profil

Lasy w Polsce.

poleca 83% 716 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Lasy w Polsce występują w zasadzie na terenach o najsłabszych glebach, co znajduje swoje odzwierciedlenie w układzie typów siedliskowych lasu. W strukturze siedliskowej lasów przeważają siedliska borowe.
W wiekowej strukturze lasu dominują drzewostany II(23% ) i III (22%) klas wieku. Największy udział ponad 50% w wielkości zasobów drzewnych, mają drzewostany w wieku 41-60 i 61-80 lat. Drzewostany powyżej 100 lat zajmują powierzchnię 7%.
Wskaźnikami zmian struktury wiekowej drzewostanów są stały wzrost udziału drzewostanów w wieku powyżej 80 lat oraz wzrost przeciętnego wieku drzewostanów, który w roku 2000 w Lasach Państwowych wynosił - 57, a w lasach prywatnych - 40 lat.
Wskaźnikami zmian struktury wiekowej drzewostanów są stały wzrost udziału drzewostanów w wieku powyżej 80 lat, z ok. 0,9 mln ha w 1945 r. do ok. 1,5 (bez KO, KDO) mln ha w 2000 oraz wzrost przeciętnego wieku drzewostanów, który w roku 2000 w Lasach Państwowych wynosił - 57, a w lasach prywatnych w 1999r. - 40 lat.
W wiekowej strukturze lasu dominują drzewostany II i III klas wieku, zajmujące odpowiednio 23% i 22% powierzchni. Największy udział, ponad 50%, w wielkości zasobów drzewnych, mają drzewostany w wieku 41 - 60 i 61 - 80 lat; ich powierzchnia wynosi odpowiednio 22,9% i 17,8% ogólnej powierzchni lasów. Drzewostany powyżej 100 lat w PGL Lasy Państwowe zajmują powierzchnię 7,8% co odpowiada 12,4% miąższości zasobów drzewnych.
Urządzanie lasu
Cel i zakres urządzania lasu W zakres urządzania lasu wchodzi szereg działań zmierzających do uzyskania informacji dotyczących:
1. Stanu posiadania
2. Stanu siedlisk leśnych,
3. Stanu drzewostanów,
4. Stan infrastruktury inżynieryjnej,
5. Potrzeb z zakresu ochrony lasu i ochrony przyrody.
Urządzanie lasu zajmuje się w szczególności opracowaniem dla określonych obiektów (nadleśnictw) planów urządzania lasu, obejmujących, m. in.:
a) opis taksacyjny lasu stanu lasu wykonywany co 10 lat, z uwzględnieniem inwentaryzacji gleb i siedlisk oraz waloryzacji funkcji lasu a także wskazania gospodarcze dotyczące najbliższego okresu planistycznego tj. najbliższych 10 lat.
b) ocenę wyników dotychczasowej gospodarki leśnej.
c) określenie strategicznych celów gospodarowania i dobór odpowiednich metod regulacji zasobów drzewnych, dla zachowania trwałości lasu i ciągłości jego użytkowania z uwzględnieniem wielorakich funkcji spełnianych przez lasy urządzanego obiektu.
d) średniookresowy - ramowy - plan zagospodarowania lasu, zawierający wykazy i zestawienia czynności gospodarczych przewidzianych do wykonania w najbliższym okresie 10 lat.
Do zadań urządzania lasu należy również wykonanie inwentaryzacji wielkoobszarowych dla okresowych ocen stanu lasu i prognozowania rozwoju zasobów drzewnych w Polsce.
Lasy w Polsce występują w zasadzie na terenach o najsłabszych glebach, co znajduje swoje odzwierciedlenie w układzie typów siedliskowych lasu. W strukturze siedliskowej lasów przeważają siedliska borowe, występujące na 60,3% powierzchni lasów; bogatsze siedliska lasowe zajmują 39,7%, z czego olsy i łęgi -3,8%.
W wiekowej strukturze lasu dominują drzewostany II i III klas wieku, zajmujące odpowiednio 23,4% i 22,9% powierzchni. Największy udział, ponad 50%, w wielkości zasobów drzewnych, mają drzewostany w wieku 41 - 60 i 61 - 80 lat; ich powierzchnia wynosi odpowiednio 22,9% i 17,8% ogólnej powierzchni lasów. Drzewostany powyżej 100 lat w PGL Lasy Państwowe zajmują powierzchnię 7,8% co odpowiada 12,4% miąższości zasobów drzewnych.
Wskaźnikami zmian struktury wiekowej drzewostanów są stały wzrost udziału drzewostanów w wieku powyżej 80 lat, z ok. 0,9 mln ha w 1945 r. do ok. 1,5 (bez KO, KDO) mln ha w 2000 oraz wzrost przeciętnego wieku drzewostanów, który w roku 2000 w Lasach Państwowych wynosił - 57, a w lasach prywatnych w 1999r. - 40 lat.
Struktura zasobów leśnych z punktu widzenia składu gatunkowego drzewostanów
W lasach Polski dominują gatunki iglaste - 76,5% powierzchni lasów i 78,2% ich miąższości, a przede wszystkim sosna (łącznie z modrzewiem -68,2% powierzchni).
Zasobność drzewostanów
Szacunkowe zasoby drzewne w lasach zarządzanych przez PGL LP na dzień 01.01.2000 r osiągnęły około 1466,1 mln m3 grubizny brutto. W lasach prywatnych i gminnych na 01.01.1999 r. zasoby drzewne wynoszą 188,6 mln m3 grubizny brutto. Po zestawieniu wielkości zapasu w PGL LP i wielkości zasobów w pozostałych formach własności zaktualizowanych na dzień 01.01.2000, łączny, szacunkowy zapas lasów Polski wynosi około 1724 mln m3 grubizny brutto.
Według stanu na 01.01.2000 r., w odniesieniu do powierzchni leśnej ogółem, przeciętna zasobność drzewostanów zarządzanych przez PGL LP wynosiła 211 m3/ha, natomiast w lasach prywatnych i gminnych 119 m3/ha według stanu na 01.01.1999.
Zmiany zasobów drzewnych
W latach 1980-2000, w lasach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe, przyrost grubizny drewna brutto wyniósł około 899 mln m3. W tym czasie pozyskano 495 mln m3 grubizny, co oznacza, że 404 mln m3 grubizny brutto, odpowiadające około 45% całkowitego przyrostu, zwiększyło zasoby drzewne na pniu.
Przyrost przeciętny roczny miąższości grubizny brutto liczony z okresu ostatnich 20 lat (1980 - 2000) wynosi 6,59 m3/ha. Natomiast przyrost przeciętny roczny grubizny brutto, z ostatnich trzech lat, wynosi w Lasach Państwowych 8,48 m3/ha.Źródło: http://www.lasypanstwowe.gov.pl/gospodarka/dzialy/urzadzanie/urzadzanie1.htm

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty