profil

Diagnoza osobnicza i grupowa

poleca 86% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

GRUPA :
FIZJOTERAPIA II ROK


Diagnoza osobnicza i grupowa klasy III szkoły podstawowej nr. 32 we WrocławiuSPIS TRESCI:
I.ZAKRES DIAGNOZY OSOBNICZEJ
1.Rozwój fizyczny
2.Postawa ciała :
a)wady postawy tułowia
b)wady kończyn dolnych
3.Sprawność fizyczna
4.Zainteresowania aktywnością ruchową
5.Umiejętności
6. Wiadomości na temat gimnastyki korekcyjnej
7. Postawa wobec zajęć gimnastyki korekcyjnej
II.ZAKRES DIAGNOZY GRUPOWEJ


I DIAGNOZA OSOBNICZA

ROZWÓJ FIZYCZNY
Sprawdzamy na podstawie kryterium morfologicznego wtórnych cech płciowych wg. metody Wolańskiego lub siatek wentylowych-waga, wzrost.

lp imię i nazwisko ciężar ciała wysokość ciała
1 Dzidka
2 Zdzichu
3 Marian
4 Pankracy
5 Wiesława
6 Efrozyna
7 Abdul
8 Xi-gang
9 Derlei
10 Pierre
11 Alfonso
12 Lena

I. Ciężar ciała
Ciężar ciała dziecka mierzymy na wadze elektronicznej. Konfrontujemy z siatką centylową.
II. Wysokość
Pomiaru wysokości dokonujemy za pomocą taśmy mierniczej przymocowanej do ściany/antropomierza/korzystamy z badań wykonanych przez pielęgniarkę szkolną. Wynik konfrontujemy z siatką centylową.
Wnioski..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


II Postawa ciała

Postawę ciała dzieci diagnozujemy na podstawie metody punktowania Kasperczyka. W tej metodzie proponuje się obserwację następujących elementów:
w płaszczyźnie strzałkowej:
1.głowa
2.barki
3.łopatki
4.klatka piersiowa
5.brzuch
6.plecy
w płaszczyźnie czołowej – ustawienie przodem
1.barki
2.klatka piersiowa
3.kolana
w płaszczyźnie czołowej – ustawienie tyłem
1.barki
2.łopatki
3.kręgosłup
Za każdy element przyznaje się liczbę punktów- 0-5:
0 pkt- prawidłowy ukłąd osenianego elementu
1 pkt- niewielkie odchylenia od stanu prawidłowego
2-3 pkt- znaczne odchylenia od stanu prawidłowego
4-5 pkt – zniekształecnia dużego stopnia, zmiany oP charakterze strukturalnym(stan patologiczny)

I Ustawienie głowy:
0 pkt – ustawienie prawidłowe (nos niewysunięty poza pion przechodzący przez górną część rękojeści mostka)
1 pkt – głowa wysunięta do przodu (twarz niewysunięta poza pion przechodzący przez rękojeść mostka)
2 pkt – głowa silnie wysunięta do przodu
II Ustawienie barków:
0 pkt – stan prawidłowy (barki ustawione symetrycznie w płaszczyźnie czołowej, a w płaszczyźnie strzałkowej ich szczyty znajdują się na tylnej części szyi)
1 pkt – barki asymetryczne lub lekko wysunięte do przodu
2 pkt – barki silnie asymetrycznie wysunięte do przodu, ich szczyty znajdują się przed konturem szyi
III Ustawienie łopatek:
0 pkt – łopatki tworzą jednolitą płaszczyznę z powierzchnią pleców
1 pkt – łopatki odstają od płaszczyzny pleców więcej niż na jeden palec badanego
2 pkt – łopatki odstają od płaszczyzny pleców więcej niż na dwa palce badanego
IV Ustawienie i kształt klatki piersiowej:
0 pkt – klatka piersiowa dobrze wysklepiona (najdalej wysuniętą ku przodowi częścią ciała jest przednia ściana klatki piersiowej)
a) klatka piersiowa szewska:
1 pkt – spłaszczona
2 pkt – płaska ze śladami krzywicy
3 pkt – szewsko-lejkowata
b) klatka piersiowa kurza:
1 pkt – niewielkie zmiany kształtu o charakterze kurzym
2 pkt – kurza ze śladami krzywicy
3 pkt – kurza z dużymi zniekształceniami w postaci różańca pokrzywiczego i bruzdy Harrisona
V Ustawienie brzucha:
0 pkt – brzuch płaski
1 pkt – brzuch uwypuklony, niewysunięty poza linię klatki piersiowej
2 pkt – brzuch uwypuklonym, wysunięty poza linię klatki piersiowej
3 pkt – brzuch obwisły
VI Ukształtowanie kifozy piersiowej:
0 pkt – łagodnie zarysowany kształt kifozy piersiowej
a) kifoza piersiowa zwiększona:
1 pkt – kifoza piersiowa powiększona
2 pkt – kifoza piersiowa silnie powiększona
3 pkt – utrwalona hiperkifoza
b) kifoza piersiowa zmniejszona:
1 pkt – kifoza piersiowa spłaszczona
2 pkt – kręgosłup prosty, plecy płaskie
VII Ukształtowanie lordozy lędźwiowej:
0 pkt – łagodnie zarysowany kształt lordozy lędźwiowej
1 pkt – lordoza lędźwiowa nieznacznie pogłębiona
2 pkt – lordoza lędźwiowa silnie pogłębiona
3 pkt – utrwalona hiperlordoza
VIII Boczne skrzywienia kręgosłupa (skoliozy):
0 pkt – kręgosłup prosty
1 pkt – skolioza niewielkiego stopnia
2 lub 3 pkt – skolioza znacznego stopnia z rotacją
4 lub 5 pkt – skrzywienie dużego stopnia z garbem żebrowym
IX Ustawienie kolan:
0 pkt – kończyny proste, kolana i pięty przylegające do siebie
a) kolana szpotawe:
1 pkt – kolana nieprzylegające do siebie na odległość 1 cm
2 pkt – kolana silnie szpotawe, nieprzylegające do siebie na odległość ponad 3 cm
b) kolana koślawe:
1 pkt – przyśrodkowe kostki oddalone od siebie o ponad 1 cm
2 pkt – kolana silnie koślawe, kostki przyśrodkowe oddalone od siebie o ponad 3 cm
X Wysklepienie stopy:
0 pkt – stopa dobrze wysklepiona
1 pkt – stopa spłaszczona
2 pkt – stopa płaska
3 pkt – stopa płasko-koślawa
Kategorie postawy ciała:
0 - 6 pkt - bardzo dobra
7 - 12 pkt - dobra
13 - 18 pkt - zła
19 - 24 pkt - bardzo zła


Imię i nazwisko Dzidka Zdzichu Marian Pankracy Wiesława Efrozyna Abdul Xi-gang Derlei Pierre Alfonso Lena
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
VIII
IX
X
Suma punktów

Wnioski..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III Sprawność fizyczna

Poziom sprawności fizycznej określamy na podstawie testu sprawności motorycznej. Opiera się on na 6 próbach.
2.Siła
a. rzut piłką 1kg w [m]
3.Moc
a. skok dosiężny w [cm]
b. skok w dal z miejsca w [cm]
2.szybkość
a. bieg 30 metrów w [s]
b. bieg 40 m w [s]
3.Zwinność
a. bieg z przewrotem w [s]


Imię i nazwisko Dzidka Zdzichu Marian Pankracy Wiesława Efrozyna Abdul Xi-gang Derlei Pierre Alfonso Lena
1.
2a
2b
3a
3b
4
Suma pkt
Do analizy sprawności fizycznej uczniów może posłużyć także Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej, który zawiera 8 prób. W tej diagnozie wykorzystamy dwie:
1.Bieg na dystansie 600 m
Sprzęt i pomoce:
Czasomierze, chorągiewki, pistolet startowy lub inne urządzenie startowe
Sposób wykonania:
Na komendę „na miejsca” badany ustawia się przed linią startu w pozycji wykrocznej(start wysoki), na sygnał wybiega starając się pokonać wyznaczony dystans w jak najkrótszym czasie(w razie konieczności częśc trasy może maszerować)
Wynik:
Czas biegu zapisany z dokładnością do jednej sekundy

2.skłon tułowia w dół
Sprzęt i pomoce:
taboret lub ławka, linia z podziałką centymetrową umieszczona prostopadle do powierzchni taboretu tak, aby podstawa na której stoi badany oznaczona była jako 50 cm, liczby malejące na podziałce winny znajdować się powyżej taboretu
Sposób wykonania:
badany staje na taborecie tak, aby palce stóp były równo z krawędzią taboretu, stopy złączone, nogi proste w stawach kolanowych.
Z tej pozycji badany wykonuje skłon w dół tak, aby dosięgnąć palcami jak najniżej przymocowanej linii poniżej krawędzi taboretu- pozycję tą utrzymuje przez 2 sek.
Wynik:
Zapisujemy najlepszy wynik z dwóch kolejnych skłonów( w cm)IV ZAINTERESOWANIA AKTYWNOŚCIĄ RUCHOWĄ ( 5 pytań)
1. Co lubisz najchętniej robić po zajęciach lekcyjnych ?
2. Jaki jest Twój ulubiony sport ?
3. Czym się interesujesz ?
4. Czy lubisz zabawy ruchowe ?
4.Czy chciałbyś w przyłości być sportowcem ?

Wnioski::...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UMIEJĘTNOŚCI(kryteria wg. ,których będzie określany poziom danej umiejętności.)
1. Prawidłowe siedzenie przy zajęciach lekcyjnych :
· 1 pkt plecy wyprostowane, ściągnięte łopatki
· 1 pkt nogi równolegle do siebie
· 1 pkt obie ręce na biurku

2. Prawidłowe podnoszenie ciężarów:
· 1 pkt wykonanie przysiadu
· 1 pkt usztywnienie kręgosłupa przy wstawaniu – plecy proste, brzuch napięty
· 1 pkt uniesienie ciężaru poprzez wyprost nóg, bez pochylania tułowia

3.Prawidłowy stanie
· 1 pkt wyprostowany kręgosłup
· 1 pkt kąt widzenia równoległy do podłoża
· 1 pkt głowa w linii klatki piersiowej i stóp
Imię i nazwisko Dzidka Marian Zdzichu Pankracy Wiesława Afrozyna Abdul Xi-gang Derlei Pierre Alfonso Lena
1.
2.
3.
4.


WNIOSKI: :.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VI WIEDZA Z ZAKRESU GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
(zestaw 10 pytań)

Za każdą poprawną odpowiedz – 1 pkt
2.czy wiesz z jakiego powodu uczestniczysz w zajęciach gimnastyki korekcyjnej?
3.czy wiesz jaki jest cel tych zajęć?
4.w jaki sposób podczas życia codziennego powstają boczne skrzywienia kręgosłupa- podaj 2 przykłady
5.czy silne mięśnie brzucha i pleców mają duży wpływ na utrzymanie przez ciebie prawidłowej postawy.
6.czy wiesz po co na zajęciach chodzić na palcach i piętach?
7.wymień 2 przykłady użycia woreczka z grochem na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej?
8.wymień co najmniej 3 przyrządy który wykorzystujesz na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.
9.czy pływanie jest szkodliwe dla osób z wadami postawy?
10.czy kręgosłup człowieka powinien być idealnie prosty?
czy brzuszki można wykonywać z wyprostowanymi nogami?

Imię i nazwisko Dzidka Zdzichu Marian Pankracy Wiesława Efrozyna Abdul Xi-gang Derlei Pierre Alfonso Lena
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
VIII
IX
X
Suma punktów

WNIOSKI::.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VII POSTAWA WOBEC ZAJĘĆ(zestaw 5 pytań, tabela z wynikami, wnioski dotyczące grupy)

1. Czy chętnie chodzisz na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej?
a. tak( 2 pkt)
b. nie ( o pkt)
c. czasami tak( 1 pkt)

2.czy zajęcia te są ciekawe?
a. tak( 2 pkt)
b. nie( 0 pkt)
c. czasem ( 1 pkt)

3.Czy lubisz nauczyciela od gimnastyki korekcyjnej?
a. tak ( 2 pkt)
b. nie( 0 pkt)
c. tak sobie (1 pkt)

4.Czy na ostatnich zajęciach była jakaś zabawa/ gra którą lubisz?
a. tak( 1 pkt)
b. nie( o pkt)

5.Czy jesteś grzeczny na zajęciach i słuchasz się nauczyciela?
a. tak ( 2pkt)
b. nie( 0 pkt)
c. czasami(1 pkt)

6.Czy chciałabyś w następnym roku chodzić na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej?
a. tak (1 pkt)
b. nie( 0 pkt)

7.Czy na zajęcia chodzą Twoi ulubieni koledzy, koleżanki?
a. tak(1 pkt)
b. nie( 0 pkt)

8.Czy nudzisz się na zajęciach?
a. tak( 0 pkt)
b. nie( 2 pkt)
c. czasami( 1 pkt)

9.Czy starasz się wykonywać ćwiczenia tak, jak każe nauczyciel?
a. tak, zawsze ( 2 pkt)
b. nie( 0 pkt)
c. czasem, jak ćwiczenie jest ciekawe (1 pkt)

10.Czy denerwujesz się gdy nie wychodzi Ci jakieś ćwiczenie?
a. tak, uważam ze jest nieciekawe( 0 pkt)
b. nie, próbuję dalej(2 pkt?
Czasmi( 1 pkt)


Imię i nazwisko Dzidka Zdzichu Marian Pankracy Wiesława Efrozyna Abdul Xi-gang Derlei Pierre Alfonso Lena
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
VIII
IX
X
Suma punktów


WNIOSKI:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II DIAGNOZA GRUPOWA (TEST SOCJOMETRYCZNY J.L. MORENO)

Zgadnij, kto to jest?
1. To jest ktoś, kto ma najwięcej kolegów.
.................................................................................................................................................
2. To jest ktoś, kto jest zawsze wesoły i uśmiechnięty.
.................................................................................................................................................
3. To jest ktoś, kto ma kłopoty w nauce.
.................................................................................................................................................
4. To jest ktoś, kto boi się Pani nauczycielki.
.................................................................................................................................................
5. To jest ktoś, kto jest koleżeński.
.................................................................................................................................................
6. To jest ktoś, kto zawsze potrafi wszystko dobrze zorganizować.
.................................................................................................................................................
7. To jest ktoś, kto jest najsilniejszy w klasie.
.................................................................................................................................................
8. To jest ktoś, kto umie opowiadać ciekawe rzeczy.
.................................................................................................................................................
9. To jest ktoś, kto jest często niegrzeczny na lekcjach.
.................................................................................................................................................
10. To jest ktoś, kto nie ma przyjaciół.
.................................................................................................................................................
11. To jest ktoś, kto jest nieśmiały.
.................................................................................................................................................

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 10 minut

Ciekawostki ze świata