profil

Czasowniki modalne

poleca 85% 136 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

can – mogę
can’t be – nie może (pewność)
could – mógł by
may, might – możliwe że
must – musi (pewność)
Teraźniejszość
modalny + bezokolicznik
Present continuous
modalny + be + -ing
Perfect
modalny + have + 3f.
Perfect continuous
modalny + have been + -ing

Obowiązek, konieczność
must – (teraź.) przymus wewn.
ja tak uważam
have to – przymus z zewn.
had to – (przeszłość)
have got to – zalecenia z zewn.
przepisy, prawa
ought to – powinno być zrobione,
jest to dobre ale nie zawsze to
robimy (ochrona lasów)

Konieczność lub jej brak
must, have got to – podkreślenie
konieczności
need + gerund – potrzeba (mocna)
don’t need to/don’t have to/needn’t
- brak konieczności (teraźn.)
didn’t need to/didn’t have to – brak
konieczności (przeszłość)
needn’t have + 3f. – nie potrzeba
ale zrobione

Zakaz
mustn’t – nie można (bo to złe)
needn’t – nie musisz, nie jest to
konieczne, ale jak chcesz...
can’t – nie można(brak pozwolenia)
may not – nie można (przepisy itp.)

Krytyka, niezadowolenie
Could, might, ought to, should
– krytyka za zrobienie czegoś (ter.)
+ have - przeszłość

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata