profil

Endoproteza stawu biodrowego a jakość życia

drukuj
poleca 85% 532 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

III. Cel pracy
Każde badanie „służy realizacji określonego celu. Celem badań jest dążenie do wzbogacenia wiedzy o osobach, rzeczach lub zjawiskach będących przedmiotem badań. Celem badań jest poznanie naukowe istniejącej realnie, empirycznie rzeczywistości społecznej, opis jakiegoś zjawiska, instytucji bądź jednostki” [1].
Celem badań przeprowadzonych do niniejszej pracy jest analiza wpływu endoprotezoplastyki stawu biodrowego na jakość życia pacjentów.

IV. Materiał i metodyka
„Badanie naukowe jest zespołem określonych czynności, nie są to jednak czynności zwyczajne wykonywane przez każdego. Są nimi czynności nietypowe, wewnętrznie zróżnicowane i specyficzne, zmierzające do poznania prawdy
i poszukiwania nowej wiedzy, jak i rozwijania, pogłębiania i kumulowania wiedzy o tym wycinku rzeczywistości społecznej czy przyrodniczej, który znajduje się w polu zainteresowania danej nauki” [2].
Całość procesu badawczego złożona jest najczęściej z następujące czynności:
1. Postawienie i sformułowanie problemów badawczych.
2. Sprecyzowanie hipotez roboczych.
3. Ustalenie zmiennych i wskaźników.
4. Dobór metod, technik i narzędzi badawczych.
5. Określenie terenu badań i badanej populacji.
6. Przeprowadzenie badań zasadniczych.
7. Uporządkowanie i pogrupowanie zebranego materiału badawczego [3].
Problem badawczy określa pytanie lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie [2].

Problemem głównym niniejszej pracy jest pytanie:
W jaki sposób endoprotezoplastyka stawu biodrowego wpłynęła na jakość życia pacjentów Ośrodka Rehabilitacyjnego Lux Med Tabita w Konstancinie Jeziornej?
W związku z problemem głównym zidentyfikowane zostały także problemy szczegółowe:
1. Jak badani oceniają swój stan zdrowia?
2. Jak kształtuje się u badanych sprawność chodzenia oraz ich samodzielność?
3. Co wpływa na ocenę jakości życia przez badanych?

Realizując badania własne posłużono się metodami, technikami i narzędziami badawczymi. Metoda badawcza „to typowe i powtarzalne sposoby zbierania, opracowywania, analizy oraz interpretowania danych empirycznych, które służą do uzyskania maksymalnie uzasadnionych odpowiedzi na stawiane pytania badawcze” [2].

W badaniach własnych zastosowano:
1. Metodę sondażu diagnostycznego, będącą „sposobem gromadzenia wiedzy
o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie nie zlokalizowanych - posiadających znaczenie wychowawcze - w oparciu o specjalną dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której badane zjawisko występuje” [4].
2. Metodę szacowania dzięki której możliwa jest ocena badanych cech wykonana według ustalonych kryteriów [5].
Powyższe metody zrealizowane zostały za pomocą technik badawczych, które są zespołem konkretnych czynności praktycznych związanych ze zbieraniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia analizy i wysuwania na tej podstawie wniosków i uogólnień [3].

Techniki zastosowane w badaniach własnych to:
1. Ankietowanie dzięki któremu w procesie wzajemnego komunikowania się otrzymywane są informacje. Porozumiewanie odbywa się w formie pisemnej, a więc bez pośrednictwa osoby badającej (tj. ankietera). Ankieta zatem stanowi technikę o wysokim stopniu samoczynności [6].
2. Skala czyli „szereg zdań ułożonych wg określonego porządku wyczerpujących możliwie określenie badanego zjawiska, cechy czy układu” [4].
Narzędziami wykorzystanymi w badaniu były:
1. Kwestionariusza ankiety.
2. Ankieta oceniającej jakość życia - WHOQOL-BREF.
3. Skala Barthel.

Tabela 1. Płeć i wiek badanych
Płeć
Wiek Kobieta Mężczyzna Razem
N % N % N %
pow. 40 lat 3 6,8 2 10,5 5 7,9
pow. 50 lat 9 20,5 4 21,1 13 20,6
pow. 60 lat 27 63,6 8 42,1 35 55,6
Pow. 70 5 11,4 5 26,3 10 15,9
Razem 44 100 19 100 63 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

W przeprowadzonym badaniu udział wzięły 63 osoby. Większość, w liczbie
44, stanowiły kobiety, mężczyzn było natomiast 19. Wiek ankietowanych to zazwyczaj powyżej 60 roku życia. Odpowiedź taką wskazało 35 (55,6%) respondentów.
W przedziale wiekowym 50 – 60 lat znajdowało się 13 ankietowanych, w tym
9 (20,5%) kobiet i 4 (21,1%) mężczyzn. Powyżej 70 lat miało 10 (15,9%) badanych, natomiast najmniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 40 – 50 lat –
5 (7,9%) wskazań.

Wykres 1. Płeć i wiek badanych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Tabela 2. Miejsce zamieszkania
Miejsce zamieszkania Kobieta Mężczyzna Razem
N % N % N %
miasto 17 38,6 6 31,6 23 36,5
miasteczko 18 40,9 8 42,1 26 41,3
wieś 9 20,5 5 26,3 14 22,2
Razem 44 100 19 100 63 100
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Miasteczko stanowi najczęstsze miejsce zamieszkania osób biorących udział w ankiecie. Wskazało tak 26 (41,3%) ankietowanych, w tym 18 (40,9%) kobiet i 8 (42,1%) mężczyzn. W mieście żyje 23 (36,5%) respondentów natomiast na wsi 14 (22,2%) pozostałych badanych. Wskazanie „miasteczko” było najbardziej popularne wśród obu grup biorących udział w ankiecie.


Wykres 2. Miejsce zamieszkania
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowychTabela 3. Wykonywany zawód
Zawód Kobieta Mężczyzna Razem
N % N % N %
umysłowy 16 36,4 5 26,3 21 33,3
fizyczny 28 63,6 14 73,7 42 66,7
Razem 44 100 19 100 63 100
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn stanowiących grupę biorącą udział w ankiecie zawód wykonywany to w przeważającej większości praca fizyczna. Wskazało tak 42 (66,7%) badanych, w tym 28 (63,6) reprezentantek grupy żeńskiej oraz 14 (73,7%) mężczyzn. Pracę umysłową wykonuje pozostałe 21 (33,3%) respondentów.


Wykres 3. Wykonywany zawód
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowychTabela 4. Waga ciała wg BMI
BMI Kobieta Mężczyzna Razem
N % N % N %
niedowaga 2 4,5 2 10,5 4 6,3
prawidłowe 20 45,5 11 57,9 31 49,2
nadwaga 22 50 6 31,6 28 44,4
Razem 44 100 19 100 63 100
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Dzięki odpowiedziom badanych związanym z podaniem masy ciała i wzrostu możliwe było wyliczenie wskaźnika BMI. I tak z danych zawartych w tabeli 2 wynika, iż prawie połowa (49,2%) ankietowanych posiadała wagę jako prawidłową. W grupie tej znalazło się 20 (45,5%) kobiet oraz 11 (57,9%) mężczyzn. Niewiele mnie osób
- 28 (44,4%) respondentów niestety posiadało nadwagę, z czego większość stanowią kobiety – 20 (45,5%) pacjentek. Pozostałe 4 (6,3%) respondentów to osoby, które wg wskaźnika BMI mają zbyt małą wagę ciała.


Wykres 4. Waga ciała wg BMI
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Tabela 5. Aktywność fizyczna badanych
Aktywność fizyczna niedowaga prawidłowe nadwaga Razem
N % N % N % N %
mała – brak systematycznego ruchu 2 50 6 19,4 12 42,9 20 31,7
umiarkowana – trening jeden, dwa razy w tygodniu 1 25 7 22,6 15 53,6 23 36,5
duża – trening trzy, cztery razy
w tygodniu 0 0 16 51,6 1 3,6 17 27
bardzo duża – treningi więcej niż cztery razy w tygodniu 1 25 2 6,5 0 0 3 4,8
Razem 4 100 31 100 28 100 63 100
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Spośród 63 osób biorących udział w badaniu większość uważa siebie za aktywnych fizycznie chociażby w stopniu umiarkowanym. Jeden bądź dwa treningi ruchowe w ciągu tygodnia uprawia 23 (36,5%) badanych, w tym 15 (53,6%) osób
z nadwagą, 7 (22,6%) respondentów o wadze prawidłowej oraz 1 (25%) badany
z niedowagą. Jakąkolwiek formę aktywności fizyczną w stopniu dużym uprawia
17 (27%) ankietowanych, z czego większość (16 wskazań) stanowią osoby o wadze prawidłowej. Osoby z nadwagą w liczbie 12 (42,9%) przyznają, iż nie prowadzą systematycznych treningów. Treningi więcej niż cztery razy w tygodniu odbywa grupa 3 (4,8%) osób.

Wykres 5. Aktywność fizyczna badanych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Tabela 6. Czas od zabiegu endoprotezoplastyki
Ile czasu upłynęło od zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego? niedowaga prawidłowe nadwaga Razem
N % N % N % N %
0 -3 miesiące 1 25 2 6,5 2 7,1 5 7,9
3 – 6 miesięcy 0 2 4 12,9 3 10,7 7 11,1
6 – 12 miesięcy 2 50 7 22,6 6 21,4 15 23,8
powyżej 12 miesięcy 1 25 18 58,1 17 60,7 36 57,1
Razem 4 100 31 100 28 100 63 100
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Osoby biorące udział w badaniu w liczbie 36 (57,1%) zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego przeszły ponad rok temu. Wskazała tak
1 (25%) osoba z niedowagą, 18 (58,1%) o wadze prawidłowej oraz 17 (60,7%)
z nadwagą. Od 6 do 12 miesięcy to czas, który upłynął od operacji dla 15 (23,8%) respondentów. Siedmioro (11,1%) ankietowanych przeszło zabieg od 3 miesięcy do pół roku temu, natomiast dla pozostałych 5 (7,9%) badanych zabieg endoprotezoplastyki odbył się do 3 miesięcy temu.


Wykres 6. Czas od zabiegu endoprotezoplastyki
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych


Tabela 7. Rodzaj wszczepionej endoprotezy
Jaki rodzaj endoprotezy został wszczepiony? niedowaga prawidłowe nadwaga Razem
N % N % N % N %
cementowa 3 75 22 71 17 60,7 42 66,7
bezcementowa 1 25 6 19,4 8 28,6 15 23,8
kapoplastyka 0 0 3 9,7 3 10,7 6 9,5
Razem 4 100 31 100 28 100 63 100
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Badani odpowiadający na pytania zawarte w sondażu na temat rodzaju wszczepionej endoprotezy w większości wskazali na implant cementowy. Odpowiedź taką zaznaczyło 17 (60,7%) osób z nadwagą, 22 (71%) respondentów z wagą prawidłową oraz 3 (75%) badanych z niedowagą. Endoproteza bezcementowa została wszczepiona 15 (23,8%) respondentów, natomiast kapoplastykę wykonano u 6 (9,5%) ankietowanych.


Wykres 7. Rodzaj wszczepionej endoprotezy
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych


Tabela 8. Stosowanie rehabilitacji przed zabiegiem
Czy przed zabiegiem operacyjnym stosowana była rehabilitacja? niedowaga prawidłowe nadwaga Razem
N % N % N % N %
tak 3 75 7 22,6 10 35,7 20 31,7
nie 1 25 24 77,4 18 64,3 43 68,3
Razem 4 100 31 100 28 100 63 100
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Ponad połowa ankietowanych nie przechodziła procesu rehabilitacji przed zabiegiem endoprotezoplastyki. Wskazały tak 24 (77,4%) osoby z prawidłowym wskaźnikiem BMI, 18 (64,3%) otyłych badanych oraz 1 (25%) ankietowany
z niedowagą. Z rehabilitacji przed zabiegiem operacyjnym skorzystało pozostałych
20 (31,7%) respondentów, w tym 3 (75%) z niedowagą, 7 (22,6) z wagą prawidłową
i 10m (35,7%) z nadwagą.


Wykres 8. Stosowanie rehabilitacji przed zabiegiem
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Tabela 9. Natężenie bólu przed operacją
Poziom skali niedowaga prawidłowe nadwaga Razem
N % N % N % N %
100 0 0 2 6,5 4 14,3 6 9,5
90 1 25 3 9,7 3 10,7 7 11,1
80 0 0 8 25,8 5 17,9 13 19
70 2 50 11 35,5 10 35,7 23 36,5
60 1 25 7 22,6 6 21,4 14 22,2
Razem 4 100 31 100 28 100 63 100
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

W kolejnym pytaniu ankietowani poproszeni zostali o określenie na skali
od 0 do 100. natężenia bólu jaki był przez nich odczuwany przed operacją. Liczbę
70 zaznaczyło 23 respondentów, w tym 2 (50%) osoby z niedowagą, 11 (35,5%)
o prawidłowej wadze oraz 10 (35,7%) z nadwagą. Najniższym wskaźnikiem wybieranym przez badanych było „60” – odpowiedziało tak 14 (22,2%) badanych.
Ból przed operacją w liczbie 80 na skali umieściło 13 (19%) badanych, natomiast
90 7 (11,1%) osób. Dolegliwości bólowe w najwyższym stopniu odczuwało 6 (9,5%) respondentów.


Wykres 9. Natężenie bólu przed operacją
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Tabela 10. Ocena stanu zdrowia po operacji
Jak ocenia Pani/ Pan ogólny stan zdrowia po operacji? niedowaga prawidłowe nadwaga Razem
N % N % N % N %
znacznie lepszy 2 50 15 48,4 23 82,1 40 63,5
nieco lepszy 2 50 15 48,4 5 17,9 22 34,9
taki sam 0 0 1 3,2 0 0 1 1,6
nieco gorszy 0 0 0 0 0 0 0 0
znacznie gorszy 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 4 100 31 100 28 100 63 100
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Stan zdrowia po operacji endoprotezoplastyki zdaniem ponad połowy badanych jest znacznie lepszy niż przed zabiegiem. Odpowiedzi takiej udzieliło 40 (63,5%) ankietowanych, z czego większość stanowiły osoby z nadwagą (23 wskazania).
Jako nieco lepszą swoją sytuację zdrowotną określiło 22 (34,9%) respondentów, przy czym 15 (48,4%) takich odpowiedzi udzieliły osoby o prawidłowej masie ciała. Zmian nie widzi jeden (1,6%) pytany.


Wykres 10. Ocena stanu zdrowia po operacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych


Tabela 11. Ocena sposobu chodzenia po zabiegu
Sposób chodzenia po wykonaniu zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego niedowaga prawidłowe nadwaga Razem
N % N % N % N %
uległ poprawie 2 50 29 93,5 19 67,9 50 79,4
bez zmian 2 50 2 6,5 9 32,1 13 20,6
uległ pogorszeniu 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 4 100 31 100 28 100 63 100
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, iż zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego przyniósł poprawę w sposobie chodzenia w przypadku 50 (79,4%) pacjentów. Odpowiedź ta była najpopularniejsza zarówno wśród osób o wadze prawidłowej (93,5%) jak i u badanych z większą masą ciała (67,9%). Zmian nie widzi 13 (20,6%) respondentów, natomiast żadna z osób biorących udział w badaniu nie uważa, iż jej stan uległ pogorszeniu.


Wykres 11. Ocena sposobu chodzenia po zabiegu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych
Tabela 12. Samodzielność po zabiegu
Samodzielność po przeprowadzeniu zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego niedowaga prawidłowe nadwaga Razem
N % N % N % N %
uległa poprawie 2 50 30 96,8 21 75 53 84,1
bez zmian 2 50 1 3,2 7 25 10 15,9
uległa pogorszeniu 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 4 100 31 100 28 100 63 100
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Ankietowani są w większości zdania, iż operacja endoprotezoplastyki przyniosła znaczną poprawę w ich możliwościach wykonywania czynności dnia codziennego samodzielnie. Odpowiedzi takiej udzieliły 2 (50%) osoby z niedowagą, 30 (96,8%) badanych o wadze prawidłowej oraz 21 (75%) z nadwagą. Zmian nie widzi pozostałe 10 (15,9%) ankietowanych. Warto zauważyć, iż ponownie jak w poprzednim pytaniu zabieg ten nie wpłynął negatywnie na życie respondentów.


Wykres 12. Samodzielność po zabiegu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Tabela 13. Trudności w wykonywaniu czynności dnia codziennego*
Jakie czynności dnia codziennego sprawiają Pani/Panu trudności? niedowaga prawidłowe nadwaga Razem
N % N % N % N %
czynności wymagające użycia siły np. podnoszenie ciężkich przedmiotów 1 25 16 51,6 20 71,4 37 58,7
czynności umiarkowanie ciężkie np. odkurzanie, noszenie zakupów 1 25 10 32,3 15 53,6 26 41,3
wejście na 3 piętro 2 50 22 71 28 100 51 81
wejście na 1 piętro 0 0 12 38,7 17 60,7 29 46
klękanie, kucanie 2 50 30 96,8 28 100 60 95,2
chodzenie ½ - 2 km 1 25 28 90,3 27 96,4 56 88,9
ubieranie się, kąpiel 1 25 9 29 13 46,4 23 36,5
* w tym pytaniu ankietowani udzielali więcej niż jedną odpowiedź
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Dla 60 (95,2%) osób najtrudniejsze jest klękanie i kucanie. Wskazały tak wszystkie osoby z nadwagą, a także 30 (96,8%) badanych z prawidłową masą ciała oraz 2 (50%) respondentów z niedowagą. Chodzenie 0,5 – 2km jest trudnością dla
56 (88,9%) badanych. Równie trudne wydaje się być także wejście na 3 piętro –
51 (81%) wskazań, czy też 1 piętro – 29 (46%) odpowiedzi. Z problemami podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów i innych siłowych czynności spotyka się 37 (58,7%) respondentów. Codzienne typowe czynności, takie jak sprzątanie czy noszenie zakupów jest udręką dla 26 (41,3%) osób. Stosunkowo najmniej (36,5%) pytanych zaznaczyło odpowiedź „ubieranie się, kąpiel” jako źródło napotykanych trudności.

Wykres 13. Trudności w wykonywaniu czynności dnia codziennego
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Tabela 14. Operacja a życie seksualne
Czy życie seksualne po operacji uległo poprawie? niedowaga prawidłowe nadwaga Razem
N % N % N % N %
tak 3 75 29 93,5 20 71,4 52 82,5
nie 1 25 2 6,5 8 28,6 11 17,5
Razem 4 100 31 100 28 100 63 100
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Większość ankietowanych z trzech przepytywanych grup deklaruje, że ich życie seksualne uległo poprawie po zabiegu endoprotezoplastyki. Odpowiedź taką zaznaczyło 52 (82,5%) badanych, w tym 3 (75%) o wadze ciała niższej niż prawidłowa, 29 (93,5%) o właściwej masie ciała oraz 20 (71,4%) osób z nadwagą. Pozostałe 11 (17,5%) nie widzi zmian w prowadzonym przez nich życiu seksualnym.


Wykres 14. Operacja a życie seksualne
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Tabela 15. Natężenie bólu po operacją
Poziom skali niedowaga prawidłowe nadwaga Razem
N % N % N % N %
0 1 25 2 6,5 0 0 3 4,8
10 2 50 12 38,7 4 14,3 18 28,6
20 1 25 9 29 13 46,4 23 36,5
30 0 0 5 16,1 5 17,9 10 15,9
40 0 0 3 9,7 6 21,4 9 14,3
Razem 4 100 31 100 28 100 63 100
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

W pytaniu o natężenie bólu po operacji ankietowani ponownie poproszeni zostali o umieszczenie swojego odczucia swoich boleści na skali. Ból widocznie zmalał – najwyższą odpowiedzią był stopień 40, który wskazało jedynie 9 (14,3%) badanych. Poziom 20 zaznaczyła największa liczba spośród 63 ankietowanych. Swoje dolegliwości w takim stopniu zaznaczyła 1 (25%) osoba z niedowagą, 9 (29%) osób
z wagą prawidłową oraz 13 (46,4%) badanych o wyższej niż prawidłowa wadze.
Na 10 swój ból oceniło 18 (28,6%) respondentów, natomiast na 30 - 10 (15,9%) badanych. Żadnego bólu nie odczuwa 3 (4,8%) badanych.

Wykres 15. Natężenie bólu po operacją
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Tabela 16. Stosowanie pomocy ortopedycznych
Czy obecnie stosuje Pani/Pan pomoc ortopedyczną? niedowaga prawidłowe nadwaga Razem
N % N % N % N %
nie stosuję 1 25 10 32,3 4 14,3 15 23,8
tak 1 kulę lub laskę 2 50 17 54,8 12 42,9 31 49,2
tak 2 kule, laski 1 25 3 9,7 7 25 11 17,5
inne 0 0 1 3,2 5 17,9 6 9,5
Razem 4 100 31 100 28 100 63 100
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Pytanie o stosowanie pomocy ortopedycznych przez ankietowanych pozwoliło wskazać, iż najczęstszą formą wspomagania w chodzeniu jest jedna kula lub laska. Odpowiedzi takiej udzieliło 31 (49,2%) ankietowanych, w tym 17 (54,8%) osób
o prawidłowej masie ciała, 2 (50%) osób z niedowagą oraz 12 (42,9%) badanych
z nadwagą. Dwie kule lub laski stosuje 11 (17,5%) biorących udział w sondażu.
15 (23,8%) pytanych oznajmiło, iż nie używa żadnych pomocy ortopedycznych. Wśród 6 (9,5%) odpowiedzi „inne” wskazywano balkonik.


Wykres 16. Stosowanie pomocy ortopedycznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych
Tabela 17. Możliwość chodzenia po schodach
Czy obecnie jest Pani/Pan
w stanie chodzić po schodach? niedowaga prawidłowe nadwaga Razem
N % N % N % N %
tak bez użycia poręczy 1 25 7 22,6 4 14,3 12 19
tak z użyciem poręczy 3 75 21 67,7 23 82,1 47 74,6
nie 0 0 3 9,7 1 3,6 4 6,3
Razem 4 100 31 100 28 100 63 100
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Prawie ¾ badanych po zabiegu jest w stanie chodzić po schodach z użyciem poręczy. Odpowiedzi takiej udzieliło 47 (74,6%) respondentów. Odpowiedź ta jest najczęstsza zarówno dla grupy o niewystarczającej masie ciała(75%), reprezentantów prawidłowej wagi (67,7%) oraz tych, których ciężar ciała jest powyżej normy (82,1%). Bez użycia poręczy możliwość chodzenia po schodach wskazało 12 (19%) ankietowanych, natomiast pozostałe 4 (6,3%) osoby nie potrafią wykonywać tej czynności w obecnym stanie.


Wykres 17. Możliwość chodzenia po schodach
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Tabela 18. Ocena jakości życia po zabiegu
Jak ocenia Pani/Pan jakość życia po operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego? niedowaga prawidłowe nadwaga Razem
N % N % N % N %
jako lepszą 3 75 27 87,1 22 78,6 52 82,5
taka sama 1 25 4 12,9 6 21,4 11 17,5
jako gorszą 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 4 100 31 100 28 100 63 100
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Ankietowani w przeważającej większości oceniają jakość swojego życia po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego jako lepszą. Odpowiedzi takiej udzieliło 52 (82,5%) badanych, w tym 3 (75%) z niedowagą, 27 (87,1%) z wagą prawidłową oraz 22 (78,6%) z nadwagą. Zmian w stanie życia nie widzi 11 (17,5%) respondentów. Żadna z osób pytanych nie uważa, że ich życie wskutek operacji pogorszyło się.


Wykres 18. Ocena jakości życia po zabiegu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych


Literatura

1. Dutkiewicz W., Praca magisterska z pedagogiki, przewodnik metodyczny, Kielce 1994
2. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2006
3. Maszke A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów 2003
4. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Żak, Warszawa 2001
5. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2005
6. Podgórski R.A., Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz - Olsztyn 2007


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy