profil

Jak założyć własną firmę/działalność gospodarczą? (Podjęcie działalności gospodarczej) Praca Kontrolna Cz: I

poleca 87% 210 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYBRANEJ FORMIE.

I. Rejestracja w Urzędzie Miasta.

Zgłoszenie do ewidencji (ustawa o działalności gospodarczej) nakłada na nas obowiązek zgłoszenia działalności do ewidencji działalności gospodarczej tj. (w tym przypadku) do Urzędu Miasta.

ZAŁĄCZNIK nr 1

II. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności do urzędu statystycznego.
(Wpis do REGONu)


W ciągu 14 dni od powstania firmy zobowiązani jesteśmy do wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej czyli do Regonu. Wniosek (formularz rejestracyjny) składamy w Urzędzie Statystycznym Województwa, w którym mieści się siedziba przedsiębiorcy. Do wniosku dołączamy odpis lub wyciąg wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Może to być również ksero zaświadczenia o powstaniu tej jednostki. Rejestr jest prowadzony dla celów statystycznych i przedsiębiorstwa mają obowiązek udzielania pewnych informacji dotyczących ich funkcjonowania, posługując się właśnie numerem REGON. Po 14 dniach Urząd Statystyczny nadaje nam numer REGONu.

ZAŁĄCZNIK nr 2

III. Wyrobienie pieczątki firmowej.

Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON udajemy się na poszukiwanie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie wyrobu pieczątek. Pieczątki i druki używane przy prowadzeniu działalności gospodarczej powinny zawierać:
- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu gospodarczego,
- adres podmiotu gospodarczego,
- zwięzłe określenie rodzaju prowadzonej działalności.


IV. Oznaczenie podmiotu gospodarczego.

Następnie udajemy się na poszukiwanie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie wyrobu szyldów i tablic informacyjnych, ponieważ każda siedziba podmiotu gospodarczego i miejsce prowadzenia działalności (zakład) powinny być oznaczone na zewnątrz.
Tablica informacyjna lub szyld powinny zawierać nazwę (firmę) lub imię i nazwisko, adres oraz zwięzłe określenie rodzaju prowadzonej działalności.

V. Wizyta w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, jeżeli:

- są obywatelami polskimi,
- prowadzą działalność gospodarczą na podstawie:
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesji, o których mowa w ustawie o działalności gospodarczej.
Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą ma obowiązek dokonania zgłoszenia do ZUS, w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, na formularzach ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń) oraz orazZUS ZFA(zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej).

VI. Zawiadomienie Inspektora Pracy.


Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy (ZAŁĄCZNIK NR 3) i właściwego państwowego inspektora sanitarnego (ZAŁĄCZNIK NR 4) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników.

Pracodawca powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych w celu spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności. Zawiadomienia należy także składać w razie zmiany miejsca, rodzaju, zakresu prowadzonej działalności.


VII. Założenie rachunku bankowego.


Założenie rachunku bankowego jest konieczne w przypadku przedsiębiorcy, który ma obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Istnieje bowiem obowiązek dokonywania operacji finansowych za pośrednictwem tego rachunku w stosunkach z innymi przedsiębiorcami, gdy suma zobowiązania jest odpowiednio wysoka. Przez rachunek ten powinny przechodzić transakcje gdy jednorazowa ich wartość przekracza 3.000 EURO albo równowartość 1.000 EURO gdy suma transakcji z tym kontrahentem przekroczyła w miesiącu poprzednim 10.000 EURO przeliczone na złote wg kursu kupna NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym dokonywane są operacje.

O założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy oraz ZUS.

Banki wymagają od potencjalnych klientów:

- Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesja
- REGON
- Dowód osobisty
- Wzór pieczątki firmowej
- Biznesplan. (ZAŁĄCZNIK NR 5)

Wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego (ZAŁĄCZNIK NR 6)
Umowa rachunku bankowego (ZAŁĄCZNIK NR 7)


VIII. WIZYTA W URZĘDZIE SKARBOWYM


Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R (ZAŁĄCZNIK NR 8).

Zgłoszenia o nadanie numeru NIP; podatnicy obowiązani są do jednokrotnego dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do czego służy druk NIP-1 (zgłoszenie identyfikacyjne/załącznik aktualizacyjny osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą): ma na celu uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIP, którym osoba prowadząca działalność będzie się posługiwać przy wykonywaniu obowiązków podatkowych. Nadanie tego numeru danej osobie następuje tylko raz, bez względu na to ile i jakie podatki będzie ona płacić.

Zawiadomienie (ZAŁĄCZNIK NR 9) o założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Poza tym musimy złożyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
- odpis zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,


Praca oddana w ZST w Bytomiu-Szombierkach.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata