profil

Biznes plan - Zakład Produkcyjny Obróbki Drewna

poleca 85% 119 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Spis treści...............................................................
Streszczenie............................................................
Charakterystyka Zakładu..........................................
Opis produktu..........................................................
Rynek i działania rynkowe........................................
Proces produkcyjny..................................................
Zarządzanie i personel..............................................
Analiza finansowa....................................................
Czynniki ryzyka i opłacalności...................................
Plan wprowadzenia w życie.......................................
Załączniki................................................................

1. Streszczenie

Niniejszy biznes plan opracowany został dla zrealizowania
konkretnego przedsięwzięcia produkcyjnego firmy. Jest zatem elementem dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa. Idea poszerzenia wyniku dokonania analizy dotychczasowej produkcji drewna „kopalniakowego” pod potrzeby kopalni węgla kamiennego. Produkcja „kopalniaka” oparta jest na drzewostanie iglastym (sosna, świerk) mającym 30-50 lat i pochodzącym z koniecznych dla dalszego rozwoju drzewostanu cięć pielęgnacyjnych. W/w produkcja zlokalizowana jest w centrum zagłębia surowcowego. Dowóz surowca do składnicy drewna odbywa się na odległościach od 2 do 30 km. Niewielkie odległości sprzyjają obniżce kosztów produkcji.
Firma posiada aktualnie następujące atuty, które sprzyjają zdecydowanie dalszemu rozwojowi :
- wypracowaną dobrą opinię wśród podawców surowca / Nadleśnictwa /.
- własny sprzęt do transportu surowca, jego korowania i cięcia oraz
załadunku.
- przeszkoloną kadrę.
Poważnym atutem firmy jest dobra jej lokalizacja.


2. Charakterystyka firmy.


Hurtownia „A” została utworzona 17 stycznia 1991r.
Jako przedsiębiorstwo prywatne i działa na podstawie zaświadczenia Burmistrza
Gminy i Miasta ....................... o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
pod nr ................., zakres działalności obejmuje:
• skup surowca drzewnego i produkcja „kopalniaka” pod konkretne
zamówienia kopalnia węgla kamiennego.
• hurtową i detaliczną sprzedaż opału na terenie województw :
..................................................................................................
• sprzedaż nawozów mineralnych produkcji krajowej i zagranicznej.- 3 -


• sprzedaż towarów masowych – cementu, wapna, materiałów
pokryciowych i izolacyjnych, wyrobów z drewna /płyty lamino-
wane, wiórowe surowe, pilśniowe twarde /.
• sprzedaż usług spedycyjno – transportowych.
Znacznym sukcesem firmy jest wypełnienie niszy rynkowej powstałej po likwidacji lub upadku wielu gminnych spółdzielni, które dominowały dotychczas w towarowej obsłudze zakładów i ludności.
Wynikiem silnej ekspansji firmy jest wypracowanie znaczącej pozycji na
regionalnym rynku dostawców towarowych i pozyskiwanie stałych klientów
wśród znaczących zakładów, firm i odbiorców indywidualnych. Efektem
właściwego rozwoju firmy są wyniki finansowe za okres ostatnich 4 lat:
Wskaźniki 1995 1996 1997 1998
Wielk. sprzd.
Netto w zł
1920000
13910456
30851000
44029288
Zysk brutto
/do opodat./ ( - )
36827 ( + )
679508 ( + )
2209000 ( + )
1735564

Uzyskane dochody z działalności głównie przeznaczone były na zakupy inwestycyjne. W tym okresie zakupiono:
- Fadromę Ł-220
- Korowarkę V6
- Ciągnik C-360
- Jelcz DSK 0101
- Star 266 /dłużycowy/
- Samochód ciężarowy Renualt Clio
- Samochód służbowy Polonez Caro
- Budynek administracyjny
- Budynek magazynowy
- Wiatę magazynową
- 1,6 ha gruntu na potrzeby przerobu surowca drzewnego
- Sieć komputerową
Łączna orientalna rynkowa wartość ruchomości i nieruchomości wynosi
ponad 400.000 zł.- 4 -


Przewidziane niniejszym planem przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącego potencjału firmy - sprzętu, maszyn, istniejących przestrzeni oraz co najważniejsze – uzyskania znacznej poprawy zyskowności w produkcji „kopalniaka”.
Zasadniczą ideą jest uzyskanie 4-krotnie wyższej ceny za drewno po jego
„obróbce” i pełne zagospodarowanie odpadów produkcyjnych ( zapewniony jest na nie zbyt w Zakładach Płyt Wiórowych w Grajewie ). Przewidywana
lokalizacja produkcji uwzględnia zasadnicze elementy ekonomiki i bliskość
bazy surowcowej, własny teren i sprzęt, zasoby wykwalifikowanej siły roboczej oraz pewny rynek zbytu. Realizacja zadnia inwestycyjnego, a następnie produkcji – nadzorowana będzie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę firmy. Obsługę maszyn i urządzeń zapewnią przeszkoleni pracownicy.
Obecnie przy obróbce drewna zatrudnionych jest 9 pracowników. Docelowo
zakłada się zwiększenie zatrudnienia do 20 osób.3. Opis produktu.

Produktem finalnym będzie drewno toczone lub korowane – formowane
na odpowiednie długości i grubości, wg uzyskiwanych zamówień. Produkt wyjściowy /palisady/ podlegał będzie obróbce chemicznej – impregnacji i
paletowania. Zakłada się również barwienie palisad metodą ciśnieniową
/ w autoklawach /, przez firmę, która tę czynność wykona usługowo. W tej
sprawie poczynione zostały konkretne uzgodnienia ze Spółką Cywilną .............................. Palisady są masowo wykorzystywane w zagospodarowaniu
terenów budowlanych, parków, placów z zielenią – szczególnie w krajach
Europy Zachodniej. Stają się również popularne i coraz powszechnie stosowane
w kraju. Zaletą wyrobu w porównaniu z wyrobami konkurencyjnymi powinna
być absolutnie atrakcyjna cena, będąca wynikiem dłużej podaży niedrogiego
surowca oraz wysoka jakość produktu. Wykonany on bowiem będzie na nowych
maszynach i urządzeniach.
- 5 -4. Rynek i działania rynkowea / Rynki
Dokonana analiza rynku lokalnego i przy współpracy z Centralą Handlu
Zagranicznego .............. – rynku zagranicznego wykazuje wielki i wciąż
niezaspokojony popyt na tego rodzaju wyroby.
Firma „X” przeprowadziła negocjacje z wieloma odbiorcami i producentami palisad. Rozmówcami byli: Q; firma P z Rawy Mazowieckiej; A z Białegostoku; L z Warszawy.
Wszystkie wykazały chęć zakupu całej zakładanej przez nas produkcji.


b/ Nabywcy
Zakłada się, że roczna minimalna produkcja palisad w ilości 1800 m3
wyrobu gotowego /na jedną zmianę/ - znajdzie głównie nabywców na rynkach
zagranicznych. Dla tego obszaru przedsiębiorstwo zamierza przeznaczyć
75% produkcji (1,350 m3). Pozostałą produkcją zakupią inwestorzy krajowi.
W pierwszym etapie produkcji (1-3 lata) – zakłada się sprzedaż wyrobów przez
firmy pośredniczące (w/w). Spowoduje to wprawdzie uzyskanej niższej ceny, lecz stworzy gwarancję zakupu wyrobów i pewną płatność.


c/ Konkurencja
Dokonane badanie rynku producenta wykazało, że na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego znajdują się 3 firmy produkujące ten wyrób drzewny.
Jednak ich rozmieszczenie i różna lokalizacja nie stanowi przede wszystkim zagrożenia w pozyskiwaniu surowca do produkcji, a posiadane przez te firmy
zdolności produkcyjne nie stwarzają obaw braku zbytu na ten towar. Dokonana
analiza nie wykazuje groźby zaistnienia konkurencji, która spowodowałaby aby
wypadnięcie z rynku któregokolwiek z producentów.- 6 -d/ Marketing i sprzedaż
Bardzo atrakcyjne położenie zakładu produkcyjnego / przy szosie klasy
Krajowej/ na terenie Ełk wykorzystywanej przez mieszkańców kraju
i osoby zagraniczne / rejon turystyczny / - zdecydowanie sprzyjać powinno
zwiększonym zainteresowaniem produkowanymi produktami. Zatem lokalizacja
produkcji sprzyjać powinna tzw. samoistnej reklamie. Zakłada się jednak
dodatkowo popularyzowanie produkcji w specjalnych wydawnictwach krajowych
i zagranicznych np. poprzez firmę KOMPASS, w której firma posiada swój anons. Zauważyć jednak należy /co uczyniono/, że ten rodzaj produkcji /palisady/ nie jest reklamowany w prasie jako towar, na który szuka się nabywców. Oznacza to, że wyroby te są sprzedawane bez potrzeby ponoszenia
znacznych dodatkowych kosztów na marketing.


5. Proces produkcyjny


Proces produkcyjny drewna palisadowego /obtaczanego lub korowanego/
odbywał się będzie w kilku fazach.
Zaczyna się on od zakupu wyselekcjonowanego surowca drzewnego w lasach i
dowozu na plac drzewny. Surowiec gruby / tzw. kopalniak I i III klasy / podlega
korowaniu na mechanicznej korowarce oraz poprzecznemu przecinaniu na poszczególne partie. Grubsze partie tzw. odziomki zostaną sprzedane kopalniom
węgla kamiennego. Cieńsze partie drewna zostaną maszynowo / obtaczarka /
obtoczone na konkretne grubości i zwymiarowane wg potrzeb konkretnych nabywców. Zakłada się również zakup surowca cieńszego tzw. papierówki lub
żerdzi. Ten surowiec nie wymaga obróbki na korowarce mechanicznej. Poddany
zostanie / będąc jeszcze w korze / obtoczeniu lub okorowaniu na specjalnej korowarce i poddany dalszej obróbce. Polegać ona będzie zamiennie albo na
zanurzeniu / kąpiel / wyrobów w roztworach solnych zapobiegających powstawaniu chorób grzybowych, lub na umieszczaniu palisad w autoklawach.
Ten drugi proces odbywał się będzie poza zakładem produkcyjnym i ma na celu
barwienie drewna z użyciem środków antygrzybowych w specjalnych ciśnieniowych urządzeniach zwanych „autoklawami”. Po dokonaniu powyższych zabiegów, mających na celu zwiększenie wytrzymałości i trwałości wyrobów –
- 7 -
palisady zostaną złożone w paletach i przygotowane do sprzedaży.
Opisana produkcja nie ma charakteru sezonowości, bowiem surowiec pozyskiwany jest przez cały rok. Specjalistyczny sprzęt do obróbki drewna obsługiwał będzie przeszkolony personel. Zakłada się pozyskanie kadry z
minimum zawodowym wykształceniem. Firma posiada zapewnienie zorganizowania i wdrożenia produkcji przez specjalistów prowadzących takie
zakłady produkcyjne.


6. Zarządzanie i personel

Firma „X” zatrudnia obecnie 15 pracowników, w tym 2 z wykształceniem wyższym i 5 ze średnim. Właściciel firmy ma ukończone
wyższe studia techniczne oraz 2 kierunki studiów podyplomowych ( Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia
Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej ). Zarządzanie globalne i nadzór
nad zakładem produkcyjnym odbywał się będzie przez kierownictwo firmy
z ....................a / 50 km /. Firma posiada 3 samochody osobowe, dobrą łączność
telefoniczną /cztery linie telefoniczne i trzy telefony komórkowe/ i „SB” radio.
Zakład Produkcyjny otrzyma możliwość zewnętrznego komunikowania się z
administracją w Węgorzewie linią telefoniczną, telefonem komórkowym i
SB-radiem. Bezpośredni nadzór w Zakładzie sprawował będzie kierownik tego
zakładu.
Będzie on posiadła szerokie uprawnienia. Dotyczyć one będą:
• doboru kadrowego
• wyróżniania i karania pracowników
• podziału premii regulaminowej
Do podstawowych jego obowiązków należeć będzie:
- organizowanie procesu produkcyjnego
- prowadzenie rozliczenia magazynowego
- obsługa klientów i wystawianie kwitów magazynowych- 8 -Zespół pracowników na stanowiskach roboczych zostanie podzielony na dwie
Brygady. Każda z nich będzie miała swojego brygadzistę, który wykonywał będzie jednocześnie określoną czynność techniczną /obsługa maszyny lub urządzenia/. Nie przewiduje się w zakładzie dodatkowej obsługi administracyjnej / kadry, księgowość, magazynierzy, konserwatorzy, itp. /.
Obsługa finansowa i całość gospodarki magazynowo-materiałowej prowadzona
będzie przez kadrę zatrudnioną w siedzibie „X” w .................................
Zakłada się pozyskanie personelu przeszkolonego w obsłudze maszyn i urządzeń. Dla osób nie posiadających stosownych uprawnień – przeprowadzone
zostaną specjalne szkolenia. Wszyscy pracownicy odbędą przeszkolenie bhp.


7. Analiza finansowa.
A.

Dotychczasowa produkcja własna „kopalniaka” polegająca na jego
„okorowaniu” w korowarce napędzanej mechanicznie z użyciem ciągnika
C-360 wyniosła średnio 400 m3 miesięcznie.
Uzyskano następujące wyniki z tej produkcji:
a. 240 m3 „stojaki” - / 60% produkcji /
b. 120 m3 „stropnice” - / 30% produkcji /
c. 60 m3 „papierówka” - / 15% produkcji /
d. 12 m3 „odpady” - / 3% produkcji /
Sortymenty drewna „stojaki” i „stropnice” przeznaczone były dla kopalni i
uzyskiwanie za nie dawały średni miesięczny dochód brutto w wysokości
2500 zł ( dane za okres 1997-1998). Sortyment „papierówka” będąca w tej produkcji faktycznie odpadem sprzedawany był znacznie poniżej ceny zakupu
surowca drzewnego. W tym względzie firma ponosiła ewidentną stratę. Dowodząc tego uzyskiwane ceny i ponoszone koszty / IV kwartał 1998r).
Koszty:
zakup 1 m3 surowca - 55.000 zł
transport 1 m3 surowca - 6.000 zł
obróbka mechaniczna - 8.000 zł


- 9 -
Dochody:
stojaki - 550 zł/ m3
stropnice - 60 zł/ m3
papierówka - 80 zł/ m3
Analiza rentowności produkcji drewna korowanego obecnie wykazała, że przeznaczenie takich asortymentów drewna jak „stropnice” i „papierówka” na
drewno „obtaczane” maszynowo poprawi zdecydowanie zyskowności obróbki
drewna.
Przykład:
180 m3 / 120+60 / * 60% wydajności * 2100/ m3 stanowi przychód w wysokości 226800 zł.
Pozostałe z tej produkcji odpady / zrąbki / w ilości 40% masy surowca /72 m3/
zostanie w całości nabyte przez te same Zakłady Płyt Wiórowych w cenie
„papierówki”. Da to kolejny przychód w wysokości 25900 żł.
Analiza finansowa realizowanego przedsięwzięcia podzielona jest na 2 /dwie/
grupy zagadnień:
Jedna grupa dotyczy analizy bilansu firmy wraz z prognozą zysków i
strat w okresie trzyletnim.
Druga grupa uwzględnia analizę wskaźników finansowych planowanej
produkcji i sprzedaży wyrobów z drewna.
Cechą charakterystyczną firmy „X” jest powiązanie produkcji i handlu z
potrzebami zaopatrzeniowymi zakładów wydobywczych /kopalni/ i produkcyjnych / przemysł spożywczy /. Ten wzajemny charakter stosunków handlowych / zwany „kompensacją” / stworzył dla firm dobre przesłanki dla
jej rozwoju bez potrzeby posiadania znacznej ilości kapitału finansowego
( własny lub pochodzący z kredytu ). Niezbędnym jednak warunkiem rozwoju
firmy z własnych środków obrotowych i dochodu jest potrzeba ciągłego dyscy-
plinowania terminowego regulowania zobowiązań przez klientów firmy, oraz
znajdywanie ciągłych rynków zbytu.
Ten element działalności został opanowany w stopniu co najmniej zadowalającym. Ocenę taką uzyskania dynamiki sprzedaży i wyniki finansowe
firmy za okres ostatnich 4 lat :
a. sprzedaż za rok 1996 w porównaniu do 1995
b. sprzedaż za 1997r w porównaniu z rokiem 1996 wzrosła o
- 10 -


c. zysk brutto ( przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym ) wyniósł
w tym okresie:
1996 - 2361000 zł
1997 - 1735564 zł
Dobrą ocenę wyników finansowych uzasadnia też analiza najistotniejszych
treści zapisów bilansu za rok 1996 i 1997, zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów. I tak nastąpił:
WSKAŹNIK 1996 1997
- wzrost wartości majątku trwałego
- wzrost wartości majątku obrotowego
- relacja wielkości należności do zobowiązań
- wzrost zasobów środków pieniężnych 135 %
384 %
( +23,4%)
320 % 91 %
226,5 %
( + 11,2%)
338,5 %

B. Założenia prognozy finansowej

1. Stopa inflacji i kursy wymiany dewiz.
Prognozowana na 2000r stopa inflacji w wysokości poniżej 10% w powiązaniu z
planowanym wzrostem gospodarczym – powinna sprzyjać umocnieniu polskiej
waluty na zagranicznych rynkach gospodarczych. Ma to istotne znaczenie w
kontekście planowanego eksportu produkcji.
2. Sprzedaż i rozpoznanie rynku.
Posiadanie rozpoznanie rynku producenta i rynku odbiorcy oraz odbyte konsultacje specjalistycznymi firmami tej branży stwarzają poważne nadzieje
na uzyskanie stałego rytmu sprzedaży wyrobów. Przewiduje się sprzedaż wyrobów dla odbiorców we Francji, Niemczech i Austrii.
Szczególnie korzystnym aspektem eksportu produkcji jest zwolnienie z podatku VAT i z cła . Zakłada się po rocznym okresie produkcji – zwiększenie zatrudnienia i wprowadzenie zmianowości . Możliwe to będzie w wyniku uzyskania doświadczenia technologiczno-organizacyjnego .
3. Pozyskiwanie gotówki , finansowanie produkcji i obieg dokumentów
Przewiduje się sprzedaż wyrobów głównie z zachowaniem krótkich terminów płatności /14-21 dni / .
Zakłada się dokonywanie oceny wiarygodności finansowej nabywców celem uniknięcia zatorów płatniczych . Planuje się stosowanie zabezpieczeń transakcji handlowych / weksel , umowa przewłaszczenia , kredytowa itp. / .

Nie przewiduje się globalnie – finansowania produkcji z kredytów obrotowych . Firma prowadzi inne rodzaje działalności , powodujące stały odpływ środków .
Finansowanie produkcji odbywać się będzie z własnych środków obrotowych i ewentualnie z zysku netto . Niezbędnym będzie utworzenie konta dewizowego.
W zakresie obsługi obiegu dokumentów – zakłada się prowadzenie w Zakładzie Produkcyjnym wyłącznie kwitów np. „magazyn przyjmie” i „magazyn wyda” . Kierownik Zakładu będzie odpowiedzialny za rozliczanie magazynowe surowca i towarów handlowych . Fakturowanie sprzedaży , kontrola terminów płatności i ściąganie należności prowadzona będzie w siedzibie firmy w Węgorzewie .
Dokumenty magazynowe będą dla administracji dostarczone przez kierownika zakładu lub faxem .
4. Dystrybucja
Odbioru produkcji drzewnej dokonywać będą nabywcy własnymi środkami transportu . Dotyczy to odbiorców krajowych i zagranicznych . Bliskość posterunku Celnego w Ełku (30 km) nie stanowi przeszkody odbiorcom zagranicznym w dokonywaniu odprawy celnej . Czynione będą starania dotyczące podpisania długoterminowych ( kwartalnych i rocznych ) umów na odbiór towaru . Stworzyć to powinno rytmiczny cykl sprzedaży i odpływu środków.
5. Prognoza zysków i strat
a. Plan sprzedaży
ROK DREWNO OBTACZANE ODPADY OGÓŁEM
m3 Wartość w zł. m3 Wartość
1999
2000
2001 1800
3600
3600 384.000
800.000
900.000 1000
2200
2200 50.000
110.000
110.000 434.000
910.000
1.010.000

b. Koszt prognozy na 1995 r.
1 / Koszty operacyjne - 280 . 000
2 / Koszty pozostałe - 80 . 000
OGÓŁEM - 360 . 000
c. zysk : 434 . 000 minus 360 . 000 wyniesie 74 . 000 zł .
Dokonana analiza przedsięwzięcia nie zakłada przynoszenia strat , lecz uzyskanie realnego zysku brutto w wysokości 20% rocznie.
6. Analiza wskaźników finansowych
1. wskaźnik zyskowności :
a / stopa zysku brutto = sprzedaż – koszt sprzedaży x 100
sprzedaż
(określa aktywność operacji oraz dochodowość działania)
1996 1997 1998
4 , 87 7 , 36 3 , 94

b / stopa zysku netto = zysk po opodatkowaniu x 100
sprzedaż
(określa aktywność po odliczeniu wszystkich wydatków , jakie były brane
pod uwagę) .
1992 1993 1994
3 , 16 4 , 59 2 , 69


c / zwrot z inwestycji = zysk po opodatkowaniu x 100
aktywa
(określa aktywność produkcji i sprzedaży)
1992 1993 1994
32 , 57 33 , 57 12 , 66

2. wskaźnik płynności :

a / wskaźnik bieżący = aktywa bieżące x 100
obowiązania bieżące
( określa zdolność spłaty zadłużeń krótkoterminowych )
1992 1993 1994
0 , 73 1 , 34 1 , 22
3. wskaźnik sprawności działania :

a / średni okres ściągania należności = należności x 365
roczna sprzedaż kredytowa

(określa liczbę dni , w ciągu których ściągane są należności , efektywność ściągania należności i polityka kredytowania sprzedaży ) .
1992 1993 1994
22 , 5 41 63


8 . Czynniki ryzyka i opłacalności

W działalności gospodarczej prowadzonej w warunkach gospodarki rynkowej zawsze pojawić się mogą elementy ryzyka i zagrożenia dla zachowania płynności produkcji , sprzedaży i wpływu należności (cash flow) . Takie zagrożenia dla tego rodzaju produkcji powodowane mogą być m. in. przez następujące czynniki :
- pojawienie się produkcji konkurencyjnej i korzystanie z tej samej bazy
surowcowej która nie ma charakteru nieograniczonego
- obecna wysoka rentowność tej produkcji sprzyjać może powstaniu nowych
zakładów .
- zwiększona radykalnie podaż towarowa ograniczyć może rynki zbytu i
wpływać na cenę towaru . Zacząć może funkcjonować radykalniej niż
obecnie prawo popytu i podaży .
- wprowadzone mogą być ograniczenia eksportowe lub bariery celno-
-podatkowe ( np. może być wprowadzony podatek VAT , cło , itp. ) lub
fitosanitarne .
- wzrosnąć może radykalnie cena surowca przewidywanego dla tej produkcji
co wpłynie na zmniejszenie rentowności przedsięwzięcia .
Firma nasza analizując opłacalność produkcji świadoma jest , że ma ona często charakter sinusoidalny . Sukces i rentowność nie jest dana żadnej firmie raz na zawsze . Jednakże znaczna dywersyfikacja naszej działalności sprzyjać powinna globalnemu utrzymaniu stanu pewnej równowagi finansowej .


9 . Plan wprowadzenia w życie

Całość przedsięwzięcia zrealizowana zostanie w następujących etapach :
1. Budowa zakładu – listopad 1999-maj 2000
2. Zakup maszyn i urządzeń – maj 2000
3. Organizacja i rozruch produkcyjny – czerwiec 2000
4. Produkcja 1 zmianowa – lipiec 2000-grudzień 2000
5. Wprowadzenie pracy 2 zmianowej – styczeń 2001


10 . Załączniki

a. bilans firmy za lata 1997 i 1998 ( nie udostępniony ).
b. wykaz maszyn i urządzeń warunkujących proces produkcyjny
c. wykres dynamiki sprzedaży za lata 1995-1998

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 17 minut