profil

Literatura i jej klasyfikacje

poleca 87% 122 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze


1. Wyznaczniki literatury:

• funkcja estetyczna - przynależność literatury do dzieł sztuki
• fikcyjność - występowanie elementów zmyślonych w fabule
• obrazowość - zdolność literatury do wywoływania w wyobraźni przedstawień opisywanego świata
• specjalnie ukształtowanie języka - uporządkowanie literackie

2. Rodzaj literacki:

• występują trzy rodzaje literackie: liryka, epika, dramat
• jest to kategoria podziału utworów literackich
• narrator/podmiot liryczny/osoby dramatu

3. Gatunki literackie:

• obejmują szczegółowe cechy utworów literackich i pozwalają grupować je


EPIKA

☆ narrator - osoba relacjonująca wydarzenia w utworze (narrator 1 osobowy - pamiętnik, świadek/uczestnik wydarzeń; narrator 3 osobowy - opowada o wydarzeniach, nie jest uczestnikiem zdarzeń; narrator subiektywny i obiektywny; narrator wszechwiedzący; narrator o ograniczonej wiedzy)

☆ formy podawcze epiki: opis i opowiadanie

☆ fabuła: wydarzenia i wątki w utworze połączone ze sobą pod względem logicznym i czasowym

☆ wątek - ciągi zdarzeń dotyczące jednej lub kilku postaci i łączących ich wzajemnych relacji

☆ motyw - pojedyncze zdarzenie, sytuacja, opis

☆ nowela, powieść, baśń, epopeja, legenda, opowiadanie, mit, pamiętnik

DRAMAT

☆ wydarzenia są przedstawiane przez osoby dramatu

☆ podział na akty i sceny, tekst główny (dialogi, monologi), tekst poboczny (didaskalia - wskazówki dla reżysera i aktorów dotyczące scenicznego wykonania dramatu)

☆ formy podawcze: dialogi i monologi

☆ gatunki: opera, operetka, komedia, tragikomedia, dramat

LIRYKA

☆ wypowiada się podmiot liryczny

☆ liryka bezpośrednia - podmiot liryczny wyraża wprost swoje uczucia

☆ liryka pośrednia - podmiot liryczny ukrywa się za światem przedstawionym

☆ forma podawcza: monolog, wiersz

☆ najczęstsza forma zapisu: wiersz

Typy wierszy:

wiersz stroficzny - jest podzielony na strofy

wiersz stychiczny - brak podziału na strofy

wiersz składniowy - w miejscu zakończenia całości składniowej wiersz tworzy pauzę wersyfikacyjną

wiersz askładniowy - nie liczy się z podziałem powyżej

wiersz metryczny - po wystąpieniu w wersie określonej liczby elementów językowych, można wyróżnić wiersze, które wyznaczają pauzę wersyfikacyjną

wiersz wolny - nie ma takiej zasady jak wiersz metryczny

wiersz biały - wiersz bez rymów

☆ klauzula - koniec wersu

☆ pauza wersyfikacyjna - krótka przerwa w lekturze tekstu

☆ przerzutnia - zakończenie wypowiedzenia (ewentualnie zdania) w następnym wersie

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty