profil

Socjologia - sciąga ze skrótami.

poleca 92% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Grupa społ-to 2 lub więcej osób między którymi zachodzą związki. Członk grupy mają poczucie wspólnoty a także odrębności w stosunku do innych grup. Cechy grupy społ: poczucie odrębności wspólnoty normy grupowe cel grupy. Rodzaje grup: a) formalne-posiadają ściśle określone struktury cele. Działalność ich określają prawo i przepisy np. państwo. Nieformalne-powstają spontanicznie zasada działania polega ze wzajemnej infrakcji. B) pierwotne-istnieją w ramach więzi emocjonalnych oparte na kontaktach osobistych np. rodzina. Wtórne-przynależność wynika z dobrowolnego wyboru, duża liczebność np. gang. C) małe i duże. D) ekskluzywne-stosują ściśle określone kryteria dotyczące przyjęcia status pochodzenie np. związki rodzin arystokratycznych. Inkluzywne-wolne dla wszystkich. Ograniczone-stosują różne kryteria przyjmowania zawód wiek np. klub emerytów lekarzy. E) krótkotrwałe-istnieją tak długo jak trwa wydarzenie. F) długotrwałe-istnieją dłużej niż ludzkie życie np. narody.Wpływ grupy społ na życie człow: konformizm-postawa i zachowanie jednostki polegająca na ścisłym podporządkowaniu się normą panującym w danej grupie społecznej. Nonkonformizm-przeciwny w/w postawa wobec bezkrytycznego ulegania normą panującym w danej grupie społecznej. Nie zgadzanie się ze zwyczajami i opinia publiczną. Środowisko społeczne: każdy człowiek żyje w określonym środowisku społecznym. Środ społ to ogół społ warunków które kształtują zach jednostki i jej rozwój. Rodzina-odgrywa doniosłą rolę w życiu społecznym. Państwo wspiera rodzinę która jest jednym z czynników socjalizacji. Gwarantuje jej warunki rozwoju poprzez przepisy prawne konstytucję. 18 artykuł konstytucji. Szkoła-instytucja światowo zwyczajowa. To grupa rówieśnicza dwupokoleniowa. Istnieje w niej określona hierarchia i cel. Zakład pracy-miejsce w którym człowiek spędza znaczną część życia.Naród – grupa ludzi związana wspólną tradycją, hist, kulturą, przywiązaniem do danego terytorium i poczuciem tożsamości. Stereotyp obiegowe opinie dotyczące narodów, pewnych zjawisk lub wydarzeń. S. czasem odgrywają rolę pozytywną np. w czasie niewoli pobudzają świadomość narodową lub negatywną kiedy prowadzą do wzrostu nastrojów nacjonalistycznych.Struktura – nazywamy zbiór elementów składających się na całość oraz systemu relacji między nimi. W socjologji strukturę społeczną określa się jako zbiór elementów z których składa się społ oraz układ zależności między nimi. Struktura społ opisuje podziały wew. społ. Odzwierciedla więzi które łączą ludzi w poszczególnej zbiorowości stanowiące zintegrowane całości. Elementy grupy społ: struktura klasowa, str. klasowa (niższa, średnia, wyższa), str. zawodowa, str. demograficzna- podział według wieku, płci.Wpływ na zach człow mają jego: a)potrzeby-odczuwanie braku czegoś co jest niezbędne dożycia. Potrz biol (wrodzone i pierwotne) i psychiczne. b)postawa-stosunek do określonego przedm polegający na ocenie i zachow wobec niego. Przedm postawy jest człow, grupa, symbol. Postawy kształtowane są przez całe życie, mogą być pozytywne i negatywne. Zależą od odporności psych, możemy je kształtować sami. Rodzajem postawy jest stereotyp. Koncepcje osobowości człowieka: a) behawiorystyczna na zach człow ma wpływ środ w którym istnieje system kar i nagród. b) psychoanalityczna-na zach człow oddziałują jego potrzeby, warunki społ i kultura. Sygmunt Freud. C)poznawcza człow podlega wpływom środ a jego działania zależą od informacji płynących z otoczenia. Człow tworzy własny system wartości o podejmuje działania w zdobywaniu nowych informacji. D) humanistyczna człow dąży do samorealizacji i rozwoju. Z natury jest dobry i jego działania są pozytywne. E) proces socjalizacji-człow staje się jednostką zdolną do samodzielnego życia w społ. socjalizacja pierwotna-dzieciństwo i wczesna młodość, wpływ rodziny. socjalizacja wtórna-jednostka przygotowuje się do pełnienia różnych ról społ i jest członkiem różnych grup społ.Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty