profil

Prawo gospodarcze

poleca 86% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Podstawa prawna
Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2001 roku. Kodeks reguluje kilka rodzajów spółek handlowych. Są to: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna.

Cel działania spółek handlowych
Poprzez umowę spółki (statut) – art. 3 ksp. Wspólnicy lub akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa lub statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny oznaczony sposób. Kodeks wyróżnia spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna i kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna.
Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, jednakże, zgodnie z art. 7 kodeksu mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz pozywać i być pozywane. Podobnie jest ze spółkami w organizacji (spółki kapitałowe w okresie od zawiązania do rejestracji).
Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną. Nabywają ją z chwilą wpisu do rejestru.
Nie jest możliwe zbycie udziałów lub akcji spółki przed jej zarejestrowaniem.
W przypadku, gdy ustawa, umowa spółki lub jej statut wymaga do dokonania jakiejś czynności prawnej zgody rady nadzorczej lub zgromadzenia, czynność taka jest nieważna w braku zgody, jeżeli wymóg zgody wynika z przepisów ustawy. W przypadku gdy wymóg zgody wynika z umowy spółki lub statutu czynność prawna jest ważna bez takiej zgody, jednakże członkowie zarządu mogą odpowiadać wobec spółki za naruszenie umowy spółki lub statutu. Zgodę organy te mogą wyrazić w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę.
Członkami władz spółek kapitałowych mogą być jedynie osoby fizyczne.

2.3. Spółka jawna

podstawa prawna
przepisy ustawy kodeks spółek handlowych - art. 22 - 85.

pojęcie
Spółką jawną jest spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.
a. wkłady:
- pieniężny,
- przeniesienie lub obciążenie własności rzeczy
- inne świadczenie na rzecz spółki
b. charakter własności majątku (współwłasność łączna)
c. tzw. ułomna osoba prawna - może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną.

powstanie:
a. zawarcie umowy
- forma pisemna pod rygorem nieważności,
- elementy istotne oznaczenie:
stron,
firmy,
siedziby i obszaru działania,
celu (przedmiotu), czasu działania,
sposobu działania (wkłady),
sposobu prowadzenia spraw spółki i reprezentacji,
podziału zysku, pokrywania strat,
przyczyn rozwiązania i sposobu likwidacji spółki.

b. wpis do odpowiednich organów ewidencyjnych:
- rejestr przedsiębiorców w krajowym rejestrze sądowym, wpis deklaratoryjny, a konstytutywny jedynie w przypadku spółki cywilnej, która w każdym z dwóch lat obrotowych osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w równowartości w złotych 400.000 EURO,
- system REGON,
- ewidencja podatkowa.

prowadzenie spraw spółki i reprezentacja:
Każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki (zarządzanie, administracja, podejmowanie decyzji, w tym majątkowych). Prowadzenie spraw spółki może zostać powierzone niektórym ze wspólników lub nawet osobie trzeciej, ale pod warunkiem, że z osobą tą będzie wspólnie działać jeden ze wspólników. Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji to każdy wspólnik może je podejmować w zakresie spraw należących do zwykłego zarządu, sprawy zaś przekraczające zakres zwykłego zarządu mogą być podejmowane jedynie na podstawie uchwały jednomyślnej wspólników. Nie dotyczy to czynności nagłej, w przypadku której nie podjęcie natychmiastowej decyzji narazić by mogło spółkę na straty.
Każdy ze wspólników reprezentuje spółkę w takim zakresie w jakim jest upoważniony do prowadzenia jej spraw.

odpowiedzialność za zobowiązania
Każdy ze wspólników ponosi osobistą i solidarną z innymi wspólnikami i ze spółką odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością. Odpowiedzialność wspólników jest subsydiarna, co oznacza, iż wierzyciel może prowadzić egzekucje przeciwko wspólnikowi tylko w przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Możliwe jest jednak wytoczenie powództwa przeciwko wspólnikowi przed stwierdzeniem, że egzekucja przeciwko spółce jest bezskuteczna. Za zobowiązania powstałe przed dniem wpisu do rejestru wspólnicy odpowiadają solidarnie ze spółka i nie subsydiarnie. Osoba przystępująca do spółki istniejącej odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia.

udział w zysku
Każdy ze wspólnik uczestniczy w zysku spółki w sposób równy niezależnie od wysokości i wartości wniesionych wkładów, chyba że umowa stanowi co innego.
Podział zysku następuje po zakończeniu roku obrachunkowego.
Wspólnik może być wyłączony od udziału w stratach; nie może natomiast być wyłączony od udziału w zyskach spółki. Wspólnik może też żądać wypłacenia odsetek od wkładu w wysokości 5 % rocznie, nawet gdy spółka poniosła straty.

rozwiązanie spółki
rozwiązanie spółki następuje:
- po upływie czasu lub zrealizowaniu celu, dla którego spółka była zawarta
- na podstawie uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki
- na skutek orzeczenia sądu o rozwiązaniu spółki
- na skutek ogłoszenia upadłości spółki lub wspólnika, jeśli w spółce pozostałby tylko jeden
- w przypadku gdy w spółce pozostanie jeden wspólnik
To ostatnie może mieć miejsce w przypadku śmierci wspólnika, jeśli umowa nie przewiduje wstąpienia do spółki spadkobierców, lub w przypadku wypowiedzenia umowy przez wspólnika. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku obrotowego. Z ważnych powodów – wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd. Również wierzyciel wspólnika może w określonych sytuacjach (bezskuteczna egzekucja w stosunku do wspólnika i uzyskanie zajęcia praw wspólnika z tytułu uczestnictwa w spółce wypowiedzieć umowę spółki, jak gdyby za wspólnika). Ustępującemu wspólnikowi zwraca się to co wniósł do używania, a w przypadku wniesienia rzeczy lub praw na własność równowartość wkładu. Oprócz tego otrzymuje on od spółki w pieniądzu część majątku wspólnego pozostałego po odliczeniu wartości wkładów, jaka odpowiada stosunkowi w jakim uczestniczył on w zyskach spółki.
W przypadku rozwiązania umowy spółki należy przeprowadzić likwidację. W kodeksie uregulowane jest postępowanie likwidacyjne spółki jawnej, jednakże stosowanie tych przepisów pozostawione jest woli wspólników, którzy mogą przeprowadzić likwidację według uzgodnionego przez siebie trybu. Ważne jest by zakończyli oni działalność spółki, zaspokoili długi spółki, a resztę majątku podzielili pomiędzy siebie w stosunku w jakim uczestniczyli w zyskach spółki. Od chwili rozwiązania spółki charakter własności majątku zmienia się na współwłasność w częściach ułamkowych. Likwidację prowadzą likwidatorzy, którymi są wspólnicy lub ich część, albo też osoby trzecie w zależności od jednomyślnej uchwały wspólników.


2.4. Spółka partnerska

podstawa prawna
przepisy ustawy kodeks spółek handlowych - art. 86 - 101.

pojęcie
Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania określonego wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. W tej formie można wykonywać więcej niż jeden wolny zawód. Partnerami mogą być osoby uprawnione do wykonywania wolnego zawodu (adwokat, aptekarz, architekt, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, księgowy, lekarz, lekarz stomatolog, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły, lub inne ustalone w drodze rozporządzenia przez Ministra Sprawiedliwości).
a. wkłady:
- pieniężny,
- przeniesienie lub obciążenie własności rzeczy
- inne świadczenie na rzecz spółki
b. charakter własności majątku (współwłasność łączna)
c. tzw. ułomna osoba prawna - może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną.

powstanie:
a. zawarcie umowy
- forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności,
- elementy istotne oznaczenie:
stron,
firmy,
siedziby i obszaru działania,
celu (przedmiotu), czasu działania – wolnego zawodu,
oznaczenie osób, które ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jeśli tak przewiduje umowa spółki,
sposobu działania (wkłady),
sposobu prowadzenia spraw spółki i reprezentacji,
podziału zysku, pokrywania strat,
przyczyn rozwiązania i sposobu likwidacji spółki.

b. wpis do odpowiednich organów ewidencyjnych:
- rejestr przedsiębiorców w krajowym rejestrze sądowym, wpis konstytutywny,
- system REGON,
- ewidencja podatkowa.

prowadzenie spraw spółki i reprezentacja:
Każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki (zarządzanie, administracja, podejmowanie decyzji, w tym majątkowych). Prowadzenie spraw spółki może zostać powierzone zarządowi, którego większość stanowić będą partnerzy. Do takiego zarządu stosuje się przepisy o zarządzie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostali partnerzy mają kompetencje rady nadzorczej w spółce z o.o.
Każdy ze wspólników ma prawo do jednoosobowej reprezentacji spółki.

odpowiedzialność za zobowiązania
Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań jej pracowników oraz osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu przez spółkę usług w zakresie działalności objętej wpisem do rejestru. Umowa może przewidywać, że jeden lub większa liczba partnerów ponosi nieograniczoną odpowiedzialność zobowiązania spółki – tak jak wspólnicy spółki jawnej, natomiast za wszelkie zobowiązania które nie powstały w związku z wykonywaniem wolnego zawodu (np. najem lokalu) odpowiadają wszyscy wspólnicy jak w spółce jawnej.

udział w zysku
Każdy ze wspólnik uczestniczy w zysku spółki w sposób równy niezależnie od wysokości i wartości wniesionych wkładów, chyba że umowa stanowi co innego.
Podział zysku następuje po zakończeniu roku obrachunkowego.
Wspólnik może być wyłączony od udziału w stratach; nie może natomiast być wyłączony od udziału w zyskach spółki. Wspólnik może też żądać wypłacenia odsetek od wkładu w wysokości 5 % rocznie, nawet gdy spółka poniosła straty.

rozwiązanie spółki
rozwiązanie spółki następuje:
- po upływie czasu lub zrealizowaniu celu, dla którego spółka była zawarta
- na podstawie uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki
- na skutek orzeczenia sądu o rozwiązaniu spółki
- na skutek ogłoszenia upadłości spółki
- utrata przez wszystkich wspólników prawa do wykonywania zawodu,
- w przypadku gdy w spółce pozostanie jeden wspólnik
To ostatnie może mieć miejsce w przypadku śmierci wspólnika, jeśli umowa nie przewiduje wstąpienia do spółki spadkobierców, lub w przypadku wypowiedzenia umowy przez wspólnika. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku obrotowego. Z ważnych powodów – wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd. Również wierzyciel wspólnika może w określonych sytuacjach (bezskuteczna egzekucja w stosunku do wspólnika i uzyskanie zajęcia praw wspólnika z tytułu uczestnictwa w spółce wypowiedzieć umowę spółki, jak gdyby za wspólnika). Ustępującemu wspólnikowi zwraca się to co wniósł do używania, a w przypadku wniesienia rzeczy lub praw na własność równowartość wkładu. Oprócz tego otrzymuje on od spółki w pieniądzu część majątku wspólnego pozostałego po odliczeniu wartości wkładów, jaka odpowiada stosunkowi w jakim uczestniczył on w zyskach spółki.
W przypadku rozwiązania umowy spółki należy przeprowadzić likwidację. W kodeksie uregulowane jest postępowanie likwidacyjne spółki jawnej, jednakże stosowanie tych przepisów pozostawione jest woli wspólników, którzy mogą przeprowadzić likwidację według uzgodnionego przez siebie trybu. Ważne jest by zakończyli oni działalność spółki, zaspokoili długi spółki, a resztę majątku podzielili pomiędzy siebie w stosunku w jakim uczestniczyli w zyskach spółki. Od chwili rozwiązania spółki charakter własności majątku zmienia się na współwłasność w częściach ułamkowych. Likwidację prowadzą likwidatorzy, którymi są wspólnicy lub ich część, albo też osoby trzecie w zależności od jednomyślnej uchwały wspólników.

2.5. Spółka komandytowa

podstawa prawna
przepisy ustawy kodeks spółek handlowych - art. 102 - 124

pojęcie
Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden ze wspólników odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz) a odpowiedzialność przynajmniej jednego ze wspólników jest ograniczona (komandytariusz).
a. prowadzenie przedsiębiorstwa we własnym imieniu
b. cel zarobkowy
c. wkłady:
- pieniężny,
- przeniesienie lub obciążenie własności rzeczy
- inne świadczenie na rzecz spółki
d. charakter własności majątku (współwłasność łączna)
e. tzw. ułomna osoba prawna - może nabyć prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną.
f. dwa rodzaje wspólników ze względu na odpowiedzialność

powstanie:
a. zawarcie umowy
- forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności,
- elementy istotne oznaczenie:
stron,
firmy,
siedziby i obszaru działania,
celu (przedmiotu), czasu działania,
sposobu działania (wkłady),
sposobu prowadzenia spraw spółki i reprezentacji,
sumy komandytowej
podziału zysku, pokrywania strat,
przyczyn rozwiązania i sposobu likwidacji spółki.

b. wpis do odpowiednich organów ewidencyjnych:
- rejestr przedsiębiorców w krajowym rejestrze sądowym, wpis konstytutywny - powstanie spółki komandytowej
- system REGON,
- ewidencja podatkowa.

prowadzenie spraw spółki i reprezentacja:
Każdy z komplementariuszy ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki (zarządzanie, administracja, podejmowanie decyzji, w tym majątkowych). Prowadzenia spraw spółki może zostać powierzone niektórym z komplementariuszy lub nawet osobie trzeciej, ale pod warunkiem, że z osobą tą będzie wspólnie działać jeden ze wspólników. Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji to każdy komplementariusz może je podejmować w zakresie spraw należących do zwykłego zarządu, sprawy zaś przekraczające zakres zwykłego zarządu mogą być podejmowane jedynie na podstawie uchwały wspólników. Nie dotyczy to czynności nagłej, w przypadku której nie podjęcie natychmiastowej decyzji narazić by mogło spółkę na straty.
Każdy ze wspólników reprezentuje spółkę w takim zakresie w jakim jest upoważniony do prowadzenia jej spraw.
W prowadzeniu spraw spółki nie uczestniczą jednak komandytariusze, jednakże do dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu konieczne jest uzyskanie ich zgody na taką czynność. Komandytariusze nie mają również prawa reprezentowania spółki, chyba że działają na podstawie pełnomocnictwa lub prokury.
W związku z pozbawieniem komandytariuszy prawa prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji komandytariuszom przysługuje indywidualne prawo kontroli działalności spółki.

odpowiedzialność za zobowiązania
Każdy z komplementariuszy ponosi osobistą i solidarną z innymi wspólnikami i ze spółką odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością. Odpowiedzialność wspólników jest subsydiarna, co oznacza, iż wierzyciel może prowadzić egzekucje przeciwko wspólnikowi tylko w przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Możliwe jest jednak wytoczenie powództwa przeciwko wspólnikowi przed stwierdzeniem, że egzekucja przeciwko spółce jest bezskuteczna. Za zobowiązania powstałe przed dniem wpisu do rejestru wspólnicy odpowiadają solidarnie ze spółka i nie subsydiarnie. Osoba przystępująca do spółki istniejącej odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia. Komandytariusze odpowiadają na tych samych zasadach, ale w sposób ograniczony - do wysokości wskazanej w umowie spółki tzw. sumy komandytowej.

udział w zysku
Tak jak w spółce jawnej.

rozwiązanie spółki
Tak jak w spółce jawnej.


2.6. Spółka komandytowo-akcyjna

podstawa prawna
przepisy ustawy kodeks spółek handlowych - art. 125 – 151
do stosunku prawnego komplementariuszy zarówno pomiędzy sobą jak i wobec akcjonariuszy i osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników stosuje się przepisy o spółce komandytowej, a w pozostałych sprawach przepisy o spółce akcyjnej.

pojęcie
Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki przynajmniej jeden ze wspólników odpowiada wobec wierzycieli bez ograniczenia (komplementariusz) a odpowiedzialność przynajmniej jednego ze wspólników, na którego udziały są wystawiane akcje spółki jest ograniczona (akcjonariusz). Kapitał spółki powinien wynosić przynajmniej 100.000 PLN.
a. prowadzenie przedsiębiorstwa we własnym imieniu
b. cel zarobkowy
c. wkłady:
- pieniężny,
- przeniesienie lub obciążenie własności rzeczy
- inne świadczenie na rzecz spółki
d. charakter własności majątku (współwłasność łączna)
e. tzw. ułomna osoba prawna - może nabyć prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną.
f. dwa rodzaje wspólników ze względu na odpowiedzialność

powstanie:
a. zawarcie umowy - statutu
- forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności,
- elementy istotne oznaczenie:
stron,
firmy,
siedziby i obszaru działania,
celu (przedmiotu), czasu działania,
sposobu działania (wkłady),
wysokość kapitału akcyjnego, sposób zebrania, nominalną wartość akcji i ich liczbę ze wskazaniem czy są to akcje imienne czy na okaziciela,
oznaczenie komplementariuszy,
sposobu prowadzenia spraw spółki i reprezentacji,
organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej o ile została powołana,
podziału zysku, pokrywania strat,
przyczyn rozwiązania i sposobu likwidacji spółki.

b. wpis do odpowiednich organów ewidencyjnych:
- rejestr przedsiębiorców w krajowym rejestrze sądowym, wpis konstytutywny - powstanie spółki komandytowo-akcyjnej,
- system REGON,
- ewidencja podatkowa.

prowadzenie spraw spółki i reprezentacja:
Każdy z komplementariuszy ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki (zarządzanie, administracja, podejmowanie decyzji, w tym majątkowych). Prowadzenia spraw spółki może zostać powierzone niektórym z komplementariuszy lub nawet osobie trzeciej, ale pod warunkiem, że z osobą tą będzie wspólnie działać jeden ze wspólników. Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji to każdy komplementariusz może je podejmować w zakresie spraw należących do zwykłego zarządu, sprawy zaś przekraczające zakres zwykłego zarządu mogą być podejmowane jedynie na podstawie uchwały wspólników. Nie dotyczy to czynności nagłej, w przypadku której nie podjęcie natychmiastowej decyzji narazić by mogło spółkę na straty.
Każdy ze wspólników reprezentuje spółkę w takim zakresie w jakim jest upoważniony do prowadzenia jej spraw.
Akcjonariusze nie mają prawa reprezentowania spółki, chyba że działają na podstawie pełnomocnictwa lub prokury.
W spółce powołana być może rada nadzorcza. Jeśli akcjonariuszy jest więcej niż 9 wówczas powołanie rady jest obowiązkowe. Komplementariusz nie może być członkiem rady nadzorczej spółki. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. Może też delegować swojego członka do wykonywania obowiązków komplementariuszy, jeżeli istnieje przeszkoda w sprawowaniu przez nich czynności.
Spółka komandytowo-akcyjna musi mieć walne zgromadzenie. Walne zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Uczestniczą w nich wszyscy akcjonariusze. Uchwały zgromadzenia wymagają decyzję w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, udzielenie pokwitowania radzie nadzorczej i komplementariuszom, wyboru biegłego rewidenta, rozwiązania spółki. Część z decyzji zgromadzenia musi zapaść przy akceptacji ich przez wszystkich komplementariuszy (np. rozwiązanie spółki, zmiana statutu, zbycie nieruchomości, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego, podział zysku w części przypadającej akcjonariuszom, przekształcenia spółki, emisji obligacji).

odpowiedzialność za zobowiązania
Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
Każdy z komplementariuszy ponosi osobistą i solidarną z innymi wspólnikami i ze spółką odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością. Odpowiedzialność wspólników jest subsydiarna, co oznacza, iż wierzyciel może prowadzić egzekucje przeciwko wspólnikowi tylko w przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Możliwe jest jednak wytoczenie powództwa przeciwko wspólnikowi przed stwierdzeniem, że egzekucja przeciwko spółce jest bezskuteczna. Za zobowiązania powstałe przed dniem wpisu do rejestru wspólnicy odpowiadają solidarnie ze spółka i nie subsydiarnie. Osoba przystępująca do spółki istniejącej odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia.

udział w zysku
Jeżeli statut nie stanowi inaczej wspólnicy uczestniczą w zyskach spółki proporcjonalnie do ich wkładów rzeczywiście wniesionych do spółki. Komplementariuszowi, który pobiera wynagrodzenie, nie przysługuje udział w zyskach spółki w części odpowiadającej wkładowi jego pracy do spółki.

rozwiązanie spółki
rozwiązanie spółki następuje:
- po upływie czasu lub zrealizowaniu celu, dla którego spółka była zawarta
- na podstawie uchwały zgromadzenia o rozwiązaniu spółki
- na skutek orzeczenia sądu o rozwiązaniu spółki
- na skutek ogłoszenia upadłości spółki
- śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego komplementariusza,
W zakresie wypowiedzenia umowy stosuje się przepisy o spółce jawnej. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku obrotowego. Z ważnych powodów – wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd. Również wierzyciel wspólnika może w określonych sytuacjach (bezskuteczna egzekucja w stosunku do wspólnika i uzyskanie zajęcia praw wspólnika z tytułu uczestnictwa w spółce wypowiedzieć umowę spółki, jak gdyby za wspólnika). Ustępującemu wspólnikowi zwraca się to co wniósł do używania, a w przypadku wniesienia rzeczy lub praw na własność równowartość wkładu. Oprócz tego otrzymuje on od spółki w pieniądzu część majątku wspólnego pozostałego po odliczeniu wartości wkładów, jaka odpowiada stosunkowi w jakim uczestniczył on w zyskach spółki. Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy spółki.
W przypadku rozwiązania umowy spółki należy przeprowadzić likwidację. Likwidację prowadzi się jak w spółce akcyjnej. Likwidację prowadzą likwidatorzy, którymi są komplementariusze, chyba że uchwała walnego zgromadzenia powzięta za zgodą wszystkich komplementariuszy stanowi inaczej.


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 20 minut