profil

Logo Komeniusz

poleca 77% 1369 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Logo Komeniusz
jest środowiskiem dydaktycznym wspomagającym rozwój twórczego, logicznego myślenia i zdolności algorytmicznych.


Twórcy
Język programowania LOGO został opracowany przez Seymoura Paperta i jego współpracowników z MIT (Massachusetts Institute of Technology), zainspirowanych pracami i działalności francuskiego psychologa i pedagoga Jeana Piageta. Powstał na pocztku lat 70tych, jako język przeznaczony głównie do szkół, zwłaszcza podstawowych. Miał on pełnić rolę naturalnego środowiska, które wiedze abstrakcyjną, taką jak np. matematyka, czyniłoby czymś konkretnym, namacalnym. środowisko takie umożliwia zdobywanie wiedzy poprzez samodzielne dochodzenie, na podstawie prób i błędów, do pewnych praw, które do tej pory musiały być przyjmowane \"na wiarę\", najczęściej bez specjalnego zrozumienia. Szersze przedstawienie idei leżących u podstaw LOGO można znaleźć w książce Seymoura Paperta \"Mindstorms\".

Jednym z istotnych założeń przyświecających twórcom języka LOGO było to, aby instrukcje w tym języku brzmiały podobnie do zdań w języku naturalnym (w tym wypadku angielskim). I to zadanie zostało w dużym stopniu spełnione.

Jan Amos Komensky
Nazwa programu wywodzi się od zlatynizowaniej postaci postaci (Comenius) nazwiska Jana Amosa Komensky`ego - czeskiego uczonego i pedagoga żyjącego w latach 1592-1670. Jest on uznawany za wybitnego reformatora szkolnictwa i twórcę nowoczesnej pedagogiki. W latach 1628-1655 przebywał na emigracji w Lesznie, a resztę życia spędził w Amsterdamie. Z powodu długotrwałego mieszkania i pracy w Polsce spotyka się również polską wersję od jego nazwiska - Komeński.

Co mówi encyklopedia o języku LOGO?
Logo (LOGO), edukacyjny język programowania biorący początek z badań nad psychologią uczenia się i jego wpływem na kształtowanie osobowości (J. Piaget), opracowany przez Seymoura Paperta i spopularyzowany przez niego w książce, rewolucyjnej z punktu widzenia metodologii nauczania, pt. Burze mózgów - dzieci i komputery (Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996). Logo jest stosowane w początkowym nauczaniu matematyki oraz jako język komunikacji dziecka z komputerem; odznacza się interakcyjnością, znakomicie przemyślanym, prostym zestawem operacji graficznych i ogólnością składni wzorowanej na języku Lisp. W Polsce język Logo jest powszechny od połowy lat osiemdziesiątych XX w. Ze względu na swoje szczególne zastosowanie słownik języka Logo ma liczne realizacje narodowe, w szczególności z użyciem wyrazów polskich, np. AC Logo, lub Logo Komeniusz (pracujące w systemie Windows). Hasło opracowano na podstawie Słownika Encyklopedycznego - Informatyka Wydawnictwa Europa. Autor - Zdzisław Płoski. ISBN 83-87977-16-0. Rok wydania 1999

Zalety i cechy programu Logo Komeniusz
Bardzo ważną cechą LOGO jest łatwość przypisania poszczególnych ciągów czynności do jednego słowa (tworzenie procedur), które można od tej pory używać tak, jak innych instrukcji. Ten mechanizm niezmiernie ułatwia pracę, powoduje, że kod programu jest bardziej czytelny. Jest on jednocześnie obrazem naszego sposobu myślenia: rozbijania problemu na mniejsze części, które dadzą się już łatwo rozwiązać, a następnie składania z tych części rozwiązania całości.
Mimo prostoty i łatwości w posługiwaniu się językiem LOGO, ma on dość duże możliwości do rozwiązywania problemów \"z różnej beczki\" - czyli jest wszechstronny, nie ogranicza on osoby programującej do pewnej klasy zastosowań (np. tylko do grafiki żółwia), choć oczywiście pewne problemy łatwiej rozwiązuje się w językach wyspecjalizowanych.

Redagowanie definicji procedury
Definiując procedurę lub redagując jej definicję musimy dbać o poprawność struktury definicji. Jednak można pominąć końcowy wiersz, który powinien zawierać jedno słowo JUŻ, Logo wstawi ten wiersz do definicji zamykając Edytor obiektów. Jeśli struktura definicji jest niepoprawna, pojawi się komunikat o błędzie i będziemy musieli poprawić błąd, żeby zakończyć redagowanie.
Jeśli zmienimy nazwę procedury w pierwszym wierszu jej definicji, to oryginalna definicja procedury nie ulegnie zmianie i zostanie utworzona nowa procedura z nową nazwą. Jest to wygodny sposób szybkiego tworzenia nowych procedur, mających podobne definicje do procedur już istniejących - otwieramy Edytor obiektów dla istniejącej procedury, zmieniamy nazwę i treść i zamykamy edytor.
W oknie Edytora obiektów można definiować tylko jedną procedurę naraz, otwiera się ono zawsze dla zredagowania jednego obiektu zdefiniowanego przez użytkownika ( inne definicje w tym samym oknie będą pominięte).


Redagowanie wartości zmiennej

W tym przypadku w Edytorze obiektów może być słowo lub lista. Jeśli wpiszemy słowo w oknie Edytora obiektów, będzie ono wartością redagowanej zmiennej. Jeśli wpiszemy listę, to ta lista będzie wartością redagowanej zmiennej. Można również wpisać kilka słów lub list oddzielonych odstępem (dwa słowa musi oddzielać odstęp). Na przykład, jeśli napiszemy:

333 HEJ [ A B C ] [ 66 77 ] \"PIERWSZY

to wartością zmiennej będzie lista:
[ 333 HEJ [ A B C ] [ 66 77 ] \"PIERWSZY]

Jeśli nie napiszemy nic, to wartością zmiennej będzie słowo puste. Jeśli napiszemy [ ], wartością zmiennej będzie lista pusta. Jeśli wartością zmiennej jest lista, której elementem jest słowo puste, to nie będzie ona w Edytorze obiektów pokazana całkowicie poprawnie (ale można jej poprawnie używać w naszym programie).
Podstawowe polecenia

NP - przesuwa żółwia na przód
LW - obraca żółwia w lewo
PW - obraca żółwia w prawo
POD - sprawia, że żółw poruszając się nie pisze
OPU - aby powrócić do pisania po wprowadzeniu procedury pod
WS – cofa żółwia wstecz
UKP – ustawia kolor pisaka
UGP- ustawia grubość pisaka
CS – czyści ekran (żółw wraca do początkowego położenia)
ZAMALUJ – zamalowuje

Główne okno Logo Komeniusz podzielone jest na dwie części:
Ekran graficzny - obszar gdzie powstają rysunki oraz \"zółwie\" reagujące na polecenia.
Ekran tekstowy - obszar służacy do komunikacji tekstowej, tu wpisujemy polecenia
W środowisku Logo Komeniusz są dwa tryby pracy:
Tryb interakcyjny- - wydawanie poleceń i bezpośrednia obserwacja ich skutków.
Tryb definiowania nowych obiektów - definiowanie procedur np. w Edytorze obiektów.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut