profil

Trójpodzial władzy w Polsce

drukuj
poleca 85% 552 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

SEJM I SENAT
Polski parlament składa się z dwóch izb: Sejmu i Senatu.
Sejm składa się z 460 posłów, którzy są wybierani w wyborach pięcioprzymiotnikowych: powszechnych, bezpośrednich, tajnych, równych, proporcjonalnych. Bierne prawo wyborcze przysługuje obywatelom, którzy ukończyli 21 lat. Prawo zgłaszania kandydatów mają partie polityczne i wyborcy.
Senat składa się z 100 senatorów. Bierne prawo wyborcze przysługuje od 30 roku życia. Senatorowie są wybierani w wyborach trójprzymiotnikowych: powszechnych, bezpośrednich i tajnych. Nie są wiec równe i proporcjonalne. Głos osoby z okręgu o małej liczbie wyborców liczy się bardziej, niż tej z dużego okręgu, a każdemu wyborcy przysługuje taka liczba głosów ilu senatorów z tego okręgu startuje w wyborach.
Kadencja obu izb parlamentu trwa 4 lata. Kadencja może zostać skrócona, gdy:
- sejm większością 2/3 głosów ustawowej liczby posłów podejmie decyzję o samorozwiązaniu;
- nie powiodą się próby stworzenia rządu po wyborach parlamentarnych;
- sejm nie uchwali ustawy budżetowej w ciągu 4 miesięcy od złożenia jej projektu przez rząd, a prezydent zasięgnie w sprawie rozwiązania parlamentu opinii obu marszałków.
W przypadku rozwiązania Sejmu następuje rozwiązanie Senatu, ponieważ ich kadencje trwają tyle samo. Wybory również odbywają się jednego dnia.

Sejm i Senat obradują permanentnie. Oznacza to, że izby w każdej chwili mogą zebrać się na posiedzeniu. Obrady parlamentu są jawne, chyba że deputowani stwierdzą, że w interesie państwa leży ich utajnienie.

Wspólne obrady obu izb są zwoływane na ogół w celach reprezentacyjnych. Natomiast Zgromadzenie Narodowe zwoływane jest w sprawach dotyczących kadencji prezydenta, np. postawienie w stan oskarżenia, przyjęcie przysięgi, wysłuchanie orędzia, uznanie go za niezdolnego do pełnienia funkcji.

Sejm i Senat wybierają ze swojego grona marszałków i wicemarszałków. Razem tworzą oni prezydium izb. Organami pomocniczymi są powoływane spośród deputowanych komisje. Mogą być działające stale oraz nadzwyczajne, działające do rozwiązania danego problemu. Mogą być również tworzone koła (do ich istnienia potrzebni są przynajmniej 3 deputowani) i kluby ( w sejmie co najmniej 15 posłów, w senacie -7 senatorów). Konwet seniorów składa się z przewodniczących klubów i prezydium izby. Deputowani posiadają mandat wolny, co oznacza że nie są związami instrukcjami wyborców. Posiadają również immunitet parlamentarny. Nie mogą zostać aresztowani, bez uchylenia go przez izbę. Aby tak się stało za winą oskarżonego muszą stać niezbite dowody.

Parlament spełnia następujące funkcje:
- kreacyjną - powoływanie osób na stanowiska państwowe.
- kontrolną - kontrolowanie pracy rządu przez sejm i jego komisje.
- ustrojodawczą - uchwalenie Konstytucji oraz ustaw dotyczących ustroju.
- ustawodawczą – uchwalanie ustaw.

DROGA USTAWY
Inicjatywę ustawodawczą posiada:
- grupa co najmniej 15 posłów lub komisji sejmowej;
- senat
- prezydent
- rząd
- grupa 100 000 obywateli
Droga ustawy:
1. projekt jest zgłaszany do marszałka sejmu.
2. drukowanie projektu i dostarczenie do wszystkich posłów.
3. pierwsze czytanie w komisji./ przyjęcie lub zgłoszenie poprawek
4. drugie czytanie w sejmie./ przyjęcie, odrzucenie lub zgłoszenie poprawek = powrót do komisji.
5. trzecie czytanie w sejmie./ głosowanie
6. przekazanie do senatu/ przyjęcie, odrzucenie lub zgłoszenie poprawek = powrót do sejmu.
7. przekazanie do prezydenta(21 dni)./ podpisanie, weto, skierowanie do Trybunału konstytucyjnego w celu zbadania zgodności z Konstytucją.
Prezydent po podpisaniu ustawy zarządza jej ogłoszenie i opublikowanie w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej.

PREZYDENT
Prezydent ma uprawnienia władzy wykonawczej. Jest wybierany w wyborach: powszechnych, różnych, tajnych i bezpośrednich. Kadencja trwa 4 lata. Jedna osoba może być prezydentem 2 kadencje.
Uprawnienia prezydenta:
· Reprezentacyjne: nadawanie tytułów naukowych, obywatelstwa polskiego, orderów i odznaczeń.
· W polityce zagranicznej: ratyfikacja umów międzynarodowych, mianowanie ambasadorów, odbieranie listów uwierzytelniających od ambasadorów innych krajów.
· W polityce obronnej i bezpieczeństwa: zwierzchnik sił zbrojnych, powoływanie szefa sztabu generalnego i dowódców sił zbrojnych.
· Wykonawcze zwoływanie Rady Gabinetowej, wydawanie rozporządzeń wykonawczych.
· Prawodawcze i wobec parlamentu: inicjatywa ustawodawcza, prawo weta ustawodawczego.
· Związane z władzą sądowniczą: prawo łaski i powoływanie sędziów.


RADA MINISTRÓW
Składa się z ministrów oraz premiera (Prezesa Rady Ministrów). Uprawnienia premiera:
· reprezentowanie Rady Ministrów
· kierowanie pracami Rady Ministrów
· zapewnienie wykonywania polityki Rady Ministrów i określenie sposobów jej wykonywania
· koordynacja i kontrola ministrów
Uprawnienia Rady Ministrów:
· realizacja polityki finansowej i ochrona interesów gospodarczych państwa
· zapewnienie bezpieczeństwa państwu i obywatelom
· prowadzenie polityki społecznej, zdrowia, kultury oraz edukacji i sportu.
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
W Polsce władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały. Wszyscy sędziowie są niezawiśli, tzn. nikomu nie podlegają. Sądy niezależne od innych władz państwowych. Najważniejszy jest Sąd Najwyższy. Ma on następujące zadania:
* orzekanie o ważności wyborów i referendów;
* udzielanie odpowiedzi na pytania prawne sądów;
* interpretacja przepisów prawnych;

SĄDY

Prawo cywilne reguluje głównie stosunki majątkowe miedzy podmiotami prawa.
Prawo karne wyznaczając zakazy i nakazy danych zachowań, określa wymiar kary za niestosowanie się do nich. Złamanie przepisów określa się mianem przestępstwa.
Prawo karne Prawo cywilne
Złamanie przepisów Przestępstwo Delikt
Oskarżyciel Państwowy - Prokuratura Prywatny – powód
Łamiący prawo Oskarżony Pozwany
Pełnomocnicy Oskarżyciel posiłkowy/ Obrońca Adwokaci


Załączniki:
Polecasz? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
19.11.2008 (14:45)

kilka błędów ale ok

2.10.2007 (19:37)

spoko material;];]

27.7.2006 (12:16)

Czy doprawdy kadencja prezydenta trwa 4 lata?