profil

Czas przeszły Perfekt

drukuj
satysfakcja 92 % 192 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Czas Perfekt to czas przeszły, stosowany w sytuacjach codziennych, nieoficjalnych w języku mówionym i pisanym. 
Składa się z dwóch elementów:
a) czasownik posiłkowy - haben lub sein
-stoi na drugim miejscu w zdaniu, zazwyczaj po podmiocie
-odmienia się przez osoby
-w zdaniu traci pierwotne znaczenie; tłumacząc zdanie w czasie Perfekt, nie tłumaczy się czasownika posiłkowego

b) Partizip Perfekt - imiesłów czasu przeszłego 

-stoi na ostatnim miejscu w zdaniu
-nie odmienia się; zawsze występuje w tej samej formie, niezależnie od podmiotu
-jest nośnikiem znaczenia w zdaniu


Przykład:
Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. 
         |                                              |
  czasownik                               Partizip
  posiłkowy                                 Perfekt

Tłumacząc na język polski:
Zrobiłem swoją pracę domową.
Jak widać, Partizip Perfekt jest tłumaczony, a czasownik posiłkowy nie. 


2. Tworzenie Partizip Perfekt

a) czasowniki regularne
Dodajemy do czasownika przedrostek ge- i końcówkę -t. 
ge.........t
np. machen - gemacht
spielen - gespielt

* czasowniki zakończone na -ieren
Nie dodajemy przedrostka ge-.
..........t
np. interpretieren - interpretiert
fotografieren - fotografiert
 
b) czasowniki nieregularne
Form czasowników nieregularnych należy uczyć się na pamięć.

c) czasowniki rozdzielnie złożone
Cząstka ge- stoi za przedrostkiem.
...ge........
np. einkaufen - eingekauft
aufstehen - aufgestanden 

d) czasowniki nierozdzielnie złożone
Są to czasowniki zaczynające się na: be-, ge-, ent-, emp-, miss-, er-, ver-, voll-, zer-.


Tworząc formę Partizip Perfekt, nie dodajemy cząstki ge-.
np. bekommen - bekommt
verlieren - verloren


3. Kiedy sein, a kiedy haben?
Większość czasowników łączy się ze słówkiem posiłkowym haben. Te, które łączą się z czasownikiem posiłkowym sein, oznaczają:
a) przemieszczanie się
np. laufen - biegać
gehen - chodzić

b) zmianę stanu
np. sterben - umierać
aufgestanden - budzić się

Wyjątki!
Istnieje kilka innych czasowników łączących się ze słówkiem posiłkowym sein. Są to wyjątki, które należy zapamiętać:
bleiben - ist geblieben
werden - ist geworden
sein - ist gewesen
passieren - ist passiert
geschehen - ist geschehen
begegnen - ist begegnet

Data dodania: 2017-05-04


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Gramatyka
Typ pracy