profil

Organizacje wyspecjalizowane ONZ

drukuj
poleca 85% 340 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Międzynarodowa Organizacje Pracy (MOP)

Międzynarodowa Organizacja Pracy
International Labour Organization, założona w 1919 jako jednostka organizacyjna Ligi Narodów. Po II wojnie światowej została przekształcona w afiliowaną przy ONZ wyspecjalizowaną organizację, zajmującą się problemami pracowników i warunków ich pracy. W swojej działalności MOP dąży do stymulowania działań zmierzających do poprawy warunków pracy pracowników na całym świecie i tworzenia systemów zabezpieczeń społecznych. W toku odbywanych corocznie konferencji MOP uchwala różnorodne zalecenia i konwencje, przekazywane następnie państwom członkowskim do realizacji i ratyfikowania, przez które zobowiązuje kraje członkowskie oraz sygnatariuszy określonych konwencji do tworzenia i przestrzegania określonych rozwiązań prawnych z zakresu prawa pracy. W 1969 MOP została uhonorowana pokojową Nagrodą Nobla.


2. UNESCO

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO); jest organizacją międzyrządową i jedną z wielu wyspecjalizowanych agend systemu Narodów Zjednoczonych.
Akt Konstytucyjny UNESCO został podpisany 16 listopada 1945 roku, a wszedł w życie 4 listopada 1946 roku, po ratyfikowaniu przez 20 państw - członków. Obecnie liczba państw członkowskich wynosi 186.
Celem UNESCO, zapisanym w art. I Aktu Konstytucyjnego jest popieranie idei pokoju i bezpieczeństwa przez zacieśnianie współpracy między narodami w dziedzinie oświaty, kultury i sztuki, dla zapewnienia powszechnego poszanowania sprawiedliwości, prawa, praw człowieka i podstawowych swobód, jakie Karta Narodów Zjednoczonych przyznaje wszystkim ludziom, bez różnicy płci, języka, rasy lub religii.
Jednym z podstawowych celów UNESCO jest promowanie kultury pokoju i zrozumienia międzynarodowego poprzez edukację. Cel ten jest realizowany między innymi przez utworzenie w 1953 roku i stałe rozszerzanie Systemu Szkół Stowarzyszonych


3. UNICEF

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF powołano do istnienia w dniu 11 grudnia 1946 roku, jako organizację mającą doraźnie wspierać dzieci w krajach zniszczonych przez II wojnę światową. Inicjatorem powstania UNICEF był dr Ludwik RAJCHMAN, polski lekarz bakteriolog i higienista, który został pierwszym przewodniczącym tej organizacji. W 1953 roku UNICEF uzyskał status stałej agendy systemu Narodów Zjednoczonych, której działalność dedykowana jest dzieciom. Od tego czasu Fundusz obok działań pomocowych na rzecz dzieci - ofiar wojen, klęsk żywiołowych i katastrof, realizuje przede wszystkim długofalowe programy skierowane na poprawę sytuacji dzieci w krajach rozwijających się. W ponad 160 krajach świata pracownicy i wolontariusze UNICEF troszczą się o zdrowie i wykształcenie dzieci, starają się zapewnić najmłodszym obywatelom świata dostęp do czystej wody pitnej. UNICEF domaga się respektowania praw wszystkich dzieci, mobilizując światową społeczność wokół takich problemów jak przemoc w rodzinie, adopcja, praca dzieci,
wykorzystywanie seksualne.
Główna siedziba Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci mieści się w Nowym Jorku. Tam też znajduje się Biuro Dyrektora Generalnego UNICEF, który stoi na czele Rady Wykonawczej UNICEF. Głównym zadaniem Rady jest opracowanie strategii działań oraz podejmowanie decyzji o sposobie ich wykonania. Od 1995 roku funkcję Dyrektora Generalnego UNICEF sprawuje Pani Carol BELLAMY.
Na świecie UNICEF realizuje swoje programy za pośrednictwem Biur Regionalnych znajdujących się w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, Europie. W 37 krajach uprzemysłowionych jego bezpośrednimi przedstawicielami są Komitety Narodowe.
Partnerami w działaniach UNICEF są rządy, agencje międzynarodowe, agendy ONZ, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje i osoby, które jednoczy dobro dziecka. Swój czas i pieniądze na promocję UNICEF przeznaczają również Ambasadorowie Dobrej Woli UNICEF - znani i cieszący się sympatią międzynarodowej opinii publicznej aktorzy, politycy, przedstawiciele świata nauki


4. FAO

FAO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Food and Agriculture Organization of the United Nations, organizacja powstała w 1945, pełniąca funkcje koordynacyjne, z siedzibą w Rzymie.FAO popiera międzynarodową działalność zmierzającą m.in. do: polepszenia wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa oraz zachowania zasobów naturalnych, podnoszenia konsumpcji, poprawy warunków życia na wsi. Do zadań FAO należy: doskonalenie produkcji, wymiany i rozprowadzania produktów rolniczych, leśnictwa i rybołówstwa, stabilizacja cen na surowce rolnicze przez system subsydiów, udzielanie pomocy technicznej krajom o niskiej kulturze rolnej.
Główne organy to: Konferencja (zbierająca się co 2 lata), Rada, Sekretariat. Przy rządach państw członkowskich działają krajowe komitety tej organizacji, a także dziewięć biur regionalnych.
Od 1960 rozwija tzw. kampanię walki z głodem, zmierzającą do zwiększenia produkcji żywności przez stosowanie nowoczesnych metod w rolnictwie. Od 1961 prowadzi wspólnie z ONZ akcję pod nazwą Światowy Program Żywnościowy, której celem jest udzielanie pomocy żywnościowej krajom rozwijającym się i dotkniętym klęskami żywiołowymi. Polska jest członkiem FAO od 1945 (z przerwą 1950-1957).


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
10.2.2011 (15:06)

szkoda ze nie ma ONZ,WHO, i CARITAS

6.1.2008 (13:18)

o sory jest unesco nie zauwazylam.

6.1.2008 (13:17)

spoko praca tylko tu brakuje jesczze caritas ,onz,who,amnesty interniotonal i unesco czyli sporo brakuje. ale ogolnie nie najgorzej zostawiam 4

Typ pracy