profil

Feudalizm.

poleca 85% 727 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mieszko I Bolesław Chrobry bitwa pod Cedynią

KSZTAŁTOWANIE SIĘ SYSTEMU FEUDALNEGO W EUROPIE
<BR>
<BR>1. Feudalizm - ustrój społeczno-polityczny, w którym dominowała własność ziemska, dająca feudałom władzę nad chłopami, którzy utrzymywali ich i dostarczali dochodów.
<BR>Wasal - jest to człowiek wolny, który przysięgał panu lennemu, oraz pomoc zbrojną (do 40 dni).
<BR>Senior - sprawował władzę nad lennikiem, nadawał inwestyturę rycerzowi włócznię i chorągiew, biskupowi pierścień lub pastorał; sprawował opiekę, chronił wasala i pomagał materialnie.
<BR>Lenno - majątek ziemski nadany wasalowi.
<BR>2. Renta Feudalna - świadczenia poddanych na rzecz feudała (czynsz, pańszczyzna, daniny)
<BR>3. Immunitet - przywilej, zwolnienie dóbr feudała, od świadczeń na rzecz panującego, lub spod sądownictwa władzy.
<BR>4. Beneficjum - nadanie ziemi przez władcę, dożywotnie użytkowanie jako wynagrodzenie za sprawowany urząd.
<BR>
<BR>PLEMIONA SŁOWIAŃSKIE, STRUKTURA SPOŁECZNA I POLITYCZNA
<BR>
<BR>1. Grupa ludów indoeuropejskich w okresie wielkiej wędrówki ludów.
<BR> Podzielili się na:
<BR>a) s. zachodni - dorzecze Łaby, Odry, Wisły, Czechy, Morawy i Słowacja
<BR>b) s. wschodni - na wschód od Bugu, w dorzeczu Wołgi i Dniepru
<BR>c) s. południowi - Karyntia, ziemie byłej Jugosławii, Bułgaria, część Grecji
<BR>2. Wierzenia Słowian
<BR>a) wielobóstwo
<BR>- Perun - bóg błyskawicy
<BR>- Swarożyc - bóg słońca
<BR>- Światowid - bóstwa opiekuńcze plemion
<BR>3. Struktura Słowian
<BR>a) podstawową jednostką społeczną była rodzina z krewnymi - wspólnie uprawiano ziemię, hodowla i rzemiosła
<BR>b) grupa rodzin tworzyła wspólnotę terytorialną - Opole, które łączyły się w czasie niebezpieczeństwa
<BR>c) rządy w Opolu sprawował wiedz plemienny, który powoływał księcia lub wojewodę na czas wojny - taka osoba chciała utrzymać władzę, stąd powstanie pierwszych państw, wiąże się z ambicjami wodzów.
<BR>4. Pierwsze państwa Słowiańskie
<BR>a) P. Samona - 1 w., zjednoczenie plemion przeciw koczowniczym Awarom i Frankom
<BR>b) P. Bułgarskie - 7 w., lud Bułgarów pod wodzą Chana Asporucha, opanował tereny Słowian na Bałkanach - asymilacja ze Słowianami, chrystianizacja w 865 r z Bizancjum
<BR>c) P. Wielkomorawskie - od 9 w. pod władzą dynastii Mojmirowiców - Świętopełek I - poszerzył granice o plemiona Czeskie, tereny górnego Śląska, państwa Wiślan; działalność chrystianizacyjna Cyryla i Metodego; najazdy Węgrów w 10 wieku doprowadziły do upadku państwa
<BR>d) W 9-10 wieku powstały państwa Chorwatów i Serbów. Państwo czeskie powstało na gruzach państwa Wielkomorawskiego pod rządami Przemyślidów. Uznali zwierzchność Niemiec w 922 r.
<BR>e) P. Ruskie (9-10 w) - dynastia Rurykowiczów połączyła ośrodki wokół Nowogrodu i Kijowa w państwo Ruskie ze stolicą w Kijowie, Książe Włodzimierz Wielki przyjął chrzest w 988 r w Bizancjum.
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO
<BR>1. Plemiona Polskie
<BR>2. Wyodrębnienie dwóch państewek plemiennych: Państwa Wiślan i Polan.
<BR>3. Kształtowanie granic państwa Mieszka I
<BR>- podbój plemion Wielkopolski i Mazowsza
<BR>- zwycięskie zmagania z Wieletami i Niemcami o ujście Odry (972 r. - Bitwa pod Cedynią)
<BR>- odebranie Czechom Śląska i Małopolski po śmierci Dobrawy
<BR>- 971 r. - utrata grodów Czerwieńskich
<BR>4. Chrzest Polski - 966 r.
<BR>5. Polska za panowania Bolesława Chrobrego i Mieszka II
<BR>- przejęcie władzy przez Bolesława Chrobrego
<BR>- misja Biskupa Wojciecha w Prusach 997 r. (zgoda papieża na uznanie Wojciecha świętym)
<BR>6. Zjazd w Gnieźnie - 1000 r.
<BR>- uroczyste ogłoszenie fundacji arcybiskupstwa w Gnieźnie i 3 biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu.
<BR>7. Uznanie potęgi państwa polskiego.
<BR>8. Zgoda na koronację królewską
<BR>9. Włączenie Polski przez Ottona III, w zamysł stworzenie uniwersalnego cesarstwa
<BR>- nowa administracja kościelna
<BR>10. Wojny Chrobrego z Niemcami po śmierci Ottona III w latach 1002-1018.
<BR>
<BR>
<BR>

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 4 minuty