profil

Sprawozdanie z przebiegu praktyk

poleca 85% 1288 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Praktykę studencką odbyłam w Urzędzie Miasta i Gminy w ............, w terminie .............. . W wymiarze 120 godzin. Moim opiekunem prowadzącym praktykę była .......................................... Praktyka odbyła się na podstawie umowy o pracę.

W trakcie praktyki zawodowej zostałam zapoznana ze Statutem Gminy ................., ustawą o samorządzie gminnym, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, Regulaminem Pracy oraz zadaniami własnymi tj.:
- sprawami ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska
i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- sprawami gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- sprawami wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadków komunalnych
-sprawami ochrony zdrowia,
-sprawami pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- sprawami edukacji publicznej,
-sprawami kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury
-sprawami cmentarzy gminnych,
-sprawami porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
-sprawami utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
-sprawami promocji gminy.
W wyniku odbytej praktyki posiadam wiedzę na temat obowiązujących w miejscu praktyki przepisach BHP i zapoznałam się z zagrożeniami wypadkowymi występującymi w firmie.

Podczas 3 tygodniowej praktyki zajmowałam się m.in.:
- wprowadzaniem danych do systemów informatycznych,
- sporządzaniem dokumentacji,
- obsługą poczty wychodzącej i przychodzącej,
- obsługą ksero
- segregacją dokumentów,
- weryfikacją dokumentów pod względem merytorycznym,
- selekcją dokumentów,
- dbaniem o przestrzeń biurową,
- odbieraniem i przełączaniem rozmów telefonicznych,
- tworzeniem zestawień i raportów,
- pomocą w bieżących zadaniach pracowników.

W trakcie praktyk realizowałam następujące formy aktywności:
-spotkania z kadrą kierowniczą i innymi pracownikami
-obserwacją pracy specjalistów z danej dziedziny
-planowaniem własnego dnia w Urzędzie Miasta i Gminy
- wykonywaniem zadań i prac zleconych przez kierownictwo bądź zakładowego opiekuna praktyk
-pomocą w organizacji spotkań
-analiza struktury organizacyjnej i dokumentacji zakładu

Zapoznałam się z obowiązkami na poszczególnych stanowiskach przede wszystkim uczyłam się pracy na stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego , stanowisku ds. ewidencji ludności i ochrony środowiska, stanowisku ds. dowodów osobistych, stanowisku ds. gospodarki komunalnej, stanowisku ds. Zarządzania Kryzysowego, stanowisku ds. Świadczeń Rodzinnych, stanowisku ds. sekretariatu, stanowisku ds. Gospodarki Odpadami. Na każdym z wymienionych stanowisk wymagane jest wykształcenie wyższe oraz wiedza specjalistyczna związana z zarządzaniem administracją, znajomość prawa rodzinnego, opiekuńczego, cywilnego oraz karnego oraz dobra znajomość obsługi komputera.

Ceni się umiejętności i zdolności takie jak: samodzielność, właściwe interpretowanie przepisów prawa, dobra znajomość obsługi komputera, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność, samodzielne myślenie , kreatywność, życzliwość dla innych.

Dzięki odbytej praktyce mam świadomość odpowiedzialności za swoje zachowanie i powierzone mi zadania. Miałam możliwość poznania i wykorzystania własnych umiejętności zdobytych na studiach. Podczas powierzonych mi obowiązków sumiennie je wykonywałam. Umiem postępować zgodnie z przyjętymi zasadami w miejscu praktyki. Potrafię współpracować z innymi pracownikami oraz sprawnie się z nimi komunikować.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty