profil

Eksterminacja ludności polskiej na terenach okupowanych przez ZSRR w lat. 1939-41 - notatka

drukuj
poleca 86% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.) 17 IX 39r. ZSRR zaatakował Polskę. 28 IX miał miejsce drugi pakt Ribbentrop - Molotov, który korygował granice strefy wpływów z pierwszego układu.
- w zamian za Litwę, Stalin zrezygnował z terenów do Wisły; Granicę ustalono na rzekach Bug, Narew
- Wołyń, Białoruś, Małopolska Wschodnia i Zachodnia została bezpośrednio włączona do ZSRR
- Wszystkim obywatelom(do niedawna polskim) nadano obywatelstwo radzieckie, co spowodowało pobór ok.150 tys. Polaków do Armii Czerwonej
2.) Okupant ustalił listy „elementów antysowieckich”, na których umieścił Polaków należących przed wojną do partii politycznych, korporacji studenckich, policjantów, wojskowych, urzędników, duchownych, ziemian, kupców, bankierów itd.
Osoby takie podlegały aresztowaniu pod zarzutem, że lojalność wobec Polski to przestępstwo przeciwko rewolucji.
- ludzi skazywano na długoletnie wyroki odbywane w łagrach w głębi Rosji i daleko na północy(np. Kołyma, Workuta)
- miały miejsce 4 fale deportacji( II, IV, VI 40r., VI 41), w których w głąb ZSRR zesłano kilkaset tysięcy Polaków; ludzie musieli w straszliwych warunkach pracować przy wyrębie lasów, w kołchozach, kopalniach; niektórzy byli pozbawieni pracy i żyli w nieludzkich warunkach
- jeńców wojennych wziętych do niewoli podzielono=> oficerowi trafili do obozów(Starobielsk, Kozielsk, Ostaszków), podoficerowie, szeregowcy trafiali bądź do pracy w kopalniach, ale też część zwolniono do domu
- oficerów wiosną 1940r. w okrutny sposób rozstrzelano(Katyń, Miednoje, Charków); zabito tam ok. 15.000 oficerów, do dziś nieznany jest los ok.7-8 tys. oficerów(tzn. nie jest znane miejsce ich egzekucji)
- już po ataku Niemiec na ZSRR(22 IV 1941) wycofujące się wojska NKWD zamordowały kilkadziesiąt tys. Polaków, znajdujących się w więzieniach na terenach zajętych po 17 IX(dawna Polska)
- starannie zacierano ślady polskości=> rusyfikacja(język urzędowy, oświata)=> sowietyzacja(wychowanie „człowieka sowieckiego”), zamknięto biblioteki, księgarnie, kościoły, wprowadzono radziecki system oświatowy(„dziesięciolatki”)


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
6.3.2010 (17:35)

Zaje***** temat