profil

Rola nauczyciela i uczniów w nowoczesnej szkole

poleca 85% 382 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Nauczyciel w nowym modelu to bardziej pracownik naukowy ciągle testujący hipotezy. Musi on być blisko uczniów, aby jego decyzje do nich trafiały i były przez nich aprobowane.
Uczniowie, którzy ze sobą współpracują, chętniej biorą udział w konwersacjach, mają lepsze umiejętności interakcji i mają bardziej pozytywne oczekiwania co do pracy z innymi.
Zasada współpracy ma również duży wpływ na zachowania i postawy. W przyszłości uczniowie tacy utrzymują stabilne małżeństwa, rodziny, zawodowe kariery i przyjaźnie.
W nowym modelu oświaty nauczyciel przestaje być osobą głównie przekazującą wiedzę. Staje się bardziej diagnostykiem, pomocnikiem, konsultantem. Musi się on liczyć z tym, że trzeba dać uczniom odpowiednio dużo czasu, by mogli zmagać się z problemami, wypróbowywać różne strategie, dyskutować, eksperymentować, badać i oceniać. Nauczyciele powinni wpływać na postawy. Służą za model do naśladowania. Rozwiązują modelowe problemy i sami również prowadzą badania. Robią to tak, że uczniowie wiedzą, że każdy uczestnik procesu n – u jest aktywnym uczniem i nikt nie zna wszystkich odpowiedzi. Nauczyciele muszą ryzykować to, że mogą nie mieć racji.
Rola nauczyciela w nowym modelu nauki przejawia się przede wszystkim w stosowaniu następujących strategii działania w klasie szkolnej:
- jasne przedstawienie celów lekcji
- ścisłe określenie zakresu nauki
- umieszczenie uczniów w grupach pracy, zanim rozpocznie się lekcja
- śledzenie skuteczności pracy w grupach
- udzielanie pomocy, odpowiadając na pytania
- dbanie o poszerzanie umiejętności podtrzymywania kontaktóe interpersonalnych przez uczniów czy też pogłębianie umiejętności pracy w grupie
- ocenianie osiągnięć uczniów

Nauczyciel powinien być osobą, która ułatwia uczenie się
W nowym modelu nauki bardzo ważny jest rozwój wyobraźni, kształcenie myślenia twórczego i spekulatywnego. Nauczanie musi dawać szanse poznawania różnych stylów życia, różnych celów działania, a przede wszystkim rozwoju wrażliwości w rozumieniu problemów, z którymi mogą się stykać ludzie. Program szkolny musi wprowadzać ucznia do różnorodności stylów uczenia się i różnych zasobów wiedzy.
Celem nowego modelu oświaty jest kształcenie giętkości w myśleniu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na twórczość. Akcent kładzie się bardziej na proces niż na produkt, a ludzie sami powinni zadbać o naukę własną, by być przygotowanymi na zmiany, które nastąpią w społeczeństwie.
Rola ucznia w nowoczesnej szkole

Uczniowie również muszą się zmienić. Do tej pory byli cały czas porównywani, oceniani przez nauczycieli. Będą musieli zrozumieć, że odpowiadając za kolegę bądź wykonując za niego pracę, nie pomagają mu w uczeniu się. Pomoc polega na ułatwieniu komuś zrozumienia znaczenia lub wyjaśnienia mu przykładu.
Postawy uczniów zaczną się zmieniać w sposób naturalny, jak zaczna oni ze sobą współpracować. Muszą się nauczyć dzielenia uznania, idei i pomysłów miedzy sobą, muszą się uczyć oceny wyników uczenia się. W małych grupach mogą wspólnie pisać opowiadania, wydawać nawzajem swoje prace pisemne, rozwiązywać problemy matematyczne, poprawiać zadania domowe, pracować nad komputerową symulacją, itd. Pracując razem syntezują to, czego się nauczyli.
W tym modelu uczenia się uczeń to współpracujący badacz a nie pasywny receptor wiedzy. W takich działaniach uczniowie rozwijają w sobie umiejętności współpracy z jednostkami o różnych umiejętnościach i zdolnościach.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty