profil

Liberalizm polityczny.

poleca 85% 233 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pod pojęciem liberalizmu politycznego mieści się wolność myśli, sumienia, wyznania, słowa, wolność do zrzeszania się, lub ogólniej rzecz biorąc, wolność do czynienia wszystkiego co tylko nie ogranicza wolności innych jednostek. Właśnie liberalizm polityczny stał się początkiem demokracji takiej jaką mamy obecnie.

Liberalizm "stawiając" na jednostkę jest przeciwieństwem demokracji, gdzie najważniejsze jest państwo, społeczeństwo, a dopiero za nimi jest jednostka.
Furtką w doktrynie liberalnej, która pozwoliła i pozwala na rozwój demokracji jest liberlizm polityczny. Jednostki, które w imię wolności domagają się praw wyborczych dla wszystkich są odpowiedzialne za ten stan rzeczy. Wolność wyboru doprowadziła do ograniczenia wolności pojedynczych jednostek, tchórzostwo większości blokuje wybitne jednostki.

LIBERALIZM – początek to XVII w., jest wciąż obecny, liczy sobie ponad 350 lat, narodził się w Anglii i Irlandii; Liberalizm (z łaciny liberalis – dotyczący wolności, od liber – wolny),-powstała na przełomie XVII i XVIII w. ideologia społeczno-polityczna, u podstaw której leżą: indywidualizm, nadrzędność jednostki nad społeczeństwem, wolność człowieka, prawo do zdobywania własności, swoboda działalności gospodarczej, ograniczenie roli państwa, prawa natury jako normy regulujące życie wszystkich ludzi, podział władz ze ścisłym wyodrębnieniem jej kompetencji, tj. stosowanie praw, rządzenie i wykonywanie sprawiedliwości.Termin liberalizm prawdopodobnie użył po raz pierwszy Napoleon Bonaparte w swojej odezwie wydanej po zamachu 18 Brumaire’a w 1799.

KONSERWATYZM jest ideologią odwołującą się do takich wartości, jak tradycja, religia, naród, rodzina, hierarchia, autorytet, odpowiedzialność, wolność osobista, własność poszanowanie prawa.

Konserwatyści dostosowali swą ideologię do realiów życia społeczno - politycznego również w kwestiach ustrojowych. Zgodnie z ideologia konserwatyzmu demokracja przedstawicielska jest ustrojem najlepiej godzącym autorytet państwa i wolność obywateli. Konserwatyści opowiadają się za władzą elit oraz bezwzględnym respektowaniem zasad rządów prawa.

Koncepcja jednostki
Konserwatywna analiza życia społecznego opiera się na krytycznej ocenie cech natury ludzkiej. Konserwatyścinie podzielają charakterystycznego dla innych ideologii optymizmu odnośnie do możliwości wyeliminowania złychcech właściwych naturze człowieka. W ich mniemaniu jednostka ludzka nigdynie będzie doskonała, niezależnie od tego, jakie warunki zewnętrzne będąokreślały jej postępowanie. Nie one decydują o zachowaniach człowieka,lecz jego skazana na słabość, skażona grzechem pierwotna natura. Dlategoczłowiek powinien szukać wskazówek dla swych działań w religii, odwoływaćsię do uznanych autorytetów. Zwolennicy szkoły konserwatywnej odrzucająjednostronne spojrzenie na jednostkę jako istotę racjonalną, podkreślając,że kieruje się ona w swych wyborach również instynktami i emocjami. Konserwatyści uważają, że w podstawowym wymiarze etycznym ludzie niesą sobie równi, poza tym, że wszyscy są ludźmi.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty