profil

Problemy polityczne współczesnego świata.

poleca 85% 203 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Niestabilność ustrojów politycznych

Zmiany systemowe w Europie Środkowo wschodniej wzbudziły nadzieje, że na świecie przestaną istnieć niedemokratyczne ustroje polityczne. Jednak istnieją na świecie państwa socjalistyczne o charakterze totalitarnym takie jak Kuba czy Chiny. Dyktatorskie formy sprawowania władzy – Irak, Iran, Libia SA to niestabilne ustroje polityczne, które stanowią tylko zagrożenie dla pokoju światowego, co potwierdza choćby wojna w Zatoce Perskiej rozpoczęta przez iracki reżim Saddama Husajna. Brak jest jednak zdecydowanych działań przeciwko autorytatywnym przywódcom, np. Chiny cieszą się poparciem USA u staraniach o przyjęcie do światowej Organizacji Handlu. Państwa te są niejednakowo traktowane przez polityków państw demokratycznych.
Syria – ze względu na swoją pozycję na Bliskim Wschodzie mimo, że udziela pomocy różnym organizacjom terrorystycznym jest traktowana przychylnie przez demokratyczne kraje. Nowo powstałe demokracje, szczególnie w państwach postkomunistycznych są niezbyt stabilne.
Państwa, w których toczą się walki wewnętrzne (np. Bośnia ) w nich można spodziewać się niestabilności systemów politycznych i odchodzenia od demokracji.

Problemy polityczne

Głównymi problemami politycznymi na świecie są wojny i inne konflikty zbrojne a także niestabilność ustrojów politycznych państw. Upadek komunizmu w Europie środkowo wschodniej stworzył na początku lat 90-tych przekonanie, że z życia politycznego zniknie międzysystemowa rywalizacja militarna, a tym samym przyczyny zagrożenia wojną. Za wojnę uważa się konflikt zbrojny. Na świcie zniknął podział na 2 bloki polityczno – militarne, ale nadal pozostają lokalne konflikty zbrojne, które często mają charakter wojen domowych. Konflikt zbrojny to w prawie międzynarodowym pojęcie szersze od wojny. To wszelkie przejawy walki zbrojnej, nawet takie, gdzie działania wojenne nie zostały wypowiedziane. Możemy spotkać wiele klasyfikacji wojen i innych współczesnych konfliktów zbrojnych, Określają one ich charakter, biorąc pod uwagę różne kryteria oceny.
1. Jedną z najczęściej spotykanych klasyfikacji wojen jest kryterium sprawiedliwości:
a) wojna sprawiedliwa to wojny obronne i narodowowyzwoleńcze
b) wojna niesprawiedliwa wywołana bez powodu

2. Ze względu na podmioty uczestniczące w wojnie:
a) konflikty międzypaństwowe -> występują przeciwko sobie państwa lub ich ugrupowania
b) konflikty niepaństwowe -> walczą ze sobą polityczne ugrupowania wewnątrzpaństwowe, które czasami korzystają z pomocy zewnętrznej

3. Ze względu na sposób prowadzenia wojny
a) lądowa
b) morska
c) powietrzna

4. Ze względu na aspekt prawny
a) legalne -> prawne uzasadnione
b) nielegalne -> zabronione przez prawo międzynarodowe
5. Cele, do których realizacji dążą strony:
a) agresywne – zaborcze i kolonijne
b) obronne – narodowowyzwoleńcze, antykolonialne, skierowane przeciwko obcej dominacji

6. Wyodrębniono też kategorie wojen o celach szczególnych:
a) religijne
b) kolonialne
c) sukcesyjne

7. Rodzajem wojny, która nie liczy się z obowiązującymi przepisami Orawa między narodowego ani innymi ograniczeniami jest wojna totalna, zwana inaczej wojną absolutną
Bardzo częsty stosowany podział konfliktów zbrojnych to podział na:
- globalne (w których zaangażowane są czynnie duże siły mocarstwa)
- regionalne (toczone przy udziale największych państw regionu)
- lokalne ( nie wywołujące większych negatywnych skutków międzynarodowych)

Grupy czynników powodujące konflikty zbrojne możemy podzielić na:
1. Czynniki ekonomiczne
- napięcia wewn. o charakterze gosp.
- uzależniania zew.
- rywalizacja o miejsce w podziale pracy

Przykładem takich konfliktów mogą być konflikty zbrojne o surowce, np. konflikt w Zatoce Perskiej.
Drugą grupą czynników powodujących konflikty zbrojne są czynniki polityczne:
a) wewn. napięcia polity. – społ.
b) podziały etniczne
c) roszczenia terytorialne
d) poczucie zagrożenia bezpieczeństwa

Spory terytorialne:
W Afryce – między Etiopią i Erytreą o dostęp do morza wojna toczy się od 1993
b) Także w Ameryce Południowej i Środkowej:
- spór Argentyny z Wielką Brytanią o Falklandy
- Boliwii z Chile o dostęp Boliwii do morza
- USA z Panamą o strefę kanału
c) podobna sytuacja w Azji
Chiny ogłosiły tezę, że ziemie, które kiedykolwiek należały do państwa chińskiego stanowią część jego terytorium, Władze chińskie domagały się m.in. zwrotu obszarów: od ZSRR, Indii, włączenia Mongolii w granice Chin. Doprowadziło to do konfliktów zbrojnych z Indiami i ZSRR a także Wietnamem Południowym

Również w samej Europie istnieją jeszcze nierozstrzygnięte problemy terytorialne, np. słowacko – węgierski o granicę, węgiersko – rumuński o Siedmiogród.
Powody konfliktów tkwią też w wewn. ukł. społ. polity. państw czy ciągłe procesy formowania się narodów i wynikające z nich zjawiska ze sfery kulturowej. Kształtowanie się ich tożsamości i dążenie do odrębności natrafia często na opór już istniejących organizacji terytorialnych, które hamują ruchy narodowościowe. Narodowe w swoim charakterze są przyczyny wojny w Jugosławii, gdzie walczą Serbowie, Chorwaci i Muzułmanie oraz także w Czeczenii.

Dostałem za to 5, ale moze nauczycielka miala dobry dzien.


Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata