profil

Sposoby integracji społeczeństwa

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jednym z działań którymi można by zaintegrować społecznosć lokalną jest organizacja różnego rodzaju festynów festiwali pikników imprez sportowych stowarzyszeń oraz specjalnych programów jakimi są:

1 Stowarzyszenie mała ojczyzna – celem stowarzyszenia są:
Integracja społeczności lokalnych.
Propagowanie wszelkich działań sprzyjających ożywieniu aktywności społeczeństwa.
Troska o słabsze grupy mieszkańców.
Promocja gminy i regionu.
Ożywienie działalności gospodarczej.
Powstrzymanie odpływu młodzieży ze wsi do miasta.

2 Różne stowarzyszenia działające na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze sprawnymi.
Integracja społeczna niepełnosprawnych to pełna akceptacja odmienności każdego z nich. Do tego mogą najlepiej przygotować grupy skupiające dzieci i młodzież z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Jeśli od wczesnych lat życia będziemy przyzwyczajać dzieci do ich ułomnych lub upośledzonych umysłowo rówieśników, to będą się one wzajemnie akceptowały i podejmowały wspólne działania.

3 Miejskie ośrodki sportowe „Leśny park kultury i wypoczynku WKS zawisza” w Bydgoszczy
Charakter działalności:
Realizacja zadań w dziedzinie sportu masowego i rekreacyjnego
- współpraca z klubami i organizacjami sportowymi, Miejskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Szkolnym Związkiem Sportowym, szkołami i odpowiednimi działami zakładach pracy
- kierowanie działalnością Szkółki Piłkarskiej i Klubu Biegacza, działających w strukturach MOSiR i ich udostępnianie na szkolenie zawodników, trenerów i instruktorów
- organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, mając na uwadze podnoszenie sprawności fizycznej
- integracja społeczeństwa, a w szczególności społeczności sportowej miasta, tj. kadry trenersko – instruktorskiej, zawodników i kibiców
- zagospodarowanie obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych w potrzebne urządzenia oraz konserwacja tych obiektów
- współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- wynajem części obiektów i nadzór nad ich prawidłowym wykorzystywaniem
- prowadzenie działalności usługowej


4 Program "Czysta Wisła"
jest pierwszym polskim programem edukacyjnym wykorzystującym wyniki szkolnego monitoringu środowiska w nauczaniu. Jego celem jest aktywizacja i integracja społeczeństwa wokół idei ekorozwoju, nauczanie zasad właściwego gospodarowania zasobami przyrody oraz gromadzenie zbioru danych o stanie środowiska zlewni największej polskiej rzeki.
W programie uczestniczy ponad 2 tysiące młodzieży z 93 szkół zlokalizowanych w 28 gminach terenu całej zlewni Wisły. Program oparty jest na założeniach programu "Oświata na rzecz rozwoju" opracowanego przez UNICEF. Zakłada się w nim, że kompleksowo prowadzona - obejmująca wszystkie grupy wiekowe i społeczne " edukacja ekologiczna powinna stać się ważnym narzędziem w realizacji koncepcji ekorozwoju.

W programie "Czysta Wisła" największą wagę przypisuje się edukacji młodzieży, ponieważ jest ona najbardziej efektywna. Zastosowany, jako narzędzie edukacyjne, uproszczony monitoring środowiska, ma uświadomić młodym uczestnikom programu zmiany zachodzące w przyrodzie na skutek działalności człowieka, wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz mechanizm obiegu substancji toksycznych w przyrodzie. Analiza tych zmian podczas zajęć szkolnych i spotkań kół ekologicznych - ma być inspiracją do poszukiwania rozwiązań lokalnych problemów środowiska człowieka. Ma ona również uzmysłowić wpływ najbliższego otoczenia (własnej rodziny, sąsiadów, sąsiedniego zakładu przemysłowego itp.)
na złą jakość środowiska oraz uświadomić konieczność współpracy w jego ratowaniu.
Jednym z głównych celów programu jest zastąpienie postaw biernego krytykanctwa uświadomieniem konieczności osobistego, czynnego udziału w działaniach na rzecz ochrony środowiska, począwszy od zmiany własnych przyzwyczajeń i zachowań, a skończywszy na tworzeniu koncepcji.

Zakres szkolnego monitoringu obejmuje:
1. monitoring wód,
2. moniloring powietrza,
3. monitoring odpadów,
4. monitoring stanu zasobów przyrody.

Badania środowiska wykonywane będą we wszystkich szkołach według ujednoliconej metodyki. W zakresie monitoringu wód są one w oznaczonych parametrach skorelowane z monitoringiem państwowym i programem GREEN. Szkoły zaopatrzone są w prostą aparaturę do monitoringu wód oraz komputery z programem umożliwiającym analizę danych. Organizatorzy programu wyrażają nadzieję, że uzyskane podczas badań wyniki będą stanowiły ciekawe, niezależne źródło informacji o stanie środowiska.
W ostatnim etapie realizacji programu szkoła powinna stać się jednym z podstawowych inspiratorów postępu ekologicznego w gminie. W trakcie programu przewidywana jest wymiana doświadczeń między szkołami " a o ile to będzie możliwe - wymiana zagraniczna ze szkołami zajmującymi się szkolnym monitoringiem środowiska. Położenie głównego nacisku na edukację młodzieży nie obniża rangi kształcenia dorosłych. W programie przewiduje się seminaria, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz zarządów gmin. Szkolenia dla nauczycieli będą miały charakter metodyczny. Zarządom gmin proponujemy seminaria z zakresu strategii zarządzania środowiskiem oraz wykorzystywanie placówek oświatowych do realizacji lokalnych programów ekorozwoju. Szkolenia te prowadzone będą przez wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy. Głównym celem tych szkoleń jest wyrobienie przekonania, że młode pokolenie jest ważnym partnerem w realizacji zamierzeń ekologicznych. Przewidziana jest również wymiana doświadczeń z zagranicą.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem programem "Czysta Wista", zarówno wśród nauczycieli i młodzieży powstał projekt o rozszerzeniu działalności o następne placówki

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty