profil

Historia - daty - XVw

drukuj
poleca 89% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1400 odnowienie uniwersytetu w Krakowie
1401 unia z Litwą w Wilnie i Radomiu
29 VIII 1403- ksi??? s?upski Bogus?aw VIII sk?ada ho?d Jagielle- zobo-wi?za? si? wystawi? 100 kopijków w razie wojny.
1407- zakon nak?ada c?o funtowe od wagi wszystkich towarów (2/3 c?a ?ci?gano do skarbu zakonnego)
6 VIII 1409- Urlich von Jungingen wypowiedzia? wojn? Polsce.
15 VII 1410 bitwa pod Grunwaldem
1411 pokój w Toruniu : zwrot Litwie Żmudzi rezygnacja Zakonu z pretensji do ziemi dobrzyńskiej
1413 unia z Litwą w Horodle
1414, wojny z Zakonem zakończone pokojem w Mielniku zatwierdzenie przy Litwie
1419-1422 Żmudzi drobne nabytki terytorialne Polski
1420-1423 propozycje husytów objęcia przez Jagiełłę a następnie Witolda tronu czeskiego
1422 przywilej czerwieński W. Jagiełło-zgoda szlachty na udział w wojnie przeciwko Krzyża- kom nietykalność majątku rycerskiego bez wyroku sądowego ograniczenie władzy starostów zakaz łączenia przez nich urzędu sędziego ziemskiego
1423 (statut) Warta W. Jagiełło-ugruntowanie pozycji gosp. szlachty ustalanie przez wojewodów maksymalnych cen na produkty miejskie (tzw. taksy wojewodziń-skie) sankcje karne na sołtysów nie wywiązujących się z obowiązków- możliwość ich usuwania z majątku ograniczenie wychodżctwa ze wsi
1426- wypowiedzenie wojny przez Hanz? Erykowi
1427- Du?czycy pokonali wojska ksi?cia Henryka ?elaznego.
1428- blokada Kopenhagii
1430 I 1433 przywilej jedle ńsko krakowski W. Jagiełło- zagwarantowanie sukcesji Jagiellonom nietykalność osobista szlachty bez wyroku sądowego (NEMINEM CAPTIVABIMUS) ograniczenie nieszlachcie (p. krakowski) dostępu do najwyższych godności kościelnych
1431-1435 wojna z księciem litewskim Świdrygiełłą i sprzymierzonym z nim Zakonem
1434r. bitwa pod Lipanami kalikstyni i chrześcijanie pokonali taborytów
1435- uk?ad pokojowy w Vordingborgu
14 III 1440- utworzenie Zwi?zku Pruskiego w Kwidzyniu
1440 objęcie władzy na Węgrzech przez Władysława III unia personalna
1440 opozycja miast krzyżackich przeciwko władzy i polityce wielkiego mistrza powstanie Związku Pruskiego
1440 wybór Kazimierza Jagiellończyka na wielkiego księcia Litwy
1444 wyprawa antyturecka Władysława .bitwa pod Warną- śmierć króla
1447 koronacja Kazimierza na króla Polski przywrócenie unii personalnej z Litwą
1450-wynaleźenie druku
1453r.upadek Konstantynopola, przejecie go przez Turków
VIII 1453 na zje?dzie przywódców stanów w Grudzi?dzu wybrano 12 o-sobow? tajn? rad? naczeln? przygotowuj?c? walk? z Krzy?. W tajnej radzie by?o z kr?gu Jaszczurkowców: Jan z Czegenbur-ga, August ze Szczebd, Tyleman von Wega oraz Gabriel, ?ci-bor , Jan Ba?y?scy.
1454-1466 wojna trzynastoletnia z Zakonem
1454 inkorporacja Prus i zagwarantowanie im autonomii bitwa pod Chojnicami i klęska pospolitego ruszenia 1454-przywilej cerkwicko nieszawski Kazimierz Jagielończyk - zgoda pospolitego ruszenia na udział w wojnie trzynastoletniej zwoływanie pospolitego ruszenia wydawanie nowych praw i nakładanie nowych podatków tylko za zgodą sejmików ziemskich całkowita wolność handlu w państwie; podstawa sejmików ziemskich i zamkn?? port dla statków z pa?stw popieraj?cych zakon.
V 1455- namiestnik królewski i Pomorza, i Prus Jan Ba?y?ski poleci? ra-dzie Gda?ska wystawi? flot?
4 II 1454 - Zw. Pruski w Toruniu og?asza powstanie przeciw zakonowi.
7 II 1454- zdobyto zamek w Toruniu- miasto to sta?o si? pierwsz? stolic? pomorskiego ruchu wyzwole?czego.
11 II 1454- gda?szczanie zdobywaj? burz? zamek Krzy?.
6 III 1454- Kaz. Jagiello?czyk podpisa? historyczny akt przej?cia ziemi pruski ej, che?mi?skiej, elbl?skiej i królewieck? do Ziemi Polskiej
16 VI 1454- Gda?sk uzyska? pierwszy przywilej królewski.
18 IX 1454- bitwa pod Chojnicami
1454- król Danii i Norwegii Chrystian I zawar? przymierze z zakonem Krzy?.
1455- pomoc Knipawie obl??onej przez Krzy?aków Królewiec sk?ada? si? z 3 miast: Starego Miasta, Lipnika, Knipawy.
1 VI 1455- Dania wypowiedzia?a wojn? Polsce
14 VII 1455- z?o?enie broni przez obro?ców Knipawy.
2 II 1456- sejm stanów pruskich w Gda?sku og?asza ostrze?enie do wszystkich pa?stw i miast Ba?tyku i M.Pó?nocnego przed ?eglug? do portów zakonnych.
4 IV 1456 okr?ty dokona?y na Zalewie Wi?lanym w uj?ciu Pregoty blo-kady, tarasuj?c Cie?nin? Ba?gajsk? odcinaj?c czasowo dost?p do Królewca i innych portów.
VIII 1456 i XI1456- flota gda?ska - atak i desant na pó?wysepie Sambi i K?aped?
1456 - oddzia?y Krzy?. rozbi?y pod Rynem ch?opsk? armi? powsta?cz?
15 V 1457- Kaz. Jagiello?czyk wyda? tzw. ?privilegium magnum?- wielki przywilej dla Gda?ska
1457 polska flota atakuje K?ajped?, Sambi?, Stralsund, Gryfi?- pod He-lem zatapia kilka okr?tów
15 VIII1457 sukces floty polskiej w pobli?u Bornholmu.3 okr?ty polskie uderzj? na 16 statków i okr?tów du?skich i inflanckich wy-chodz?c z tej walki zwyci?sko.
3 VII 1458- 12 kapitanów gda?skich przedar?o si? do Cie?niny Be?t na-padli porty du?skie i norweskie.
28 VII 1458- Dania zawiera rozejm z Polsk? w Gda?sku, zrywa z zako-nem. 1458- zawieszenie broni polsko-krzy?ackie
IX 1458- kaprowie du?scy napadli pod Helem na okr?ty gda?skie (dowodc? i 60 osób za?ogi stracono).
1460-1463 konflikt z papiestwem o obsadę biskupstw w Polsce
15 V 1460- pierwszy list morski wystawiony w imieniu króla polskiego.
VI 1460- bitwa pod Bornholmem.
13 VIII 1460- opanowanie Malborka (miasta)
1460- Krzy?. opanowali Puck i ?eb?
17 IX 1462- zwyci?stwo pod ?wiecinem
1463-1 I 1464- twierdza Gniew broni?a si? do czasu, gdy flota krzy?. i inflancka ponios?a kl?sk?.
1463- do Prus przyby? legat papieski Hieronim by sk?oni? Polaków do ust?pienia z Prus i uderzenia na Tatarów i Turków.
1464- zdobycie Pucka, bitwa l?dowo-morska
1465- w marcu listy morskie dostaje od króla 4 kpt., 14 VI 1466- 4 kpt., w lipcu 1 kpt.
1466- po rza pierwszy pojawia si? plan skierowania zakonu do walki z Turkami.
15 IX 1466- zdobycie Chojnic
19 X 1466- w Toruniu podpisano wieczysty pokój (II pokój toru?ski) podział państwa krzyżackiego :Pomorze Gdańskie ,ziemia chełmińska i michałowska Malbork i Elbląg (zwane Prusami Królewskimi) oraz Warmia przypadły Polsce pozostała część (tzw. Prusy Krzyżackie) stały się lennem Polski
1469- rozejm w Piotrkowie mi?dzy ksi?stwem pomorskim, a Makleburgi? i Brandenburgi?.
1471 Władysław Jagiellończyk królem Czech
1473 -ur. M. Kopernika
1489- nowy wielki mistrz Jan von Tiefen odmówi? z?o?enia ho?du.
1490 Władysław Jagiellończyk królem Węgier unia personalna Czech i Węgier
1492 śmierć Kazimierza Jagiellończyka
1492r. odkrycie ameryki przez Kolumba
1493 Sejm piotrkowski obraduje w dwóch izbach
1493 przywilej piotrkowski Jan Olbracht-po objęciu władzy ograniczenie praw chłopskich do opuszczania wsi
1496 uchwalenie podatków na wyprawę antyturecką dalsze ograniczenie praw chłopskich do opuszczania wsi zwolnienie szlachty z opłat celnych na własne towary taksy wojewodzińskie
1497 wyprawa mołdawska zakończona klęską
1498- wielki mistrz krzy?. ksi??? saski Fryderyk odmówil z?o?enia ho?du
17 VI 1498- zmar? krol Jan Olbracht.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy