profil

Święto Niepodległości

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pierwsza wojna światowa zakończyła się 11 listopada 1918 r. z chwilą podpisania przez Niemcy rozejmu w lasku Compigne pod Paryżem. Był to przełomowy moment nie tylko w dziejach całej Europy, ale i Polski. 11 listopada 1918 r. - nastapiło przekazanie przez Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu władzy wojskowej. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości Polski.

Zanim nadeszły te przełomowe dni w pierwszej połowie listopada 1918 roku, które zadecydowały o odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli, musiało nastąpić wiele korzystnych dla sprawy polskiej zmian w sytuacji międzynarodowej. W lutym 1917 roku został obalony carat, a nowy rząd republikański, pod wpływem Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich uznał, aczkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami, prawo narodu polskiego do samostanowienia o własnym losie. Jeszcze wcześniej, bo w styczniu tegoż roku prezydent USA Thomas W. Wilson wypowiedział się- na krótko przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny- za utworzeniem niepodległej Polski z dostępem do morza. Z kolei wkrótce po zwycięstwie rewolucji proletariackiej – październik 1917 roku – ogłoszona została Deklaracja Praw Narodów Rosji, przewidująca możliwość „ samookreślenia, aż do oderwania się, i utworzenia samodzielnego państwa”. W czerwcu 1918 roku na rzecz niepodległości Polski wypowiedziały się zachodnio-europejskie państwa Ententy. Dodajmy także, ze państwa centralne - Niemcy i Austro-Węgry – usiłowały rozgrywać kartę polską, co najpierw znalazło wyraz w tzw. Akcie 5 listopada 1916 roku i utworzenia Tymczasowej Rady Stanu, a następnie w powołaniu Rady Regencyjnej i powolnego wobec nich rządu.
Militarne klęski Niemców na froncie zachodnim w 1918 roku poprzedziły wybuch rewolucji – zarówno w cesarstwie niemieckim, jak i w Austro-Węgrzech – będąc echem radzieckiego Października. W rezultacie doprowadziło to do sytuacji niezwykle dla Polaków korzystnej, której nikt na początku nie mógł przewidzieć. Oto bowiem państwa centralne podbiły Rosję, a z kolei same zostały podbite przez siły Ententy: Francję, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone. Wysiłki samych Polaków oraz ich politycznych reprezentacji w kraju i na Zachodzie – nie należy także zapominać o korzystnych następstwach działań naszych formacji zbrojnych naszej armii – doprowadziły do tego, że sprawa niepodległości Polski znalazła szersze uznanie i poparcie wśród narodów.
Pod koniec października 1918 na terenie Galicji i Śląska Cieszyńskiego powstały zalążki polskiej administracji narodowej. W Krakowie działała Polska Komisja Likwidacyjna, w której reprezentowane były wszystkie galicyjne stronnictwa, a w Cieszynie – Rada Narodowa, mająca charakter lokalnego rządu. 7 listopada w wyzwolonym od Austryjaków Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego ; manifest tego rządu proklamował powstanie państwa jako republiki demokratycznej. 10 listopada po powrocie z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski, któremu Rada Regencyjna przekazała zwierzchnictwo nad wojskiem, a następnie własne prerogatywy polityczne. Również rząd lubelski oddał się do dyspozycji Piłsudskiego i ustąpił na jego żądanie, aby dać mu możliwość utworzenia gabinetu opartego na szerszej podstawie. W kraju trwało rozbrajanie wojsk niemieckich i austryjackich, powstawało Wojsko Polskie powołując pod swe sztandary byłych legionistów, konpiratorów, z Polskiej Organizacji Wojskowej, żołnierzy Polskiej Siły Zbrojnej podlegającej dotąd Radzie Regencyjnej, a także Polaków z armii byłych państw zaborczych.
RODZIŁA SIĘ POLSKA NIEPODLEGŁA!
11 listopada obchodzimy Dzień Niepodległości. W tym roku jest to 84. rocznica przekazania władzy przez Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu.
7 października 1918 r. Rada Regencyjna (tymczasowa forma najwyższej władzy w Królestwie Polskim, utworzona w listopadzie 1917 roku przez okupujące Królestwo Polskie Austro-Węgry i Niemcy) proklamowała niepodległość Polski, a 11 listopada 1918 przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu. 14 listopada Józef Piłsudski został zamianowany Tymczasowym Naczelnikiem Państwa Polskiego.
16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wysłał depeszę do USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec, datowaną na 11 listopada, informującą o powstaniu niepodległego państwa polskiego. Napisano w niej: "Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez 140 lat ciążyła nad losami Polski. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą nam swojej pomocy i bratniego poparcia".
11 listopada był świętem narodowym w latach 1937-1939. Po wojnie przywrócono ten dzień jako święto państwowe dopiero w 1989 roku.
O pierwszych dniach wolności odzyskanej w 1918 roku niewiele można przeczytać w kronikach szkolnych i księdze parafialnejBrak jakichkolwiek informacji we wspomnieniach mieszkańców. Widocznie 11 listopada 1918 roku był dniem niewiele różniącym się od pozostałych i nic szczególnego tutaj się nie zdarzyło. Kronika Szkoły w Żegocinie wspomina krótko: " W tym roku rozpadła się Austria, a powstała niepodległa, zjednoczona Polska". Niewiele zapisano też w "Liber Memorabilum" parafii w Żegocinie: "W roku 1918 zbudowano most na potoku na drodze do cmentarza przy pomocy włoskich i rosyjskich jeńców wojennych kosztem 5129 koron, które zebrano z dobrowolnych ofiar".

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty