profil

Formy organizacji społeczeństwa - notatka z lekcji.

drukuj
poleca 84% 861 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Formy organizacji społeczństwa


1. Historyczne formy organizacji społeczeństwa
rozwój społeczny- zanik lub powstawanie niektórych zjawisk społecznych, tworzenie nowych wartośc, norm i modeli zachowań.

Socjologia wyróżnia trzy rodzaje teorii rozwoju społeczeństwa.

a) teoria linearna, zakładająca że społeczeństwo ulega przemianom w toku rozwoju historycznego. Zmiany są nieprzypadkowe, ścisłe, zdeterminowane i ukierunkowane, przebiegające od fazy pierownej do fazy docelowej. Przedstawiciel Herbert Spencer, Karol Marks
b) teorie cykliczne, zakładające, że zmianypolegają na przechodzeniu od jednej fazy do drugiej a następwnie na powrocie do fazy przejściowej. Według Giambattisty Vica społeczeństwo w trakcie rozwoju przechodzi przez trzy okresy: wiek boski (ustrój teokratyczny), wiek bohaterów (ustrój republiki), wiek ludzi (demokracja). Te trzy fazy powracają w zmienionych formach.

c) Teorie dychotomiczne, zakładają przechodzenie społeczeństwa z jednej struktury społecznej w drugą.

Typologia społeczeństw wg marksistów
-społeczeństwo pierwotne- najwcześniejsza a zaazam najbardziej prymitywna forma społeczństwa.
-społeczeństwo niewolnicze, którego podstawą była instytucja niewolnictwa
-społeczeństwo feudalne- charakteryzowało się hierarchiczną strukturą wynikająca z zależności pomiędzy właścicielami ziemskimi a innymi grupami społecznymi
-społeczeństwo kapitalistyczne oparte na prywatnej własności środków produkcji
-społeczeństwo socjalistyczne- oparte na społecznej własności środków produkcji oraz centralnie planowanej i zarządzanej gospodarce.

Współczesna typologia społeczeństw
-społeczeństwo pierwotne- oparte na przypisanych rolach, którego podstawą są wspólnoty rodowe i klany.
-społeczeństwo rolnicze, chłopskie, feudalne- ściasła hierarchia społeczna, silnie zróznicowana pod względem kulturowym
-społeczeństwo industrialne- ujednolicenie wzorów społecznych zachowań i umasowienie kultury powodowane postępem naukowo-technicznym.


2. Współczesne formy organizacji społeczeństwa

a) społeczeństwo postindustrialne
- po raz pierwszy zastosowali to pojęcie Alain Touraine i Daniel Bell
- przyjmuje się, że jeżeli ponad 50% zatrudnionych pracuje w usługach to mamy do czynienia ze społ. Postindustrialnym
- w gospodarce dominują wielkie ponadnarodowe korporacje finansowo-przemysłowe
- produkcja ma charakter masowy
- większość ludności zamieszkuje wielkie aglomeracje
- rozwój kultury masowej

b) społeczeństwo globalne
- twórca koncepcji Herbert Marshall McLuhaN
- wizja współczesnego świata jako „globalnej wioski”, w której odległości nie odgrywają już tak istotnej roli a możliwości komunikowania się są nieograniczone
- powszechny dostęp do prasy radia i TV ma wpływ na kształtowanie się świadomości człowieka

c) społeczeństwo informacyjne
- informacja jest takim samym towarem jak żywność, odzież, sprzęt,
- podstawową cecha społeczeństwa jest powszechności dostępu do informacji

d) społeczeństwo masowe
- charakteryzuje się znacznym zurbanizowaniem
- wysoka gęstość zaludnienia
- ogromne znaczenie środków masowego przekazu
- zanik wyższych ideałów
- brak wpływu religii na życie społ.
- Społeczeństwo konformistyczne
- Konsumpcyjny stosunek do życia
- Bierność w życiu politycznym

e) społeczeństwo wolnego czasu
- skrócenie czasu pracy
- czas wolny wypełniany jest zwykle dodatkową pracą
- osłabienie więzi rodzinnych
- pracoholizm

f) społeczeństwo otwarte
- Henri Bergson, Karl Raimund Popper
- Społ. Wolne i demokratyczne
- Zapewnia obywatelom możliwość dokonywania wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności
- Koncepcja społ otwartego opiera się na tolerancji i pluralizmie
- Akceptuje różnice światopoglądowe, polityczne, rasowe, narodowościowe
- Panują tam pełne swobody polityczne, sprawiedliwość i poszanowanie prawa

g) społeczeństwo zamknięte
- Platon, Karol Marks
- Obowiązują tu sztywne reguły w postaci nakazów i zakazów
- Odcięcie się od obcych wpływów
- Życie jednostki podporządkowane było interesowi państwa i ogółu społ.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
7.5.2009 (17:29)

To samo mam w ksiazce od WOS-u.

21.11.2007 (00:47)

dzięęęęęęęęęęęęeki:D

16.6.2007 (07:15)

To raczej są formy państw, a nie organizacji społeczeństwa :/