profil

Kultura Mykeńska

poleca 87% 109 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Swy­mi po­cząt­ka­mi się­ga po­ło­wy II ty­siąc­le­cia p.n.e. Za­czę­ła się roz­wi­jać na Pół­wy­spie Pe­lo­po­ne­skim, za­nim nad Mo­rzem Egej­skim po­ja­wi­ły się ple­mio­na grec­kie. Naj­waż­niej­szy ośro­dek cy­wi­li­za­cji sta­no­wi­ły My­ke­ny – stąd jej na­zwa. We­dług le­gend mia­sto za­ło­żył lud Acha­jów, a je­go kró­lem był Aga­mem­non, do­wód­ca słyn­nej wy­pra­wy tro­jań­skiej opi­sa­nej póź­niej przez Ho­me­ra. Do dziś moż­na po­dzi­wiać ozdo­by ze zło­ta wy­ko­na­ne przez my­keń­skich rze­mieśl­ni­ków oraz ru­iny wspa­nia­łych wa­row­ni.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła: