profil

Biografia Lenina

poleca 84% 1173 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Włodzimierz Lenin - właściwe nazwisko Uljanow - urodził się w , 1870 roku , a zmarł w 1924 roku. Założył partię bolszewicką. Lenin był synem inspektora szkolnego. Ukończył gimnazjum , a następnie studiował prawo na uniwersytecie w Kazaniu. Brał udział w wystąpieniach antycarskich za co został aresztowany i usunięty z uczelni , a studia ukończył jako ekstern wydziału prawa na uniwersytecie w Petersburgu. Przez cały ten okres prowadził nielegalną działalność polityczną i publicystyczną w kółkach marksistowskich wśród studentów i robotników. W 1895 roku nawiązał kontakty z działaczami zachodnioeuropejskiego ruchu robotniczego. W 1895 roku doprowadził do połączenia kółek marksistowskich w Rosji w Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej , a w grudniu tego roku został aresztowany i zesłany na Syberię. Po powrocie z zesłania założył gazetę marksistowską „Iskra” , wydawaną za granicą i przemycaną do Rosji. W 1903 roku na II Zjeździe Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji doprowadził do powstania nurtu bolszewickiego z Leninem jako jego przywódcą. W czasie rewolucji 1905-1907 kierował działalnością polityczną bolszewików w Rosji. Był prześladowany przez władze carskie i dlatego w latach 1907-1917 przebywał na emigracji , a nawet w Polsce - w Krakowie i Białym Dunajcu pod Poroninem , gdzie redagował „Prawdę”. Podczas pobytu na emigracji był działaczem i przywódcą lewicy w II Międzynarodówce.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej , po krótkim pobycie w austriackim areszcie wyjechał do Szwajcarii. Dążył do zjednoczenia lewicy socjaldemokratycznej oraz wysunął hasło przekształcenia „wojny imperialistycznej w wojnę domową”.

Po rewolucji lutowej w Rosji Niemcy umożliwiły Leninowi przejazd do Szwecji , skąd wrócił w kwietniu 1917 roku do Piotrogrodu i ogłosił tezy kwietniowe w których sformułował nową linię polityczną partii bolszewików wysuwając hasło : „cała władza w ręce rad”. Uznał , iż jedyną drogą do zdobycia władzy przez bolszewików jest powstanie zbrojne. Głosił przejęcie władzy przez rady delegatów robotniczych , chłopskich i żołnierskich. W październiku 1917 roku kierował powstaniem zbrojnym , które zapoczątkowało rewolucję październikową.

W październiku 1917 roku na II Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad został wybrany na przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych , którą to funkcję pełnił do końca życia.

W końcu sierpnia 1918 roku został ciężko ranny w wyniku zamachu. Akceptował stosowanie terroru wobec przeciwników politycznych , w czym pomagał mu niechlubnie nasz rodak Feliks Dzierżyński. W 1919 roku z inicjatywy Lenina powstała Międzynarodówka Komunistyczna tzw. Komintern. Lenin był inicjatorem utworzenia w grudniu 1922 roku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - ZSRR.

Przyjaciel Lenina - Lew Trocki różnił się od niego w poglądach , a po śmierci Lenina doprowadził do krytyki jego teorii.Lenin zmarł w 1924 roku.

Ciało jego zostało zmumifikowane i spoczywa w Moskwie w specjalnym pomieszczeniu zwanym Mauzoleum Lenina.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty