profil

Prawo gospodarcze

poleca 85% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

notatki z lekcji na temat prawa gospodarczego:

Prawo gospodarcze to relacje władzy państwowej z gospodarczą.
Państwo musi spełniać funkcje:
1. Inspirującą gospodarkę;
2. Stablilizującą (przepisy powinny być stałe, prawo powinno być dookreślone, bez luk prawnych);
3. Tworzenia przepisów prawnych i ich egzekucja;

Prawo działalności gospodarczej to możliwość podejmowania działalności gospodarczej na równych prawach. Ustawa o działalności gospodarczej zrównała w tych uprawnieniach również cudzoziemców. Stworzono prawne ramy funkcjonowania przedsiębiorczości w Polsce, uregulowano 2 bloki zagadnień określających:
I. Zasady podjmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terenie RP.
II. Zadania administracji rządowej i samorządowej wobec pzedsiębiorców.

ZASADY WYPŁYWAJĄCE Z USTAWY O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

1.Zasada wolności gospodarczej - nie ma ona charakteru absolutnego i można ją naruszyć w następujących przypadkach:
- z powodu interesów państwa np.: obrona;
- z powodu interesów publicznych np.: ochrona środowiska;
Formy ograniczenia wolności działalności gospodarczej mającharakter:
A). przedmiotowy np.: koncesje, licencje, zakazy;
B). podmiotowy dotyczący osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;

2. Równość prawa przedsiębiorców rozpatruje się w 2 aspektach:
I. wewnętrzny - gwarantuje on jednakowe traktowanie przedsiębiorców państwowych bez względu na formę prowadzonej działalności;
II. zewnętrzny - przyznaje takie same prawa i obowiązki przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym.

3. Respektowanie warunków przez przedsiębiorstwa określonych przepisami prawa:
Każdy przedsiębiorca ma obowiązek wykonywania zadań określonych przepisami omawianej ustawy - jest to obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej.

4. Przestzeganie uczciwej konkurencji:
Stanowi podstawę gospodarki wolnorynkowej, która stwarza warunki do realizacji zasady uczciwej konkurencji.

5.Poszanowanie dobrych obyczajów i słusznych interesów konsumentów:
Wynika z przepisów KC i Kodeksu Spółek Handlowych oraz z konwencji Wiedeńskiej ONZ z 1980 r. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z konsumentami, przepisy określają funkcje pełnienia Rzecznika Praw Konsumenckich.

6. Tworzenie korzystnych warunków dla małych i średnich przedsiębiorstw:
Inicjowanie takiego stanu prawnego, który pozwoli małym iśerdnim przedsiębiorstwom na swobodny dostęp do kredytów. Administracja państwowa i samorządowa ma wspierać instytucje, które zajmują się finansowaniem drobnej przedsiębiorczości, ma wyrównać dostęp do informacji gospodarczej.

DEFINICJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
Intencja ustawodawcy było objęcie formułą działalności gospodarczej najwiekszego obszaru aktywności gospodarczej człowieka. Trzeba zauważyć, że obszar ten ma pewne granice:
A). zarobkowy charakter;
B). (działalność) musi być prowadzona w sposób zorganizowany;
C). jej istotą (działalności) jest ciągłość.
Najpełniej w/w przesłankom odpowiada działalność:
wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa, poszukiwanie zasobów naturalnych, ich rozpoznawanie i eksploatacja zasobów.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty