profil

Polityka okupantow wobec narodu polskiego 1939

poleca 83% 817 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

POLITYKA OKUPANTÓW

28 września 1939- podpisano układ o przyjaźni między ZSRR a III Rzeszą. Zgodnie z tajnym protokołem dołączonym do tego dokumentu, granicę pomiędzy Niemcami a ZSRR stanowić będzie linia rzek: Sanu, Narwi i Pisy.
10 października 1939- ZSRR przekazał Litwie Wileńszczyznę wraz z Wilnem.

NIEMCY:
Do zakończenia działań wojennych na ziemiach polskich zwierzchnią władzę na terenach podbitych sprawował Wehrmacht.
· do Rzeszy wcielono polskie ziemie zachodnie i północne
· Wielkopolska z Poznaniem oraz Łodzią weszła w skład Kraju Warty
· z Pomorza wraz z Gdańskiem utworzono Okręg Gdańsk- Prusy Zachodnie
· Górny Śląsk wraz z Zagłębiem Dąbrowskim włączono do prowincji śląskiej
· na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy zmieniono polskie nazwy na niemieckie
· pozostałe ziemie centralnej Polski stały się 26 października 1939 Generalną Gubernią z siedzibą władz w Krakowie. GG podzielono na 4 dystrykty: krakowski, lubelski, radomski i warszawski. Generalnym Gubernatorem został Hans Frank.
· Polaków na ziemiach wcielonych pozbawiono wszelkich praw
· likwidowanie wszelkich wpływów polskich w polityce, kulturze, gospodarce itd.
· germanizacja ziem wcielonych, rozciągnięcie prawa niemieckiego na te tereny
· likwidacja polskich szkół
· rabowanie i niszczenie dóbr kultury, zagarnianie mienia
· zimą z 1939 na 40 rok rozpoczęły się masowe wysiedlenia Polaków do GG
· masowe aresztowania działaczy niepodległościowych, harcerskich, byłych powstańców wielkopolskich i śląskich, przedstawicieli inteligencji i duchowieństwa
· masowe egzekucje aresztowanych lub zsyłki do obozów koncentracyjnych w Rzeszy
· zajęcie przez Gestapo gmachu byłego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przy alei Szucha (Warszawa). Tu sprowadzano aresztowanych Polaków, by ich przesłuchać. Przesłuchania niezwykle brutalne, tortury.
· przekształcono w twierdzę również i Pawiak- gestapowskie więzienie na ulicy Pawiej (Warszawa) przywożono tu więźniów zmasakrowanych na przesłuchaniach
· grudzień 1939- transporty więźniów z Pawiaka do Puszczy Kampinoskiej, gdzie policja bezpieczeństwa dokonywała masowych egzekucji. Wśród ofiar: Rataj, Kusociński, Niedziałkowski
· 6 listopada 1939- podstępem sprowadzono profesorów UJ i Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie na konferencję odnośnie działalności tych uczelni w czasie wojny, następnie aresztowano ich i wywieziono do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen
· kwiecień 1939- akcja A-B- aresztowania inteligencji polskiej, podejrzanej o działalność w podziemiu. Aresztowania odbywały się we wszystkich miastach GG według list. Prześladowania dotknęły także duchowieństwo polskie. Aresztowano większość księży katolickich i zesłano ich do obozów koncentracyjnych w Rzeszy.
· wiosna 1940- utworzenie pierwszego obozu koncentracyjnego w Polsce- Auschwitz. Komendantem został Rudolf Hoss.
· 14 czerwca 1940- pierwszy transport więźniów polskich z Tarnowa.
· w obozie:
- praca ponad siły
- nieludzkie warunki
- wyniszczanie więźniów: wielogodzinne apele (nawet na mrozie), głodzenie, bicie, egzekucje, nieleczone choroby
- rodziny uwięzionych otrzymywały zawiadomienia o śmierci bliskich z powodu np. zapalenia płuc, co było dziwne, bo więźniowie byli zdrowi, gdy trafiali do obozu. Nikt nie zdawał sobie sprawy z prawdziwego charakteru obozu w Auschwitz.
- trafili tam między innymi: Barlicki, o. Maksymilian Kolbe
- inne obozy: Majdanek, Stutthof, wiele obozów pracy i obozów karnych, w Łodzi na ulicy Przemysłowej utworzono obóz przeznaczony dla dzieci
· zakładanie gett dla Żydów, oznaczanie ich gwiazdą yjonu
· holokaust (jesień 1941)- likwidacja Żydów
· roboty przymusowe- Polacy z GG darmową siłą roboczą

ZSRR:
· październik 1939- głosowanie na okupowanych wschodnich terenach, w wyniku którego włączono je do ZSRR. Wszystkim mieszkańcom tych terenów narzucono obywatelstwo radzieckie.
· aresztowania przez NKWD, a następnie deportacje do obozów koncentracyjnych (łagrów) na Syberii
· luty 1940- masowe deportacje i wysiedlenia Polaków. Specjalne sądy radzieckie, nie uznając prawa obwinionych do obrony, a opierając się na fikcyjnych oskarżeniach i wymuszonych zeznaniach, wydawały wyroki.
· Konfiskaty mienia
· Zablokowanie kont bankowych i oszczędności
· Towar w sklepach był wykupowany przez Rosjan
· Ukraiński i białoruski oficjalnymi językami, w praktyce dominował rosyjski
· Zamykano polskie księgarnie, biblioteki, kaplice, klasztory itd.
· Pozmieniano nazwy ulic i miast
· Rabowano zbiory bibliotek, muzea, archiwa
· Prowadzono propagandę antykapitalistyczną
· Pozwolono na rozwój życia kulturalnego, ale pod ścisłą kontrolą władz radzieckich
· przymusowe wcielenia do Armii Czerwonej
· wrzesień 1939- internowanie oficerów polskich w lagrach w: Kozielsku, Starobielsku i Staszkowie
· wiosna 1940- decyzja o likwidacji polskich oficerów
· kwiecień- czerwiec 1940- realizacja rozkazu przez NKWD (m.in. Katyń)

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty