profil

II wojna światowa.

poleca 91% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Obóz lewicowy w latach 1939 - 1943.Powsatnie PKWN - manifest Lipcowy Tworzenie drobnych organizacji na ziemiach Polskich Polska Ludowa - Stowarzyszenie przyjaciół ZSRR -sierp i młot - związek walki wyzwoleńczej. Program PPR z listopada (1943)- odrzucono władzę rządu londyńskiego - zapowiadano nacjonalizacje przemysłu banków i środków transportu - domagano się przyłączenia Polski po wojnie ziem U zachodnich i północnych a równocześnie rezygnowano z ziem wschodnich .Utworzenie Krajowej Rady Narodowe na czele z Bolesławem Bierytem noc sylwestrowa z roku 1943-44 - pełnić ona miała rolę polskiego podziemnego parlamentu. Losy Ludności polskiej w związku radzieckim-utworzenie w 1943r zawiązków patriotów polskich i pierwszej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Główne założenia manifestu lipcowego PKWN (22 lipiec 1944) -opierano się na konst. marcowej z 1921- jedyną ustawą ustawodawczą jest KWR a wykonawczą KWRR - zapowiadano socjalizacje przemysłu i reformę rolną - granice zachodnie powinny opierać się na Odrze i Nysie , do Polski powinny być włączone Prusy -rezygnowano z ziem wschodnich Polski
Układ Majski-Sikorski (30.07.1941) – nawiązano stosunki miedzy polska a ZSRR – ZSRR uznawał traktaty podpisane z Niemcami w 1939 za nieważne – oba państwa miały prowadzić wspólna walkę przeciwko II rzeszy – na terenach ZSRR mogła być tworzona polska armia – władze radziecki ogłaszały amnestie dla polskich więźniów. zerwanie więzi polsko – radzieckich nastąpiło 25.03.1943. Program rzadu emigracyjnego (w skład wchodzili działacze PPS SN SL SP) – walka o wyzwolenie ziem polskich – odbudowanie posli w granicach przed wrześniem 1939 – podstawa działania rządu była kont. Kwietniowa – zapowiadano przeprowadzenie reformy rolnej i upanstwienie niektórych gałęzi przemyśl

Podział ziem polskich we wrześniu 1939r. Cele Hitlera: -ekonomiczny (wcielenie terenów uprzemysłowionych Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie) -wojskowo-strategiczny oddalenie stolicy Rzeszy od granicy - polityczny (przestrzeń życiowa dla Niemców) Ziemie wcielone do Rzeszy .Po zakończeniu działań wojennych w 1939 r Niemcy część ziem polskich włączyli bezpośrednio do Rzeszy skład rzeszy weszły : Pomorze, Suwalszczyzna oraz części byłych województw - łódzkiego z miastem Łodzią, warszawskiego i kieleckiego. polityka hitlerowska zmierzała do natychmiastowej germanizacji. Wprowadzono listę narodowościową-Volksliste która miała zapewnić Rzeszy pozyskanie tzw. wartościowej rasowo części społ. polskiego. Generalne Gubernatorstwo .Dyktretem Hitlera z 12 października 1939r.Utworzona z pozostałych ziem polskich Generalne gubernatorstwo. Nowym gubernatorem został Hans Frank .Siedzib władz stał się Kraków.Kraj podzielono na cztery dyskryty : krakowski, lubelski, radomski i warszawski .Po napaści na ZSRR utworzono piąty dyskryt - Galicja z siedzibą we Lwowie . W odróżnieniu od ziem wcielonych do Rzeszy GG dopuszczony został język polski, natomiast plany germanizacji odkładano na czas powojenny. W czasie wojny terytorium rządzone przez Franka stanowić miało zaplecze rolniczo - surowcowe III Rzeszy

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty