profil

Gdybym był posłem w Parlamencie Europejskim to...

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Parlament Europejski według sformułowania zawartego w Traktacie Rzymskim z 1957 roku, reprezentuje "narody państw zespolonych we Wspólnocie Europejskiej". Mówiąc prostymi słowami jest to największy wielonarodowy parlament na świecie. Swoje korzenie wywodzi on ze Zgromadzenia Parlamentarnego Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Swoją dzisiejszą nazwę przyjął w 1962 roku. Ponad 375 milionów obywateli europejskich z 15 państw jest obecnie reprezentowanych za pośrednictwem swoich 626 reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Już niedługo, bo 1 maja tego roku, Polska wyśle do Strasburga- gdzie odbywają się comiesięczne sesje plenarne- swoich 50 reprezentantów i liczba posłów w Parlamencie wzrośnie do 732. Dotychczasowy skład przedstawia się następująco (diagram przedstawia ilość posłów reprezentujących dany kraj Unii):


Członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani w wyborach powszechnych na kadencję 5 lat. Średnio, co trzecim posłem w Parlamencie jest kobieta, wiec i ja teoretycznie miałabym duże, szanse, aby zostać jego członkinią, oczywiście po spełnieniu odpowiednich warunków. Władza tej instytucji jest ograniczona, lecz wystarczająca, aby móc naprawić wszelkie niedociągnięcia Unii Europejskiej. Władza Parlamentu dzieli się na 3 części: władzę ustawodawczą, uprawnienia budżetowe oraz uprawnienia kontroli wykonawczej. Aby bliżej poznać zasady funkcjonowania Parlamentu Europejskiego należy dokładnie zapoznać się z przepisami dotyczącymi jego praw.
1.Uprawnienia w procesie legislacyjnym, czyli w procesie tworzenia prawa wspólnotowego, obejmują udział Parlamentu w czterech procedurach: procedurze konsultacji (wyrażenie opinii na temat projektu aktu prawnego przedłożonego przez Komisję, zanim zostanie on poddany głosowaniu w Radzie), współpracy (wpływ na decyzje Rady, podjęte na wniosek Komisji), współdecydowania (prawo do odrzucenia propozycji Komisji) oraz zgodności (udzielenie lub nieudzielanie zgody na propozycje przedstawione przez Komisję, Radę lub państwo członkowskie Unii Europejskiej).

2. Uprawnienia Parlamentu w zakresie kontroli parlamentarnej obejmują m.in.: prawo zwracania się z zapytaniami do Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, prawo do rozpatrywania sprawozdań Komisji z działalności Wspólnot, prawo zgłaszania nieufności wobec Komisji, prawo do analizy i debaty nad projektem rocznego budżetu Unii. Parlament Europejski może również przyjmować petycje od obywateli Unii Europejskiej oraz innych osób fizycznych i prawnych państw członkowskich w sprawach bezpośrednio ich dotyczących i wchodzących w zakres działalności Wspólnot Europejskich. Parlament Europejski mianuje także Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest 17 komisji, które pomagają w rozwiązywaniu problemów:
· Komitet Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego bezpieczeństwa i Polityki Obronnej,
· Komitet Budżetowy,
· Komitet Kontroli Budżetu,
· Komitet na rzecz Swobód i Praw Obywateli, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,
· Komitet ds. Gospodarki i Polityki Monetarnej,
· Komitet ds. Jurysdykcji i Rynku Wewnętrznego,
· Komitet ds. Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Badań i Energii,
· Komitet Zatrudnienia i Spraw Społecznych,
· Komitet ds. Środowiska, Zdrowia i Polityki Konsumentów,
· Komitet ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
· Komitet ds. Rybołówstwa,
· Komitet ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki,
· Komitet ds. Kultury, Młodzieży, Oświaty, Mediów i Sportu,
· Komitet ds. Rozwoju i Współpracy,
· Komitet Konstytucjonalny,
· Komitet na rzecz Praw Kobiet i Równości Praw Komitet Petycyjny.


3. Instytucja ta posiada też znaczące kompetencje w zakresie uchwalania budżetu Unii Europejskiej. Decyduje o wielkości wydatków nieobilgatoryjnych (tj. takich, które nie wynikają z postanowień traktatowych, ani z uchwalanych na ich podstawie aktów prawnych są to m.in. wydatki przeznaczone na finansowanie polityki regionalnej, socjalnej, energetycznej, ekologicznej). W przypadku natomiast pozostałych wydatków tj. obligatoryjnych ( w tym m.in. wydatków na finansowanie wspólnej polityki rolnej) Parlament Europejski może zaproponować poprawki w zakresie ich alokacji.

4. Parlament jest także upoważniony do odrzucenia całego projektu budżetu i zażądać wniesienia nowego projektu. Parlament udziela Komisji absolutorium, co do realizacji budżetu.


Przechodząc do sedna tematu pracy poniżej przedstawiam poprawki, jakie naniosłabym na program Parlamentu Europejskiego, gdybym została jego posłanką:

Zmiany powinny być przeprowadzone w czterech głównych kierunkach:


1. Moja wieś:
· przede wszystkim to zwiększenie produkcyjności rolnictwa poprzez wykorzystanie i wspieranie postępu technicznego
· efektywne wykorzystanie zasobów siły roboczej i innych czynników produkcji
· stabilizacja rynków rolnych, czyli zapewnienie stałego źródła, do którego byłyby przekazywane płody rolne i inne produkty
· zapewnienie ludności rolniczej odpowiedniego poziomu życia oraz zrównanie go we wszystkich krajach Unii
· gwarancja rozsądnych cen dla konsumentów, które zapewnią rynki zbytu oraz zadowolenie rolników
· dbałość o stabilność zaopatrzenia rynków w produkty rolne, czyli zagwarantowanie konsumentowi ciągłego dostępu do produktów

2. Moja gmina:

· ograniczenie zatrudnienia w rolnictwie i wzrost zatrudnienia w sektorze usług, który podwyższy poziom wykonywanych prac
· wspieranie konkurencyjności sektora przemysłu i usług- zwiększenie jakości
· stworzenie warunków dla zwiększenia poziomu inwestycji, co zagwarantuje szybszy rozwój
· przekształcenia strukturalne w rolnictwie
· rozwój zasobów ludzkich, społeczeństwo się wzbogaci
· wzmacnianie konkurencyjności regionów- zwiększą się ich walory
· rozwój zasobów ludzkich
· restrukturyzacja bazy ekonomicznej
· rozwój lokalny, przyspieszy rozwój gmin i mniejszych miast


3. Moja firma:

· stopniowe usuwanie barier utrudniających swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób
· konkurencyjność unijnej gospodarki na rynku międzynarodowym,
wraz z utworzeniem jednolitego rynku wewnętrznego- produkty unijne będą chętniej nabywane przez kraje świata
· wspieranie edukacji i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości –budowanie świadomości społeczeństwa
· ułatwianie rejestracji firm
· uproszczenie regulacji prawnych
· rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego – wyższy poziom wykształcenia pracowników
· poprawa dostępności usług elektronicznych
· polepszenie funkcjonowania firm na jednolitym rynku europejskim
· uproszczenie systemu podatkowego i ułatwianie dostępu do źródeł finansowania
· wspieranie nowych technologii, duży nacisk na nowoczesność· promocja zastosowań e-biznesu (prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą technik informatycznych) i nowoczesnych systemów wspierania firm
· lepsza reprezentacja interesów przedsiębiorców na szczeblu krajowym i unijnym.


4. Moja przyszłość:

· jednakowe systemy edukacyjne państw Europy np. długość obowiązkowego kształcenia się
· zbliżenie Unii do obywateli, ze szczególnym naciskiem na młodych ludzi
· szacunek dla kulturowej różnorodności oraz podstawowych praw każdego człowieka
· znaczenie zrównoważonego rozwoju, czyli dążenia do osiągnięcia dostatniego życia, ale z poszanowaniem środowiska naturalnego -ekologia
· rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój i obronę praw człowieka, propagowanie wiedzy na temat Europy i wspólnego dziedzictwa
· zwiększenie ilości unijnych stypendiów, które umożliwiają studiowanie za granicą.
· większe możliwości wyjazdu studentów za granicę- poznanie kultury innych państw, nauka języka obcego

Parlament Europejski to organizm o wielkiej różnorodności. Ucieleśnia on wolę Europejczyków nie tylko na naszym kontynencie, lecz również na świecie. Unię zamieszkuje niemal 400 milionów ludzi, czyli nieco ponad połowa ogółu mieszkańców Europy. Instytucja taka jak Parlament służy administrowaniu wspólnotą, która ma wspólne cele, lecz różne punkty widzenia. Każde państwo unijne reprezentowane jest w organach Unii Europejskiej. Zabiegając o dobro całej jednostki jaką jest Unia Europejska, przedstawiciele krajów unijnych przyczyniają się również do poprawy sytuacji gospodarczo- społecznej swoich narodów. Dlatego wybierajmy ludzi, którzy będą nas godnie reprezentować na całym świecie.

Źródła:
o Internet
o Zbiory Biblioteczne
o UM- wydział Integracji z Unią Europejską
o Media

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata