profil

Kampania wrześniowa

poleca 84% 1130 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kampania wrześniowa

Wybuch wojny . Noc z 31 sierpnia na 1 września 1939r.była ostatnią nocą pokoju w Europie . Nad granicą polską nie było jednak spokoju . Niemiecki Wehrmacht wkraczał z Prus Wschodnich na terytorium Wolnego

Miasta Gdańska . W porcie gdańskim niemiecki pancernik szkolny "Schleswig -Holstein" przesunął się kana-łem portowym w stronę Westerplatte . Wczesnym rankiem do mostu kolejowego na Wiśle koło Tczewa zbliżał

się zamaskowany niemiecki pociąg pancerny z desantem Wehrmachtu w celu zdobycia przez zaskoczenie ważnego węzła komunikacyjnego , ułatwiającego komunikację pomiędzy Prusami Wschodnimi a Rzeszą . Dzięki poświęceniu polskich kolejarzy z nadgranicznego Szymankowa żołnierze polscy powiadomieni o pod-stępie szykowali się do obrony i wysadzenia mostów na Wiśle . O godzinie 4 minut 45 Niemcy rozpoczęli reali-zację planu ataku na Polskę. O tej godzinie oddziały niemieckie w wielu punktach przekroczyły polską granicę,

a pierwsze bomby niemieckie spadły na Chojnice,Starogard,Bydgoszcz . W dwie godziny później, o godz.6.45

rano, nastąpiło pierwsze bombardowanie Warszawy . Niemiecka agresja na Polskę rozpoczęła drugą wojnę

światową .

Obrona Westerplatte . Wiosną 1939r. , rezygnacja Rzeczypospolitej z praw przysługujących jej w Wolnym

Mieście i wcielenie go do Rzeszy było podstawowym żądaniem Hitlera . W tym czasie dowódcą samotnej

polskiej placówki na Westerplatte został mianowany mjr Henryk Sucharski . Załoga Westerplatte składająca się z niespełna 200 żołnierzy i kilku cywilnych pracowników rozpoczęła przygotowania do obrony. Potajemnie

przywieziono z Gdyni kilka moździerzy i działo polowe 75 mm . 1września 1939r. o godz. 4.45 pancernik

"Schleswig-Holstein" otworzył ogień na Westerplatte . 6 minut trwało ostrzeliwanie terenu polskiej składnicy,

zanim przez wysadzoną wybuchem bramę bocznicy kolejowej Niemcy ruszyli do szturmu . Przez cały dzień

trwały ataki oddziałów gdańskiej policji i niemieckiej piechoty morskiej wspierane ogniem pancernika. Wszyst-kie ataki zostały odparte przez obrońców . 7 dni później nad Westerplatte pojawiły się niemieckie bombowce

nurkujące . Polskie pozycje na Westerplatte atakowano z morza, lądu i powietrza . Dopiero 7 września, na

rozkaz mjr Sucharskiego , załoga Westerplatte w związku z brakiem amunicji i pomocy dla rannych złożyła

broń.

Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku . Bohaterski opór Niemcom stawili także cywilni obrońcy Poczty Polskiej

w Gdańsku . Wobec braku nadziei na odsiecz i braku amunicji pocztowcy skapitulowali .

Walka z hitlerowską dywersją na Śląsku . W Berlinie zdecydowano że obszar przemysłowy musi być opa-nowany bez użycia artylerii w celu wykorzystania nie uszkodzonych hut ,kopalń i fabryk na potrzeby III Rzeszy.

Ataki dywersantów były odpierane przez oddziały Wojska Polskiego i Ochotniczej Powstańczej Samoobrony.

3 września oddziały samoobrony wyparły Niemców z Chorzowa i prowadziły walki w Katowicach oraz okolicz-nych osiedlach .

Bój pod Mokrą . W boju pod Mokrą pułki Wołyńskiej Brygady Kawalerii powstrzymały przez cały dzień 1 wrze-śnia 1939r. Natarcie niemieckich jednostek pancernych . Wołyńska Brygada Kawalerii zniszczyła lub uszko-dziła tego dnia około 150 niemieckich pojazdów bojowych tracąc sama 500 oficerów, ułanów ,5 dział i 300 koni.

Wypowiedzenie wojny III Rzeszy przez Wielką Brytanię i Francję . Wieczorem 1 września 1939r. Ambasa-dorzy Francji i Anglii w Berlinie wręczyli niemieckiemu ministrowi spraw zagranicznych Ribbentropowi oficjalne noty swoich rządów ,żądające zaprzestania działań wojennych przeciwko Polsce i wycofania wojsk niemieckich

z polskiego terytorium . Następnego dnia 2 września 1939r. Wieczorem premier Wielkiej Brytanii powtórzył to

ostrzeżenie w brytyjskiej Izbie Gmin . 3 września rząd brytyjski przekazał Berlinowi ultimatum . Po odrzuceniu

ultimatum przez Hitlera ,premier brytyjski ogłosił że Wielka Brytania znalazła się w stanie wojny z Niemcami .

Jednocześnie wojnę III Rzeszy wypowiedziała Francja . Jednak w ślad za oficjalnymi oświadczeniami polityków

nie nastąpiły konkretne działania wojenne .

Akcja dywersyjna w Bydgoszczy . W wielu miejscowościach Pomorza ,Wielkopolski ,Kujaw i Śląska dała znać o sobie niemiecka V kolumna . Do największych i najbardziej krwawych wystąpień niemieckiej V kolumny

doszło 3 września 1939r. W Bydgoszczy . Dywersanci otworzyli ogień do przeciągających przez to miasto od-działów z armii Pomorza . Akcja ta pociągnęła za sobą liczne ofiary wśród żołnierzy i ludności cywilnej .

Same wydarzenia niemiecka propaganda nazwała "krwawą niedzielą bydgoską" , przedstawiając te wypadki jako niczym nie usprawiedliwioną rzeź spokojnych Niemców przez żądnych zemsty Polaków . Aresztowanych

Polaków po torturach rozstrzelano w masowych egzekucjach w okolicach Bydgoszczy ,innych zesłano do obo-zów koncentracyjnych w Rzeszy .

Bitwa pod Bzurą . 9 września armia Poznań uderzyła znad Bzury na skrzydło 8 armii niemieckiej . Natarcie

polskie rozwijało się pomyślnie . Uderzenie armii Poznań ,a później armii Pomorze zaskoczyło Niemców .

Odebrano im Łęczyce . Rozpoczęły się walki o Łowicz . Natarcie zostało wstrzymane 17 września . Tego dnia

obie armie polskie podjęły próbę przebicia się do oblężonej Warszawy . Duże siły niemieckie uniemożliwiły te

zamiary . Po ciężkich walkach do Warszawy doszły nieliczne oddziały z generałem Kutrzebą . Bitwa pod Bzurą

była największą bitwą stoczoną w polu przez Wojsko Polskie w kampanii wrześniowej . Bitwa została przegra-na lecz dała szansę umocnienia obrony Warszawy .Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty