profil

Problemy współczesnego świata i ich rozwiązania.

poleca 85% 383 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

CKU

Problemy współczesnego świata, odgrywają ważną rolę w życiu wszystkich wspólczesnych społeczeństw,decydując o szansach i zagrożeniach ich rozwoju.Problemy na skalę ogólnoświatową dotyczą bezpośrednio lub pośrednio calej ludzkości, a problemy olbrzymiej wagi stanowią zagrożenie dla bytu całej ludzkości. Problemy globalne wymagają współpracy całej społeczności międzynarodowej. Wśród problemów współczesnego świata należy wyodrębnic problemy polityczne, społeczno-ekonomiczne i cywilizacyjno-kulturowe. Problemy polityczne:- Integracja a dezintegracja w stosunkach międzynarodowychPo zakończeniu zimnej wojny dezintegracji ulegają stare i charakterystyczne dla zimnej wojny struktury życia międzynarodowego, a rozwija się integracja państw na nowych zasadach. Procesy integracji we współczesnym świecie wiąża się z poszukiwaniem nowego ładu w stosunkach międzynarodowych. Ważną rolę w rozwiązaniu tego problemu odgrywają rozwijajace się regionalne ugrupowania integracyjne, takie jak: Unia Europejska, Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (NAFTA), Stowarzyszenie Narodów Azji Poludniowo-Wschodniej (ASEAN), Unia Afrykańska,a przede wszystkim Światowa Organizacja Handlu, odpowiedzialna za usuwanie barier utrudniających handel międzynarodowy.-Konflikty lokalneDo konfliktów lokalnych zaliczamy wojny domowe, wojny, konflikty zbrojne. Wśród najczętszych przyczyn wojen i zbrojnych konfliktów występujących w ostatnich latach wymienia się: nierozwiązane problemy narodowościowe i etniczne, spory religijne, spory terytorialne, a także zagrożenia ekologiczne. Konflikty lokalne powodują destabilizację polityczną w poszczególnych regionach i niosą ze sobą ogromne cierpienia ludzi, głód i epidemie. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo wykorzystania w tych konfliktach broni atomowej.Rozwiązaniem tego problemu jest kształtująca się nowa strategia likwidacji konfliktów laokalnych. Obok tradycyjnych środkow, takich jak mediacje i sankcje ekonomiczne, możliwa jest interwencja zbrojna.-Stabilność ustrojów politycznychPo upadku systemów niedemokratycznych w latach osiemdziesiątych XX wieku w Ameryce Łacińskiej oraz w Europie Środkowei i Wschodniej, zaistniała możliwość umacniania instytucji związanych z wolnością. Nowo powstale demokracje są często w pierwszych latach swego istnienia niestabilne i podatne na wstrząsy. Poza niestabilnościa najpoważniejsze zagrożenie zwiazane jest z brakiem ukształtowanego spoleczeństwa obywatelskiego i demokratycznej kultury politycznej. Rozwiązaniem tego problemu byłoby zmniejszenie rozpiętości w położeniu materialnym róznych grup społecznych i zmniejszenie marginesu biedy,a także likwidacja korupcji aparatu państwowego i klasy politycznej,co często się wiaże z zorganizowaną przestępczością i atmosferą zastraszenia. Problemy społeczno-ekonomiczne- Dysproporcje w rozwoju gospodarczyPozycję gospodarczą poszczególnych krajów określa istnienie przemyslu opartego na najnowszych technologiach, rozbudowanego sektora usług i nowoczesnego rolnictwa. Miernikiem pozycji gospodarczej państwa jest poziom produktu krajowego brutto(PKB) na jednego mieszkańca. Rozpiętosci między krajami są na przelomie XX i XXI wieku bardzo duzę i wahają się. Wśród państw na świecie można wyodrębnic kraje wysoko rozwinięte,około trzydziestu,które należą do Organizacji Współpracy Gospodarczeji iRozwoju(OECD) i słabo rozwinięte, określane jako kraje trzeciego świata,do których zaliczamy państwa Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.Szansą na odrobienie zapóźnień rozwojowych państw trzeciego świata wzrosła by wraz z rozszerzeniem wymiany handlowej między państwami wysoko i slabo rozwiniętymi. Dużą rolę w rozwiązaniu tego problemu miałoby wyszkolenie odpowiednio wykwalifikowanej kadry, zdolnej właściwie stosować nowoczesne technologie. Niezbędna jest także pomoc zewnetrzna, która z zostałaby odpowiednio wykorzystana. - BezrobocieW krajach wysoko rozwiniętych bezrobocie jest klasycznym problemem globalnym, powstałym w wyniku zmian technologicznych w produkcji. Nowym technologiom towarzyszyła automatyzacja i komputeryzacja produkcji,co dawalo w następstwie znaczne redukcje zatrudnienia. Przyczyny bezrobocia w krajach słabo rozwiniętych tkwią głównie w wysokim przyroście naturalnym i niskich kwalifikacjach. Sytuacja bezrobotnych w krajach bogatych i biednych różni się znacznie. W tych ostatnich bowiem często nie istnieją dostateczne zabezpieczenia socjalne tej kategorii osób. Wielu ekspertów widzi rozwiązanie tego problemu w zasadniczym skróceniu czasu pracy oraz w rozwoju zatrudnienia w usługach związanych z opieką spoleczną, kulturą, oświatą i ochroną środowiska.- Głód i niedożywienieGłód i niedożywienie to problemy, z którymi boryka się ludność państw o niskim poziomie ekonomicznym. Zacofanie cywilizacyjne, problemy demograficzne i dodatkowo klęski suszy sprawiły, że wzrost produkcji żywności był niższy od przyrostu naturalnego. Problemem jest nie tyle brak żywności, ile nierównomierny jej rozdział. Zdaniem niektórych ekspertów, światowa produkcja żywności może obecnie pokryć potrzeby mieszkańcow Ziemii. W rzeczywistości w niektórych krajach (np. kraje UE) nadwyżki żywności są często niszczone z uwagi na zbyt wysokie koszty magazynowania. W innych natomiast nie można wytworzyć takiej ilości produktów rolnych, która zaspokoiłaby potrzeby ich mieszkańców. Jednocześnie krajow tych nie stać na import żywności.Rozwiązaniem tego problemu jest wyhodowanie odmian wydajnych zbóż,które mogą być uprawiane w tych krajach. Przydatna jest także pomoc ze strony krajów wysoko rozwiniętych, w postaci kredytów, które przy pomocy BankuŚwiatowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, mają być wykorzystane racjonalnie.Problemy cywilizacyjno-kulturowe- Zagrożenia środowiska naturalnegoJednym z najwcześniej podjętych i najszerzej opracowanych problemów globalnych jest zagadnienie ochrony środowiska naturalnego. Głownymi źródłami zanieczyszczenia powietrza jest przemysł energetyczny i metalurgiczny. Skutki zanieczyszczania powietrza są odczuwalne w skali całego globu,w postaci efektu cieplarnianego, dziury ozonowej i kwaśnych deszczów. Źródłem zanieczyszczenia wód jest głównie przemysł, a także scieki komunalne oraz stosowane w rolnictwie środki chemiczne uprawy roślin. Skutkiem zanieczyszczenia wód jest obniżenie ich jakości i przydatności do celów konsumpcyjnych, przemysłowych i rekreacyjnych. Przyczyną degradacji gleb jest zanieczyszczenie powietrza i wód, a także wycinanie lasów, przemysł wydobywczy i górnictwo. Skutkiem tego jest erozja gleb i zmiany w ukształtowaniu terenu. Panuje prawie powszechna zgoda co do tego, ze jedynie wspólne działania wszystkich państw są w stanie zapobiec degradacji środowiska. Do rozwiązania tego problemu dużo wnosi program międzynarodowych działań na rzecz ochrony srodowiska, określający Deklarację Konferencji ONZ w sprawie ochrony środowiska,uchwaloną w 1972r. w Sztokholmie.- Problemy demograficzneOd XVII wieku można zaobserwować stałe i coraz szybsze zwiększanie się liczby ludności świata. Największe tempo wzrostu liczby ludności charakteryzuje kraje słabo rozwinięte,ten fakt uznano za jedną z istotnych przyczyn ich trudności ekonomicznych. Problemem jest również nierównomierne rozmieszczenie ludności,co jest przyczyną gwałtownego napływu ludności wiejskiej do miast i wzrostu liczby mieszkańców slumsów. Aby rozwiązać ten problem, niektóre kraje (np. Indie i Chiny) w dużym stopniu przy pomocy ekspertów zachodnich opracowały i zaczęly realizować programy kontroli urodzeń. W sprawie rozwiazania problemu ludnościowego zarysowaly się dwie opcje. Pierwsza-na rzecz ograniczenia przyrostu naturalnego, druga-wskazująca, że przyrost ludności nie powinien być ograniczony z wielu powodów, np. takich, jak religia czy niebezpieczeństwo starzenia się ludności świata. Widoczne w ostatnich latach i przewidywane w przyszłości wydłużenie się długości życia oraz spadek liczby urodzeń powoduje, ze wzrasta udział ludzi starych w ogólnej liczbie ludności świata.- AnalfabetyzmKraje trzeciego świata nie są w stanie same zniwelować dystansu, dzielącego ich od krajów wysokorozwiniętych, a w efekcie pogłębiają się różnice cywilizacyjne. Sznasą mógłby być rozwój oświaty. Niestety, jednym z istotnych problemów tych państw jest wysoki poziom analfabetyzmu. Najwięcej analfabetów jest w krajach afryańskich (54%) i azjatyckich (36%).Przyczyną wysokiego poziomu analfabetyzmu jest brak pieniędzy na oświatę, niedostatek odpowiednich systemów szkolnictwa oraz inne przeszkody uniemożliwiające zdobycie nowoczesnego wykształcenia.Aby rozwiązac ten problem, ONZ wystąpiła z programem „Dekady na rzecz alfabetyzacji 2003-2012. Przewiduje się, że jego realizacja spowoduje, iż ok. 2015r. wskaźnik alfabetyzacji w świecie osiągnie 85%. Program „Dekady” zakłada wprowadzenie elastycznych,dostosowanych do warunków lokalnych programow kształcenia.Problemy związane z terroryzmem Zjawiskiem zagrażającym zarówno państwom,jak i ludności cywilnej jest terroryzm. Akty terrorystyczne to zamachy na objekty publiczne, ambasady, porwania samolotów, uprowadzenia i zabójstwa polityków. Realistyczna ocena prowadzi do wniosku, że nie ma rozwiązania na ten problem,gdyż nie istnieją szanse nawiązania dialogu między reprezentantami Zachodu a funtamentalistami. Ci ostatni nie tylko są fanatykami religijnymi, ale także wyrażają interesy poiltyczne, których nie można negocjować, stosując zasady przyjęte powszechnie w stosunkach międzynarodowych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut

Ciekawostki ze świata