profil

Zwiazek Radziecki.

poleca 85% 276 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Po zwycięstwie bolszew w Rosji rozpoczęto bud państ komun. By utrwalić ustrój utworzono Ludowy Komisariat Spraw Wew NKWD, kontrolował on milicję, wojsko ”Czeka” z Feliksem Dzierrzyńskim powołana do walki z kontrewol i sabotażem. Wszystkie urzędy były zarezerwowane dla członków partii bolszew. Inne partie rozwiązano i wprowadzono cenzurę, „czerwony terror” polegał na masowych aresztowaniach, sądach doraźnych i zamordowaniu całej rodziny carskiej. Konstytucja bolszew z 1918 pozbawiła praw obywat właścicieli ziem, fabryk i banków. Jej hasło „kto nie pracuje ten nie żyje” Dyktatura proletariatu pozbawiła Cerkiew praw i majątków. Komunizm woj wprowadz przez Lenina polegał na nacjonalizacji przem i handlu, obowiązk kontyngentach ze wsi, wprowadzeniu kartek żywność i pocz kolektywizacji wsi. Skutkiem kom woj była katastrofa głodu. Woj domowa. Przeciwko czerw bolszew wystąpili biali gen popierani przez ententę A. Kołczak, A. Denikin, Poł Rosji i Ukrainy M. Judewicz, Estonia P. Wrengel, Krym. Gen biali zostali pokonani przez bolszew, ale nie udało się bolszew rozszerzyć rewol świat i zająć ziemi dawnego imperium carskiego. Niepodl odniosła Pol, Finlandia, Republiki Bałt Litwa Łotwa, Estonia. 3rewol rozpoczęła się 3.1921 w Krotosztadzie, zapoczątkowali ją marynarze, żądali oni oddania władzy robotnikom i chłopom. Maryn zostali stłumieni przez oddziały M Tuchaczewskiego NEP (Nowa Ekon Polit) Zw Radz została wprowadz przez Lenina w 1921 do 1929 Polegała na powstaniu rynku towar-pieniężnego, przywrócono wolność handlu, zezwol na własność prywat poza państ monopolem. Zlikwidowano reglamentację towar i przymus pracy. W wynniku tych działań postała tzw. „Nowa Burżuazja” (NEPUANI) do której należeli kupcy, bogaci chłopi i hurtownicy. Lenin głosił hasło „komunizm to władza radz + elektryfikacja”. Po śmierci Lenina władzę objął, jako sekretarz generalny, Józef Stalin. Państ Radzod 1922 roku nosi nazwę Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jest to państwo typu federacyjnego (republiki). Rady robot i chłop wybierały swoich delegatów na Zjazd Rad. Zajzd ten wybierał Wszechzwiązkowy Cent Komitet Wykonawczy, który z kolei wybierał rząd nazywany Radą Komisarzy Ludowych. O wszystkim decydowała partia kom. Państ Radz było państ totalitarnym i tak: 1gosp obowiązywała planow, rozwój przem ciężkiego i zbroj, ruch stachanowski- prowadził A. Stachanow, polegał na współzawodn pracy. Przymusowa kolektywizacja w wyniku której 14,5 mln zmarło z głodu lub straciło życie walcząc o gosp indywidualne 2życie społ było kontrol, zlikwidowano opozycję w armii 600 oficerów poniosło śmierć. Walczono z religią, tworzono obozy pracy przymusowej, a do prawa karnego wprowadzono zasadę odpowiedzialności zbiorowej 3paszportyzacja- od 1931 wprowadzono zakaz poruszania się po państ bez paszportu. Miszkańcom kołchozów całkowicie zabroniono wszelkich wyjazdów. W 1934 ogłoszono zak bud socjalizmu w Zw Radz. Polit zag Zw Radz W 1922 w Rapallo ZSRR zawarło układ z Niem co pozwoliło radzj Rosji wyjść z izolacji międzynarod. Umowa woj między tymi państ miała charakter antypol. W latach 30 ZSRR wzmocnił swoją pozycję na świecie i wszedł do Ligi Narodów. Zawierał także pakty o nieagresji z sąsiadami także z Polską, a z Niem 1939 pakt o podziale stref wpływów w Europie pakt Ribbentrow Mołotow. Konstytucja Zw Radz z 1936 podkreślała szerokie prawa obywat, prawo republik do wystąpienia ze Zw Radz i powierzała władzę w państ Tradzie Najwyższej. Zasad konst nie realizowano. Działała wszechwładna NKWD dawniej „Czeka”. Zw Radzi formalnie został rozwiązany 31 grudnia 1991 roku.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty