profil

Rozrachunki jednostki z pracownikami - ściąga.

poleca 82% 719 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rozrachunki jednostki z pracownikami z tytułu: WYNAGRODZEŃ : zalicza się rozliczenia z pracownikiem z tytułu należnych im wynagrodzeń, określonych umową o pracę, umowy o dzieło, umowy zleceniem. Ewidencja tych rozrachunków odbywa się: na dwóch kontach syntetycznych ,,Rozliczenia wynagrodzeń” i „Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń” (może wykazywać 2 Salda ,,Ma” tego konta oznacza zobowiązanie jednostki gosp. Wobec pracowników z tyt. Wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, rodzinnych. Saldo „Wn” oznacza należności jednostki gosp. od pracowników z tyt. Zaciągniętej zaliczki na poczet przyszłych wynagrodzeń.; UDZIELONYCH DO ROZLICZENIA ZALICZEK na materiały, koszty podróży służbowych; POŻYCZEK UDZIELONYCH z ZFŚS lub z własnych środków obrotowych; KOSZTÓW związanych z używaniem własnego pojazdu do celów służbowych; ŚWIADCZEŃ ODPŁATNYCH na rzecz pracowników (np. w związku za sprzedażą materiałów; opłat za rozmowy tel.); NIEDOBORÓW I NADWYŻEK składników aktyw.
Składka ubezpieczenia społecznego: TYT.UBEZ. PRACOWNIK PRACOWDAWCA: EMERYTALNE9,76% 9,76%; RENTOWE6,5%--6,5%; CHOROBOWE 2,45%; WYPADKOWE--1,93%; F.PRACY--2,45%; f.GWAR.ŚW.SOCJ.--0,15% PRACOWNIK (18,71%ogółem); PRACODAWCA (20,79%ogółem).
Składka zdrowotna pobrana(8,25%) stanowi zobow. wobec ZUS, natomiast składka zdrowotna odliczona (7,75%) stanowi odliczenie od potrąconej zaliczki podatku dochodowego.
Przedziały skali podatkowej: PODATEK DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH wyliczany od podstawy obliczenia tego podatku (brutto- składki ubez. społecznych – koszty uzyskania przychodów) Wysokość podatku uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia pracowników Wys. podatku wynagrodzenie: 19% do 37024; 30% 37024 – 74048; 40% ponad 74048PLN
Obliczając należną zaliczkę na podatek dochodowy należy uwzględnić obowiązujące w danym roku przepisy w zakresie podatku dochodowego od os.fiz., a w szczególności: wysokość kosztów uzyskania przychodów, które pomniejszają podstawę opodatkowania; Kwotę uzyskania przychodów z jednej umowy o pracę wynosi 102,25 miesięcznie, rocznie 1227PLN ; Kwoty zwolnione od podatku tzw. Ulgi podatkowej wynoszą 44,17 miesięcznie i 530,04PLN rocznie.
PRACOWNIK: Brutto - skł.ubez.społ.(18,71%) =podstawa wymiaru składki zdrowotnej – koszty uzyskania przychodów(102,25) = podstawa naliczania podatku dochodowego x stopa procentowa (19%) = podatek dochodowy doliczony – kwota wolna od podatku dochodowego (44,17) = potrącona zaliczka na podatek dochodowy doliczony – skł.ubez.zdrowotnego (7,75%) = należna zaliczka na podatek dochodowy


Dowody księgowe dotyczące rozliczenia pracowników z udzielonych ich zaliczek na zakup np.małych ilości materiałów: WNIOSEK O ZALICZKĘ – wypełniany jest w jednym egzemplarzu na jego podstawie dokonywane są wypłaty zaliczek pracowników (np.na zakup materiałów). Na wniosku powinien być podany termin do którego zaliczka ma być zaliczona. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 7 dni po dokonaniu zakupu i dostarczeniu F-ry VAT lub rozrachunku przez pracownika. ; DOWÓD KW – wystawia główny księgowy lub upoważniony do tego pracownik w przypadku: gdy brak dokumentu źródłowego (np. f-a, Lp); wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę nie podjętą w terminie; wypłaty zaliczki na materiały; (czasami) wypłaty dot. rozliczenia zaliczki; ROZLICZENIE ZALICZKI – służy do rozliczenia się przez pracownika z pobranej zaliczki dokument ten wypełnia się w jednym egzemplarzu podobnie jak wniosek o zaliczkę, wypełnione rozliczenie powinno być sprawdzone pod względem merytorycznym i formalnym, rozrachunkowym przez głównego księgowego, a następnie zatwierdzone przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnioną.; DOWÓD KP – zwrot przez pracownika niewykorzystanej zaliczki może być potwierdzony asygnatą kasową, która powinna zawierać: wystawione przez kasjera w 3 egzemplarzach z których oryginał, podpina się do raportu kasowego. Pierwsza kopia jest dla wpłacającego. 2kopia pozostaje w bloczku asygnat, Podpisany przez kasjera, który dokument wystawił oraz w pozycji kwotę powyższą otrzymaną.
Dowody księgowe dotyczące rozliczenia pracowników z udzielonych im zaliczek na koszty podróży służbowych: Koszty podróży służbowej w małych przedsiębiorstwach rozliczane są na podstawie „dowodu wew.” Dotyczącego rozliczenia podróży służbowej wystawianego w jednym egzemplarzu na poczet wydatków związanych z delegacja pracownik może być wypłacona zaliczka. Wypłatę zaliczki można udokumentować asygnatę kasową, rozchodową KW. Rozliczenia koszty podróży służbowej pracownik powinien dokonać w ciągu 7 dni po jej zakończeniu. Do kosztów podróży służbowej zaliczamy: Koszty diet za czas delegacji (od 1-03-2004 dieta wynosi 21PLN) ; Koszty przejazdów – zwrot kosztów przejazdów obejmuje ceny biletów lub gdy pracodawca wyrazi zgodę na przejazd samochodem, który stanowi własność pracownika, obowiązująca stawka za 1km pomnożona przez przejechane km; Koszty noclegów (udokumentowane rachunkami, nocleg min.6godz. od 21:00 do 7:00.
Przy obliczaniu diet obowiązują następujące zasady: Jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż jedną dobę i wynosi od 8 do 12 godz. Pracownikowi przysługuje dieta w wysokości ½ . Ponad 12 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Kiedy podróż pracownika trwa ponad dobę (24h): Za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości a na nie pełną ale rozpoczętą dobę: do 8h (1/2 diety); powyżej 8h (cała dieta)
Zgodnie z przepisami dieta nie przysługuje za czas delegowania do miejscowości w której pracownik mieszka.; Gdy pracownikowi zapewniono bezpłatnie całodzienne wyżywienie wówczas dieta nie przysługuje.

Rozrachunki jednostki z pracownikami z tytułu: WYNAGRODZEŃ : zalicza się rozliczenia z pracownikiem z tytułu należnych im wynagrodzeń, określonych umową o pracę, umowy o dzieło, umowy zleceniem. Ewidencja tych rozrachunków odbywa się: na dwóch kontach syntetycznych ,,Rozliczenia wynagrodzeń” i „Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń” (może wykazywać 2 Salda ,,Ma” tego konta oznacza zobowiązanie jednostki gosp. Wobec pracowników z tyt. Wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, rodzinnych. Saldo „Wn” oznacza należności jednostki gosp. od pracowników z tyt. Zaciągniętej zaliczki na poczet przyszłych wynagrodzeń.; UDZIELONYCH DO ROZLICZENIA ZALICZEK na materiały, koszty podróży służbowych; POŻYCZEK UDZIELONYCH z ZFŚS lub z własnych środków obrotowych; KOSZTÓW związanych z używaniem własnego pojazdu do celów służbowych; ŚWIADCZEŃ ODPŁATNYCH na rzecz pracowników (np. w związku za sprzedażą materiałów; opłat za rozmowy tel.); NIEDOBORÓW I NADWYŻEK składników aktyw.
Składka ubezpieczenia społecznego: TYT.UBEZ. PRACOWNIK PRACOWDAWCA: EMERYTALNE9,76% 9,76%; RENTOWE6,5%--6,5%; CHOROBOWE 2,45%; WYPADKOWE--1,93%; F.PRACY--2,45%; f.GWAR.ŚW.SOCJ.--0,15% PRACOWNIK (18,71%ogółem); PRACODAWCA (20,79%ogółem).
Składka zdrowotna pobrana(8,25%) stanowi zobow. wobec ZUS, natomiast składka zdrowotna odliczona (7,75%) stanowi odliczenie od potrąconej zaliczki podatku dochodowego.
Przedziały skali podatkowej: PODATEK DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH wyliczany od podstawy obliczenia tego podatku (brutto- składki ubez. społecznych – koszty uzyskania przychodów) Wysokość podatku uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia pracowników Wys. podatku wynagrodzenie: 19% do 37024; 30% 37024 – 74048; 40% ponad 74048PLN
Obliczając należną zaliczkę na podatek dochodowy należy uwzględnić obowiązujące w danym roku przepisy w zakresie podatku dochodowego od os.fiz., a w szczególności: wysokość kosztów uzyskania przychodów, które pomniejszają podstawę opodatkowania; Kwotę uzyskania przychodów z jednej umowy o pracę wynosi 102,25 miesięcznie, rocznie 1227PLN ; Kwoty zwolnione od podatku tzw. Ulgi podatkowej wynoszą 44,17 miesięcznie i 530,04PLN rocznie.
PRACOWNIK: Brutto - skł.ubez.społ.(18,71%) =podstawa wymiaru składki zdrowotnej – koszty uzyskania przychodów(102,25) = podstawa naliczania podatku dochodowego x stopa procentowa (19%) = podatek dochodowy doliczony – kwota wolna od podatku dochodowego (44,17) = potrącona zaliczka na podatek dochodowy doliczony – skł.ubez.zdrowotnego (7,75%) = należna zaliczka na podatek dochodowy


Dowody księgowe dotyczące rozliczenia pracowników z udzielonych ich zaliczek na zakup np.małych ilości materiałów: WNIOSEK O ZALICZKĘ – wypełniany jest w jednym egzemplarzu na jego podstawie dokonywane są wypłaty zaliczek pracowników (np.na zakup materiałów). Na wniosku powinien być podany termin do którego zaliczka ma być zaliczona. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 7 dni po dokonaniu zakupu i dostarczeniu F-ry VAT lub rozrachunku przez pracownika. ; DOWÓD KW – wystawia główny księgowy lub upoważniony do tego pracownik w przypadku: gdy brak dokumentu źródłowego (np. f-a, Lp); wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę nie podjętą w terminie; wypłaty zaliczki na materiały; (czasami) wypłaty dot. rozliczenia zaliczki; ROZLICZENIE ZALICZKI – służy do rozliczenia się przez pracownika z pobranej zaliczki dokument ten wypełnia się w jednym egzemplarzu podobnie jak wniosek o zaliczkę, wypełnione rozliczenie powinno być sprawdzone pod względem merytorycznym i formalnym, rozrachunkowym przez głównego księgowego, a następnie zatwierdzone przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnioną.; DOWÓD KP – zwrot przez pracownika niewykorzystanej zaliczki może być potwierdzony asygnatą kasową, która powinna zawierać: wystawione przez kasjera w 3 egzemplarzach z których oryginał, podpina się do raportu kasowego. Pierwsza kopia jest dla wpłacającego. 2kopia pozostaje w bloczku asygnat, Podpisany przez kasjera, który dokument wystawił oraz w pozycji kwotę powyższą otrzymaną.
Dowody księgowe dotyczące rozliczenia pracowników z udzielonych im zaliczek na koszty podróży służbowych: Koszty podróży służbowej w małych przedsiębiorstwach rozliczane są na podstawie „dowodu wew.” Dotyczącego rozliczenia podróży służbowej wystawianego w jednym egzemplarzu na poczet wydatków związanych z delegacja pracownik może być wypłacona zaliczka. Wypłatę zaliczki można udokumentować asygnatę kasową, rozchodową KW. Rozliczenia koszty podróży służbowej pracownik powinien dokonać w ciągu 7 dni po jej zakończeniu. Do kosztów podróży służbowej zaliczamy: Koszty diet za czas delegacji (od 1-03-2004 dieta wynosi 21PLN) ; Koszty przejazdów – zwrot kosztów przejazdów obejmuje ceny biletów lub gdy pracodawca wyrazi zgodę na przejazd samochodem, który stanowi własność pracownika, obowiązująca stawka za 1km pomnożona przez przejechane km; Koszty noclegów (udokumentowane rachunkami, nocleg min.6godz. od 21:00 do 7:00.
Przy obliczaniu diet obowiązują następujące zasady: Jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż jedną dobę i wynosi od 8 do 12 godz. Pracownikowi przysługuje dieta w wysokości ½ . Ponad 12 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Kiedy podróż pracownika trwa ponad dobę (24h): Za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości a na nie pełną ale rozpoczętą dobę: do 8h (1/2 diety); powyżej 8h (cała dieta)
Zgodnie z przepisami dieta nie przysługuje za czas delegowania do miejscowości w której pracownik mieszka.; Gdy pracownikowi zapewniono bezpłatnie całodzienne wyżywienie wówczas dieta nie przysługuje.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 9 minut