profil

Okres trwania I wojny światowej i później.

poleca 84% 763 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej Bitwa pod Verdun

1. Przyczyny, przebieg i skutki I wojny światowej.
Przyczyny wybuchu:
Podstawową przyczyną było powstanie trójprzymierza w roku 1879-1882 i trójporozumienia (1892 Francja – Rosja; 1904 Francja – Anglia; 1907 Anglia – Rosja) oraz konflikty między państwami trójporozumienia i trójprzymierza , innymi przyczynami była chęć obalenia monarchii dania niepodległości tym narodom które były pod obcym panowaniem. Wojna była uważana za stan normalny więc rozumiano powody dla których miała się rozpocząć. Bezpośrednią przyczyną był zamach w Sarajewie, w którym został zastrzelony Ferdynand następca tronu Austrii. Zamach ten stał się powodem wypowiedzenia wojny Serbii, prze Austrię, Rosja wyraziła chęć pomocy Serbom. W tym momencie inicjatywę przejęli Niemcy którzy chcieli realizować plan wojny błyskawicznej, w związku z tym Niemcy wypowiedzieli wojnę Francji i Rosji i rozpoczęli atak na Francje. Atak zatrzymał się nad rzeką Marną, w ten sposób plan wojny błyskawicznej upadł i na froncie zachodnim walki przybrały charakter wojny pozycyjnej, nie kończąca się bitwa. Liczne ataki które nie przynosiły efektów doprowadzały do śmierci milionów ludzi. Inne bitwy na zachodzie to: bitwa pod Verdun, bitwa pod Ypres , bitwa nad Sommą, druga bitwa nad Sommą. W roku 1915 Włosi przyłączyli się do trójporozumienia w lutym 1917 U.S.A. Walki na froncie zachodnim zakończyły się 11 listopada 1918r.

Front wschodni to wojna Niemiec i Austrii przeciwko Rosji. Sukcesy odnosiła strona Niemiecka, Niemcy zajęli ziemie Polskie zaboru rosyjskiego . Walki zakończyły się 3 marca 1918. pokojem w Brześciu zawartym między Leninem a Niemcami.

Skutkami wojny były postanowienia traktatu wersalskiego czyli powstanie nowych państw Polska , Czechy, Litwa, Łotwa,. Utworzenie Ligi Narodów, obalenie monarchii w Niemczech, Austrii i Rosji. Powstanie Rosji komunistycznej i surowe postanowienia według Niemiec dały argumenty nacjonalistą Niemieckim i przyczyniły się do popularności faszystów.

2. Rewolucja lutowa i październikowa w Rosji.
Przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji to zła sytuacja gospodarcza w konsekwencji bieda, krytyka wobec Cara Rosji.

Rewolucja Lutowa:
Rewolucja Lutowa rozpoczęła się w marcu 1917r. kiedy to robotnicy wyszli na ulice Petersburga i rozpoczęły demonstracje które dnia następnego przekształciły się w zamieszki. Wysłane do stłumieni wojsko odmówiło oddania strzałów do demonstrantów. Następnie aresztowano rząd carski wraz z księciem Piotrem Golicynem. Zaskoczony sytuacją abdykował się car Mikołaj II na rzecz brata ale ten nie przyjął tytułu. Utworzono rząd tymczasowy później rząd ogłosił Republikę Rosji.

Rewolucja Październikowa:
W nocy z dnia 24 na 25 października z rozkazu Lenina bolszewicy obalili rząd tymczasowy. Władze przejął Lenin który zdecydowanie więcej obiecywał niż działał. Obiecywał pokój ale tylko z Niemcami, gdyż przeprowadził już wojny domowe. Obiecywał lepsze warunki życia dla siebie i swych komunistów. Wykorzystywał nienawiść do wykształcony, naiwność, ślepotę, głupotę biednych.

3. Kształtowanie się ustroju II RP.
Po wojnie Polska stała się republiką. W ostatnich dniach wojny istniały cztery ośrodki władzy w Polsce:
- Rada Regencyjna
- Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie (PKL)
- Rząd Daszyńskiego w Lublinie
- Komitet Narodowy Polski w Paryżu
Najwyższe znaczenie miał rząd Daszyńskiego i Komitet Narodowy Polski w Paryżu. 12-14 listopada Rada Regencyjna i rząd Daszyńskiego przekazały władzę Józefowi Piłsudzkiemu. Piłsudzki utworzył rząd Moraczewskiego i przyjął tytuł naczelnika kraju. Rząd ten nie został uznany prze kraje zachodnie więc doszło do porozumienia między Piłsudzkim a Dmowskim i utworzono rząd Paderewskiego. Był to pierwszy rząd Polski który został uznany prze kraje zachodnie. Na początku 1919r.utworzono sejm. W marcu 1921r. uchwalono konstytucję marcową, która była demokratyczna i zapewniała prawa człowieka Zgodnie z konstytucją parlament miał wybrać prezydenta, pierwszym prezydentem okazał się być Narutowicz, który wkrótce został zastrzelony. Narutowicz to prezydent wybrany przez partię centrum lewicy, żydów i komunistów oskarżony prze prawicę że nie jest prawdziwym Polakiem,został zastrzelony.

4. Kształtowanie się polski
Traktat Wersalski nie określił granic z Niemcami gdyż miały się odbyć plebiscyty oraz z Rosją Radziecką gdyż trwały wojny. Pierwszy plebiscyt odbył się na Warmii i Mazurach .Większość 96,6 zadecydowało za przyłączeniem ziem objętych plebiscytem do Niemiec. Polacy mieszkający na tych terenach chcieli mieszkać na Niemczech gdyż przed Warszawą były wojska radzieckie i bali się przyłączenia ich do Rosji. Zatem głosowali za przyłączeniem do Niemiec, w Niemczech panował również większy standard życia.
Kolejny plebiscyt odbył się na Górnym Śląsku, 59,6 było za przyłączeniem do ziem Niemieckich. Następnie odbyło się trzecie powstanie Śląskie którego przyczyną było niezadowolenie Polaków z wyników plebiscytu, rozpoczęło się z 2 na 3 maja a skończyło się w czerwcu. W wyniku tego liga Narodów przekazała Polsce 30% obszaru plebiscytu.
Później był spór o Śląsk Cieszyński między Polakami a Czechosłowakami. Liga Narodów przyznała te ziemie Czechosłowacji, wywołało to nienawiść do Czechosłowacji.
Ustalanie granic wschodnich

Wojna polsko-radziecka rozpoczęła się 1919r. Rząd Polski chciał przyłączyć jak najwięcej odebrać Rosji. Przełomowy okazał się być rok 1920. Zorganizowano wyprawę na Kijów który został zdobyty w maju 1920 r. co zachęciło Rosjan do ofensywy która doprowadziła ich aż do Warszawy , w sierpniu 1920r. odbyła się bitwa Warszawska tzw. „cud nad Wisłą”. Polacy rozpoczęli ofensywą . Pokój podpisano w Rydze w marcu 1921r. i ten pokój Wytyczał granice między Polską a Rosją.
Zajęcie Wilna, Wilno Polacy zajęli pod wodzą Lucjana Żeligowskiego, odbyły się wybory, zorganizowane prze Polaków więc Litwini nie wzięli w nich udziału. Następnie władze poprosiły sejm polski o przyłączenie Wilna do Polski w 1922r. Liga Narodów w 1923r. zatwierdziła te granice.

5. Polacy i strona polska podczas trwania I wojny światowej.
Piłsudzki był tzw. aktywistą, liczył na odzyskanie niepodległości dzięki wspólnej walce z wojskami przeciw Rosji. Interesy aktywistów reprezentował Naczelny Komitet Narodowy.
Dmowski był tzw. pasywistą, liczył na odzyskanie niepodległości dzięki wspólnej walce z Rosją. Reprezentowani byli przez Komitet Narodowy Polski. Wydaje się że dla odzyskania niepodległości większe znaczenie miała działalność Dmowskiego.
Na arenie międzynarodowej w tzw. Akcie 5 listopada obiecano Polakom niepodległość w zamian za walkę przeciw Rosji na uwiarygodnienie swych słów została utworzona Tymczasowa Rada Stanu. Która później została przekształcona w Radę Regencyjną.
Po rewolucji zaborcy wzywają do walki i obiecują niepodległość wśród obietnic największe znaczenie miał akt 5 listopada, do rewolucji kraje zachodnie nie dopominały się o niepodległość Polski gdyż nie chciały się narażać Carowi Rosji. Po rewolucji lutowej rząd tymczasowy w Rosji zgodzili się na Polskę wtedy też kraje zachodnie także wyraziły chęć utworzenia Polski i w ten sposób spełniły się warunki odzyskania niepodległości, rewolucja październikowa i pokój w Brześciu oddały ziemie Polskie Niemcom i w przyszłości można było wymusić na Niemcach tworzenie Polski.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut