu i placówkach, do których zostanie ono skierowane
-wnioskowanie w sprawach przedłużenia pobytu w pogotowiu o dalsze 3 m
-kwalifikowanie dzieci i wnioskowanie w sprawach powrotu do placówek i do rodzin własnych;
-kwalifikowanie dzieci do umieszczania w innych placówkach;

Policyjne izby dziecka
Zapewniają doraźną, całkowitą opiekę i właściwe warunki wychowawcze nieletniemu zatrzymanemu przez funkcjonariuszy policji. W policyjnej izbie dziecka zatrzymani są nieletni co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełnili czyn karny, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się lub zatarcia śladów czynu przestępczego albo gdy nie można ustalić tożsamości Jeżeli ukończyli 13lat, a nie ukończyli 17. Do policyjnej izby dziecka trafiają także osoby wymagające natychmiastowej opieki, gdy jest niemożliwe niezwłoczne ich przekazanie rodzicom albo umieszczenie w pogotowiu opiekuńczym lub w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli ukończyli lat 13 a nie ukończyli 18.
Do podstawowych zadań policyjnej izby dziecka należy: potwierdzenie lub ustalenie tożsamości nieletniego, zebranie niezbędnych informacji o sytuacji środowiska rodzinnego nieletniego i jego obserwacja pedagogiczna w czasie pobytu w izbie. O umieszczeniu nieletniego w izbie zostają powiadomieni jego rodzice, jednostka policji, działająca na terenie jego miejsca zamieszkania, a o ile zachodzi potrzeba, sąd rodzinny, prokuratura, władze oświatowe oraz inne instytucje państwowe i organizacje społeczne.

Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne
SA to specjalistyczne placówki resortu sprawiedliwości działające na zlecenie sądów rodzinnych. Zadania:
-przeprowadzenie specjalistycznych badań psychol.-pedagog., lekarskich i środowiskowych; na ich podstawie wydaje się opinie o nieletnich, małoletnich, opiekunach i rodzicach
-prowadzenie poradnictwa rodzinnego, sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi i małoletnimi;
-udzielanie pomocy zakładom poprawczym i schroniskom dla nieletnich, zwłaszcza w zakresie opieki psychopedagogicznej
-współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką rodzinną oraz zapobieganiem demoralizacji dzieci;

Zakłady poprawcze
Głównym środkiem oddziaływania w zakładzie poprawczym jest nauka w zakresie obowiązkowej szkoły podstawowej, nauka zawodu oraz praca w warsztatach szkolenia zawodowego. Oprócz tego w zakładach prowadzi się zajęcia kulturalne i sportowe, drużyny harcerskie.
Większość wychowanków utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez systematyczną korespondencję i odwiedziny; mogą też korzystać z przepustek i urlopów. Zakłady mogą być różnego typu:
-dla nieletnich zdemoralizowanych w nieznacznym stopniu, prowadzące pracę wychowawczą w środowisku otwartym,
-dla nieletnich wymagających bezpośredniego nadzoru wychowawczego;
-o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla nieletnich zdemoralizowanych w wysokim stopniu;
-dla nieletnich upośledzonych umysłowych, stosujące oddziaływania resocjalizująco-rewalidacyjne;
-dla nieletnich z zaburzeniami neurotycznymi i innymi zaburzeniami osobowości, zapewniające wzmożoną opiekę psychoterapeutyczną;

Państwowe młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Funkcja dydaktyczna i wychowawcza, która realizuje szkoła, internat, warsztaty szkolne, poprzez zajęcia w szkole zakładowej jak i oddziaływania wychowawcze w internacie(poznanie wychowanka, jego zdolności, cechy, likwidowanie wadliwych postaw.
Młodzież trafia tu na podstawie orzeczenia sądu, pogotowia opiekuńczego, poradni wychowawczo-zawodowej. Niedostosowani społecznie(13-17lat) wymagają opieki całkowitej.

Kuratorki ośrodek pracy z młodzieżą
Instytucja o charakterze otwartym, działająca w miejscu zamieszkania nieletniego. Korzystając z nich nieletni skierowani do niego poprzez sąd.
Zadania:
-wdrażanie uczestników do przestrzegania zasad współżycia społecznego i porządku publicznego
-kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy
-budzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień poprzez:
-udzielanie pomocy wysuwaniu zaniedbań wychowawczych
-podnoszenie poziomu kultury osobistej
-wyrabianie i utrwalanie nawyków pracy społecznej użytecznej
-udzielanie pomocy w nauce, zdobywania przygotowania zawodowego
-organizowanie wolnego czasu
-udzielanie pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych
-udzielanie pomocy materialnej.
Funkcje:
-wychowanie
-opieka
-psychoterapia, profilaktyka

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 16 minut

Ciekawostki ze świata