profil

Europejski Fundusz Społeczny

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ęEuropejski Fundusz Społeczny to najwcześniej utworzony fundusz strukturalny UE. Powstał na podstawie art. 123 Traktatu Rzymskiego w 1957 r. jako narzędzie realizacji wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Od lat 60. aż do dzisiaj ewoluował wraz z całą polityką spójności społeczno-gospodarczej (polityką strukturalną) oraz polityką zatrudnienia UE. Ewolucja tego funduszu przebiegała w dwóch zasadniczych kierunkach. Po pierwsze, stopniowo zmniejszała się \"niezależność\" funkcjonowania funduszu od pozostałych funduszy strukturalnych, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1 i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych (Sekcja Orientacji)2 oraz zasad realizacji europejskiej polityki regionalnej.

1Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - wspiera osiągnięcie spójności społecznej i gospodarczej między regionami poprzez zmniejszanie najważniejszych dysproporcji i uczestnictwo w rozwoju i transformacji regionów. W tym celu ERDF współfinansuje m.in. inwestycje pozwalające utrzymać lub tworzyć stałe miejsca pracy, projekty infrastrukturalne, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, działania badawczo-rozwojowe oraz lokalne inicjatywy rozwojowe. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 czerwca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1261/99/WE).

2Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych - wspiera te aspekty rozwoju obszarów wiejskich, które są związane z działalnością rolniczą i jej konwersją, m.in. poprzez wspieranie poprawy konkurencyjności rolnictwa, dywersyfikację działalności na obszarach wiejskich, rozwój infrastruktury wiejskiej, poprawę efektywności strukturalnej gospodarstw, pomoc dla młodych rolników na rozpoczęcie działalności, działania na rzecz ochrony i poprawy środowiska naturalnego, krajobrazu oraz zachowania dziedzictwa regionów wiejskich. Rozporządzenie Rady z 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych, zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (1257/1999/WE).


ęEuropejski Fundusz Społeczny to najwcześniej utworzony fundusz strukturalny UE. Powstał na podstawie art. 123 Traktatu Rzymskiego w 1957 r. jako narzędzie realizacji wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Od lat 60. aż do dzisiaj ewoluował wraz z całą polityką spójności społeczno-gospodarczej (polityką strukturalną) oraz polityką zatrudnienia UE. Ewolucja tego funduszu przebiegała w dwóch zasadniczych kierunkach. Po pierwsze, stopniowo zmniejszała się \"niezależność\" funkcjonowania funduszu od pozostałych funduszy strukturalnych, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1 i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych (Sekcja Orientacji)2 oraz zasad realizacji europejskiej polityki regionalnej.

1Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - wspiera osiągnięcie spójności społecznej i gospodarczej między regionami poprzez zmniejszanie najważniejszych dysproporcji i uczestnictwo w rozwoju i transformacji regionów. W tym celu ERDF współfinansuje m.in. inwestycje pozwalające utrzymać lub tworzyć stałe miejsca pracy, projekty infrastrukturalne, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, działania badawczo-rozwojowe oraz lokalne inicjatywy rozwojowe. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 czerwca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1261/99/WE).

2Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych - wspiera te aspekty rozwoju obszarów wiejskich, które są związane z działalnością rolniczą i jej konwersją, m.in. poprzez wspieranie poprawy konkurencyjności rolnictwa, dywersyfikację działalności na obszarach wiejskich, rozwój infrastruktury wiejskiej, poprawę efektywności strukturalnej gospodarstw, pomoc dla młodych rolników na rozpoczęcie działalności, działania na rzecz ochrony i poprawy środowiska naturalnego, krajobrazu oraz zachowania dziedzictwa regionów wiejskich. Rozporządzenie Rady z 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych, zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (1257/1999/WE).

ęPolska - po przystąpieniu do UE - może w latach 2004-2006 otrzymać pomoc EFS w wysokości od 2 do 3 miliardów euro. Jest to ogromne wyzwanie dla wszystkich instytucji mających brać udział w realizacji programów EFS. Administracja publiczna, jak i potencjalni wykonawcy projektów (instytucje świadczące usługi rynku pracy), muszą wykorzystać okres przedakcesyjny do właściwego przygotowania się pod kątem operacyjnym, technicznym. Jak wcześniej wskazano, absorpcja EFS wymaga również podjęcia działań programujących, dostosowania polityk do celów i priorytetów europejskiej polityki strukturalnej i polityki zatrudnienia. Wreszcie, co jest bez wątpienia najważniejsze, dokonania takich przystosowań w zakresie administracji i programowania, które umożliwią wydatkowanie EFS w sposób najbardziej korzystny dla rozwoju kraju. EFS w istotnym stopniu może się bowiem przyczynić do rozwiązywania problemów rozwojowych - gospodarczych i społecznych.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 3 minuty