profil

Przeglądarki internetowe: Explorer, Netscape, Opera. Porównanie, charakterystyka.

poleca 85% 344 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SPIS TREŚCI

I Wstęp:
 Ogólna charakterystyka problemu
 Definicje pojęć związanych z tematem

II Charakterystyka poszczególnych przeglądarek:
a) Internet Explorer
 Opis produktu
 Usprawnienia w stosunku do poprzednich wersji
 Aktualizacje
b) Netscape Communicator
 Opis produktu
 Cechy produktu
 Wady
 Usprawnienia w stosunku do poprzednich wersji:
- Wertowanie danych
- Ściąganie i zapisywanie plików
- Wyszukiwanie
- Drukowanie
- Inne
 Komunikaty o błędach programu Netscape
c) Opera
 Opis produktu
 Składniki i konfiguracja
- Karty
- Sesje
- Hotlista
- Notatki
- Menedżer haseł
- Przewijanie
- Pasek dostępu
- Nawigacja za pomocą klawiatury
- Gesty myszy
- Wbudowane wyszukiwarki
- Blokowanie niechcianych okien
- Polskie menu
- Podgląd źródła
 Udoskonalenia poszczególnych wersji

III Wnioski

IV Literatura

I Wstęp

 Ogólna charakterystyka problemu:
Na naszym rynku z roku na rok pojawia się coraz więcej przeglądarek internetowych. Producenci prześcigają się w ich unowocześnianiu i wprowadzaniu nowych pomysłów. Obecnie najbardziej popularne przeglądarki to Internet Explorer, Netscape Communicator oraz Opera. Jednak przeglądarką używaną najczęściej jest bez wątpienia Internet Explorer, który ze względu na producenta jest przy każdej instalacji systemu instalowany automatycznie. Więc cóż z tego, że np. Netscape 7.0, jeżeli chodzi o funkcjonalność, wyprzedza go o jakies 2 epoki skoro wszyscy się już po prostu przyzwyczaili. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z tym referatem wiele osób chociaż z ciekawości wypróbuje produkty inne niż Internet Explorer.

 Definicje pojęć związanych z tematem:

Przeglądarka (angielskie browser, viewer),
1) program umożliwiający wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych, najczęściej w protokole HTTP, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW. Istnieje wiele odmian przeglądarek, wśród których do najpopularniejszych należą Netscape Navigator i Internet Explorer;
2) program umożliwiający oglądanie zawartości plików, a jednocześnie chroniący przed zmianą ich zawartości, zwykle wbudowany w większy system tworzący interfejs użytkownika.

Strona WWW: witryna (angielskie WWW page):
dokument hipertekstowy (lub nawet hipermedialny) opracowany w języku HTML, udostępniony na widok publiczny w sieci Internet za pomocą usługi WWW w celach informacyjnych, handlowych, propagandowych itp.; sieciowa wizytówka firm i poszczególnych osób (liczba stron WWW przekroczyła już miliard).

Interfejs:
1) układy i urządzenia sprzętowe oraz oprogramowanie służące do wymiany informacji między składowymi systemu komputerowego. Element pośredniczący w komunikacji. Interfejsy występują między elementami sprzętu (interfejs sprzętowy), np. karta interfejsu sieciowego, między programami (procesami), np. komunikacja za pośrednictwem plików lub wymiany komunikatów IPC, oraz między ludźmi a komputerami (np. interfejs graficzny). W zależności od zastosowanych środków technicznych wyróżnia się interfejsy znakowe, graficzne, głosowe, dotykowe i mieszane;
2) wierzchnia warstwa modułu oprogramowania (np. serwera) i definiowany przez nią sposób korzystania z usług modułu ( protokół).

Aplet Java: program pisany w języku programowania obiektowego umieszczany na stronach WWW. Do jego uruchomienia potrzebna jest przeglądarka internetowa.

Plug-in: programy opracowane do współpracy z Netscap’em. Wykrywają one inne niż HTML składniki strony Web, takie jak obiekty dźwiękowe czy video, i integrują ten materiał z tekstem strony, tworząc normalny dokument HTML z większą możliwością bieżącej komunikacji.
II Charakterystyka poszczególnych przeglądarek

a) INTERNET EXPLORER

 Opis produktu:
[1]Program Internet Explorer 6 to platforma, która nadaje przeglądaniu Internetu nową jakość. Program Internet Explorer 6 stanowi zestaw podstawowych technologii w systemach Windows® XP Home Edition i Windows XP Professional, a ponadto jest dostępny dla użytkowników systemów operacyjnych Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie, Windows Millennium Edition (Windows Me), Windows NT® Workstation 4.0 i Windows 2000 Professional. Program Internet Explorer 6 zawiera wiele nowych funkcji i ulepszeń, które mogą uprościć wykonywanie codziennych zadań, pomagając jednocześnie użytkownikom w zachowywaniu poufności informacji osobistych w sieci Web. Program Internet Explorer 6 to platforma, która zapewnia użytkownikom zupełnie nowe i oryginalne wrażenia związane z korzystaniem z Internetu dzięki nowatorskim możliwościom przeglądarki, takim jak odtwarzanie multimediów i automatyczna zmiana rozmiaru obrazów. To pojedyncza platforma, która upraszcza tworzenie i wdrażanie niezawodnych aplikacji biznesowych przez użytkowników firmowych, jak również oferuje sprawdzoną technologię służącą szybkiemu i łatwemu opracowywaniu zaawansowanych aplikacji przez deweloperów.

 Usprawnienia w stosunku do poprzednich wersji: [1], [2]
a) Narzędzia ochrony prywatności w sieci Web:
Są to narzędzia umożliwiające ochronę prywatności i kontrolowanie informacji osobistych gromadzonych w witrynach sieci Web. Narzędzia te obsługują standard P3P (Platform for Privacy Preferences) opracowywany obecnie przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C).
b) Gromadzenie informacji o błędach:
Narzędzie to umożliwia zgromadzenie informacji o problemie związanym z przeglądarką Internet Explorer i przesłanie ich do firmy Microsoft w celu poddania analizie. Informacje te mogą pomóc w identyfikacji potencjalnych problemów, które firma Microsoft powinna usunąć w przyszłych edycjach dodatków Service Pack do programu Internet Explorer
c) Pasek narzędzi dotyczący obrazów:
Umożliwia szybkie i łatwe zapisywanie, wysyłanie pocztą e-mail i drukowanie obrazów napotkanych na stronach sieci Web, jak również przeglądanie wszystkich obrazów zapisanych w folderze Moje obrazy. Po wskazaniu obrazu na stronie sieci Web zostanie wyświetlony pasek narzędzi Moje obrazy, pozwalający na błyskawiczny dostęp do funkcji folderu Moje obrazy
d) Pasek mediów:
Zawiera interfejs użytkownika umożliwiający odnajdywanie i odtwarzanie plików multimedialnych bezpośrednio w oknie przeglądarki. Pasek ten umożliwia odtwarzanie plików muzycznych, wideo lub mieszanych plików multimedialnych bez konieczności otwierania osobnego okna; za jego pośrednictwem można również kontrolować głośność, wybierać pliki lub ścieżki, które mają być odtwarzane, oraz uzyskiwać dostęp do różnych plików multimedialnych znajdujących się na komputerze użytkownika lub w witrynie WindowsMedia.com
e) Automatyczna zmiana rozmiaru obrazu:
Jeśli obrazy są zbyt duże, aby można było je wyświetlić w oknie przeglądarki, nowa funkcja automatycznej zmiany rozmiaru obrazu umożliwia dopasowanie rozmiarów obrazu do rozmiaru okna
f) Ulepszony wygląd przeglądarki w systemie Microsoft®Windows® XP:
Nowy styl przycisków na pasku narzędzi okna przeglądarki, bardziej kolorowe tło menu i obszary pasków narzędzi. Wygląd przeglądarki jest spójny z wyglądem aplikacji systemu Windows XP we wszystkich elementach, takich jak okna dialogowe, menu, paski przewijania, pola list i paski narzędzi.
g) Outlook® Express 6.0 :
Uaktualniona wersja składnika programu Internet Explorer 6 przeznaczonego do obsługi poczty e-mail — programu Microsoft Outlook Express 6. W wersji tej dodano nowe funkcje zabezpieczeń pomagające chronić komputer przed szkodliwymi wiadomościami e-mail i blokujące potencjalnie niebezpieczne załączniki
h) Platforma DHTML programu Internet Explorer:
Zapewnia funkcje DHTML umożliwiające tworzenie zaawansowanych interfejsów użytkownika dla aplikacji opartych na sieci Web. Zawiera funkcje deweloperskie znane już z programu Internet Explorer 5.5, obejmując między innymi wiele ulepszeń dotyczących obsługi głównych standardów sieci Web
i) Pełna obsługa arkuszy stylów poziomu 1 (CSS Level 1):
Zapewnia pełną obsługę arkuszy stylów kaskadowych poziomu 1 (Cascading Style Sheets, Level 1 - CSS1), obejmujących obramowania, odstępy oraz marginesy, które teraz można stosować do elementów śródwierszowych. Funkcje te obejmują również dodawanie kropkowanych i kreskowanych obramowań do dokumentów HTML, możliwość wyświetlania tekstu w układach stosowanych w gazetach i czasopismach oraz wyświetlanie tekstu pionowo na stronach sieci Web.
j) Pełna obsługa modelu obiektów dokumentu poziomu 1 (DOM Level 1):
Zapewnia udoskonaloną obsługę aplikacji wykorzystujących standardy oraz opracowywanie zawartości informacyjnej. Zachowano pełną zgodność ze standardem modelu obiektów dokumentu poziomu 1 (Document Object Model Level 1) określonym przez konsorcjum W3C, zapewniając interfejs umożliwiający dynamiczne uzyskiwanie dostępu i aktualizowanie przez programy i skrypty zawartości dokumentów, struktury i stylu bez ograniczeń dotyczących platform i języków.
k) Udoskonalona obsługa wersji roboczej standardu języka SMIL 2.0:
Zapewnia obsługę opracowywanej przez konsorcjum World-Wide Web Consortium (W3C) wersji roboczej języka SMIL 2.0 (Synchronized Multimedia Integration Language), głównie w obszarach mechanizmów przejść, umożliwiając stosowanie filtrów i efektów, takich jak wygaszanie obrazu, przechodzenie między elementami tekstowymi i multimedialnymi za pośrednictwem pasm oraz stosowanie tonowanych kolorów tła do elementu — wszystko w określonym czasie i bez konieczności używania skryptów.
l) Tagi IFrame o ograniczonej zawartości:
Tagi IFrame umożliwiają wyświetlanie zawartości HTML jako aplikacji e-mail opartych na sieci Web, jak również w celu tworzenia aplikacji o funkcjach przeglądarek. Dzięki temu deweloperzy mogą utrudniać przeprowadzanie ataków wykorzystujących pocztę e-mail lub zawartość.
m) Zdarzenia kółka myszy:
Wprowadza nowa grupę zdarzeń związanych z używaniem kółka myszy. Zdarzenia te umożliwiają lepsze dostosowanie zachowania aplikacji i zawartości do działań użytkownika.
n) XML:
Obejmuje obsługę standardu Microsoft XML (MSXML) 3.0, zapewniając wyższą jakość działania i obsługę najnowszych standardów XML.
o) Integracja z platformą .NET:
Jako składnik zachowania modułu WebService funkcja ta zapewnia większą łatwość integrowania kodu po stronie serwera i po stronie klienta oraz umożliwia aplikacjom wywoływanie funkcji na serwerze w sposób asynchroniczny. Zachowanie to umożliwia zablokowanie funkcji nawigacyjnych stron oraz pobieranie danych z serwera przy użyciu standardów XML i SOAP (Simple Object Access Protocol).
p) Automatyczne wielokropki przy przelewaniu się tekstu:
Funkcja ta zapewnia obsługę wielokropków, gdy tekst przelewa się przez obramowania kontenera. Firma Microsoft oraz grupa robocza konsorcjum W3C do spraw standardu CSS pracują nad uwzględnieniem tej funkcji w przyszłych udoskonalonych wersjach standardu CSS.
q) Obsługiwanie JAVA:
Internet Explorer 6 obsługuje język Java. Aplety języka Java są uruchamiane w programie Internet Explorer 6 tak samo jak w starszych wersjach tego programu. Moduł Java VM nie jest instalowany w ramach instalacji standardowej, lecz na żądanie, kiedy użytkownik napotka stronę wykorzystującą jakiś aplet języka Java.


 Aktualizacje [2]
Czerwiec 2003 - Poprawka zbiorcza dla programu Internet Explorer 5.01 oraz 5.5: W programie Internet Explorer wykryto usterkę zabezpieczeń, która może umożliwić osobie atakującej uzyskanie dostępu do komputera działającego pod kontrolą systemu Windows i, być może, odczytanie znajdujących się na nim plików. Użytkownik może ochronić swój komputer, instalując darmową aktualizację z firmy Microsoft, która dostępna jest w Internecie.
Listopad 2002 - Poprawka zbiorcza dla programu Internet Explorer 5.01 SP 3:
Aktualizacja „November, 2002 Cumulative Patch for Internet Explorer” („Poprawka zbiorcza dla programu Internet Explorer z listopada 2002”) usuwa wszystkie dostrzeżone wcześniej luki w zabezpieczeniach dotyczące programu Internet Explorer oraz ostatnio wykryte luki w zabezpieczeniach. Ta aktualizacja zawiera funkcje wszystkich poprzednio wydanych poprawek.
Internet Explorer 6 Service Pack 1:
Dodatek Service Pack 1 dla programu Internet Explorer 6 zawiera najnowsze wersje podstawowych technologii wykorzystywanych w programie Internet Explorer w systemach Windows® XP Home Edition i Windows XP Professional. Użytkownikom systemów Windows XP, Windows Me, Windows 98 i Windows 2000/NT® 4.0 z pakietem SP 6a zainstalowanie tego pakietu umożliwia większą elastyczność, niezawodność oraz prywatność podczas przeglądania Internetu, jak również pozwala w pełni wykorzystywać możliwości, jakie daje Internet.


b) NETSCAPE COMMUNICATOR

 Opis produktu: [3]
Netscape Communicator jest sztandarowym produktem firmy Netscape i największym konkurentem dla Internet Explorera. Najnowsza oficjalnie dostępna wersja przeglądarki to Netscape 7.0.

 Cechy produktu: [3], [7]
Pod względem technologicznym Netscape jest jedną z najbardziej zaawansowanych przeglądarek. Obsługuje większość elementów HTML’a 4.0 (wg specyfikacji W3C – World Wide Web Consortium), całość CSS1 (chociaż powoli standardem staje się pełna obsługa CSS2 – Cascading Style Sheet), a także jest zgodna z DOM – obiektowym modelem opisu dokumentu HTML.
Netscape oferuje także swoim użytkownikom wiele ułatwień:
- automatyczne dokańczanie adresów
- wypełnianie formularzy
- prowadzenie historii i umieszczanie zakładek
- dzięki mechanizmowi Smart-Update wszystkie instalacje dodatkowych elementów (nakładek, uaktualnień i wszelkiego rodzaju wtyczek) dokonują się automatycznie z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa
Cechą charakterystyczną przeglądarki Netscape jest pełne personalizowanie jej ustawień do własnych potrzeb. Sprzyja temu swobodny dostęp każdego użytkownika do kodu źródłowego przeglądarki. Dzięki temu, możemy pobrać z Internetu olbrzymią liczbę wtyczek i wszelkiego rodzaju rozszerzeń, a jeśli to nam nie wystarcza, możemy samemu zmodyfikować lub wzbogacić kod źródłowy programu o potrzebne nam funkcje.
Oprócz platformy Windows, z przeglądarki Netscape mogą korzystać użytkownicy systemu Linux, na którym jest to obecnie najbardziej popularna przeglądarka. Świadczy o tym fakt, że jest ona pakietem standardowo dołączanym do instalacji systemu. Przeglądarkę tę używają również posiadacze wszelkiego rodzaju systemów uniksowych.
Firma Netscape, stworzyła na polski rynek specjalną odmianę swojej przeglądarki – Sylaba Communicator – jest ona identyczna ze swoim zachodnim pierwowzorem, z tą różnicą, że jest w pełni w naszym języku i bez problemu obsługuje polskie strony i znaki. Wady: [3]
1) Ze względu na niepełną kompatybilność przeglądarki ze specyfikacjami W3C, duża liczba stron nie jest wyświetlana poprawnie. Szczególnie strony tworzone na oprogramowaniu współpracującym tylko z Internet Explorererem jako domyślną przeglądarką. I vice versa znaczniki rozpoznawane pod Netscapem, nie są poprawnie interpretowane pod innymi przeglądarkami lub wręcz są pomijane. Wymusza to na twórcach witryn internetowych testowanie swoich stron pod kilkoma przeglądarkami, aby sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.
2) Przeglądarka często bez pytania instaluje różne zbędne narzędzia, powodujące konflikt z już zainstalowanymi.
3) Czas jej uruchamiania jest bardzo długi. W porównaniu z konkurencyjnymi produktami klasyfikuje ją na samym końcu.
4) Brak polskiego interfejsu w wersji 7.0

 Usprawnienia w stosunku do poprzednich wersji: [7]
1. Wertowanie danych:
1.1. Popup Controls: powoduje, że przy przeglądaniu stron internetowych nie wyskakują niepożądane popups-y, czyli małe okna ze sloganami reklamowymi.
1.2. Tabbed Browsing: w wersji 7.1 pozwala na szybsze przeglądanie poprzez otwieranie naraz większej ilości stron.
1.3. Images Fit To Screen: pozwala oglądać duże obrazki w całości. Obrazki można zmniejszać oraz oglądać w oryginalnej wielkości.
1.4. Find as you type: pozwala szybciej wyszukiwać na stronach linki i słowa. Jeżeli chcemy znaleźć konkretny typ pliku na stronie, typujemy go selekcjonujemy.
1.5. Web Site Icons: pozwala w łatwy sposób określić gdzie znajdujesz się na danej stronie. Ikonki te pokazane są w polu URL.
1.6. Full Screen Mode: pozwala zobaczyć więcej strony kiedy potrzebujesz oraz maksymalizuje stronę na cały ekran.
2. Ściąganie i zapisywanie plików:
2.1. Pobiera multiple files natychmiast, pauzuje, a następnie wznawia pobieranie pliku jeżeli połączenie internetowe zostanie zerwane.
2.2. Download Manager: śledzi i pilnuje ścieżkę, z której pobierany jest plik. Pokazuje informacje na temat stanu ściągania, procentowego ściągnięcia, źródła oraz czasu pozostającego do zakończenia ściągania.
2.3. Zachowywanie kompletnej strony internetowej: Poprzez jeden krok możemy zachować całą stronę internetową z jej plikami graficznymi. Nie musimy dzięki temu ściągać pojedynczo plików.
3. Wyszukiwanie:
3.1. Wyszukiwanie poprzez URL pozwala na łatwe poszukiwanie każdego słowa na stronach internetowych bez przymusu opuszczania za każdym razem strony. Rezultaty ukazują się w osobnym oknie oraz w My Sidebar.
4. Drukowanie:
4.1. Podgląd strony oraz ustawienia strony: dostępne narzędzia pozwalają na większą kontrolę drukowania: wielkość, marginesy, skalę, a nawet nagłówki i stopki drukowanych dokumentów.
5. Inne:
- wyjątkowo wygodny interfejs użytkownika
- integracja kilku narzędzi w jednym programie
- poprawiona stabilność i szybkość pracy


 Komunikaty o błędach programu Netscape [9]
c) OPERA

 Opis produktu [6]
Opera jest przyjazną dla użytkownika, bezpieczną i wyjątkowo szybką przeglądarką internetową, której producentem jest norweska firma Opera Software. Mimo niewielkich rozmiarów jest naprawdę bogato wyposażona i działa bez problemów w systemach z ograniczonymi zasobami (słaby procesor, mało pamięci itp.) Opera wspiera wszystkie podstawowe standardy, a obsługa tych standardów została w niej zaimplementowana zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.
Jednak przeglądarka to nie wszystko. W Operze znajdziemy również innowacyjnego klienta poczty i grup dyskusyjnych o nazwie M2.
Z Opery można korzystać bezpłatnie, jednak w górnym narożniku okna aplikacji wyświetlany jest baner reklamowy. Po dokonaniu płatnej rejestracji baner zostanie usunięty. Zwykła rejestracja kosztuje 39 $ lub 36 €, jednak jeśli jesteś studentem lub uczniem — możesz skorzystać ze zniżki i zapłacić 20 $. Instytucje edukacyjne i szkoły mogą uzyskać licencje nieodpłatnie

 Składniki i konfiguracja [5], [6]
1) Karty: [5]
Umożliwiają otwieranie wielu stron internetowych w jednym oknie aplikacji, co całkowicie zmienia filozofię korzystania z przeglądarki internetowej. Przeglądanie sieci staje się łatwiejsze i znacznie szybsze. Kliknięcie odnośnika z jednoczesnym przytrzymaniem klawisza Shift powoduje otwarcie strony na nowej karcie — poprzednio przeglądana strona jest wciąż dostępna. Ale to nie wszystko. Podczas gdy ty przeglądasz jedną stronę, Opera może pobierać w tle kolejne — wystarczy kliknąć odnośnik przytrzymując klawisze Ctrl + Shift lub wykonać odpowiedni gest myszą. Po załadowaniu strony pobieranej w tle zostajesz o tym poinformowany (na przykładzie obok: tytuły pobranych w tle stron, których użytkownik jeszcze nie przeglądał, są wyświetlone w kolorze niebieskim). Po prostu raj dla osób często korzystających z wyszukiwarek internetowych oraz przeglądających strony zawierające dużą ilość odnośników!
Istnienie kart nie wyklucza oczywiście uruchomienia wielu kopii aplikacji — w każdej z nich możesz otwierać karty o podobnej tematyce, co ułatwi ci poruszanie się w gąszczu kilkudziesięciu (lub kilkuset) stron internetowych. Spróbuj to zrobić w innej przeglądarce nie wywołując jednocześnie zadyszki systemu operacyjnego.
Możesz otwierać dowolną ilość stron internetowych za pomocą pojedynczego klawisza (naciśnięcie Enter na folderze zakładek), kliknięcia (polecenie Otwórz w menu kontekstowym folderu zakładek) lub ruchu myszą (przeciągnięcie folderu zakładek do przestrzeni roboczej Opery).
Karty zostały docenione przez twórców innych przeglądarek (Mozilla i Phoenix) oraz różnego rodzaju nakładek na Internet Explorera, którzy wprowadzili do swych produktów podobną funkcjonalność, wzorowaną właśnie na kartach Opery 7 lub oknach MDI starszych wersji tej przeglądarki.

2) Sesje: [5]
Możesz zapisać dowolny zestaw okien aplikacji oraz kart, dzięki czemu bez trudu będziesz mógł kontynuować przeglądanie sieci od miejsca w którym ostatnio przerwałeś. Sesje można również wykorzystać do zapisywania ulubionych zestawów stron — wybrana sesja może być otwierana automatycznie podczas każdego uruchomienia Opery. Plik sesji możesz przesłać innemu użytkownikowi Opery dając mu możliwość szybkiego otwarcia wybranych/znalezionych przez ciebie ciekawych stron.

3) Hotlista: [5]

Na Hotliście masz dostęp do wielu przydatnych paneli na których mogą być wyświetlane zakładki, kontakty, historia, transfery, odnośniki, okna, informacje techniczne o przeglądanej stronie, notatki i... kto wie, co jeszcze wymyślą w kolejnych wersjach przeglądarki. Możesz również tworzyć własne panele z ulubionymi stronami, do których chcesz mieć szybki dostęp (np. indeks najnowszych wiadomości z twojego ulubionego portalu lub serwisu informacyjnego). Panele mogą być ukrywane, dodawane, usuwane, dowolnie porządkowane.
Wraz z Operą instalowany jest pokaźny zestaw zakładek do popularnych stron WWW. Możesz oczywiście zdefiniować dowolną ilość dodatkowych zakładek. Kontakty służą do przechowywania adresów e-mail, numerów telefonów oraz adresów pocztowych twoich przyjaciół i znajomych. Na panelu Historia wyświetlana jest lista (domyślnie: 500) ostatnio odwiedzonych stron WWW. Ilość zapamiętanych i wyświetlanych adresów można określić w preferencjach. Panel transferów umożliwia monitorowanie i kontrolowanie plików pobieranych z Internetu do twojego komputera. Możliwe jest szybkie pobieranie plików z wykorzystaniem techniki przeciągnij i upuść. Na panelu Odnośniki wyświetlane są wszystkie odnośniki znajdujące się na bieżącej stronie WWW. Panel ten umożliwia dokonanie szybkiego, uporządkowanego podglądu odnośników do stron, które można odwiedzić. Klikając przycisk Zablokuj można tymczasowo zachować listę wszystkich odnośników znajdujących się np. na stronie z wynikami wyszukiwania lub ze spisem treści witryny. Jednym kliknięciem możesz otworzyć wszystkie lub wybrane odnośniki znajdujące się na stronie. Na panelu Okna wyświetlana jest uporządkowana lista wszystkich otwartych kart oraz okien aplikacji.4) Notatki: [5]
System notatek umożliwia szybkie zapisywanie interesujących cię fragmentów witryn internetowych. Notatki są łatwo dostępne na panelu Hotlisty. Możesz je sortować, szybko przeszukiwać, wysyłać pocztą i po prostu z nich korzystać zgodnie z własnymi potrzebami.

5) Menedżer haseł (Wand) : [5]
Umożliwia szybkie logowanie do stron zabezpieczonych hasłami. Wystarczy kliknąć przycisk Hasło znajdujący się na pasku narzędzi lub nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Enter.
Menedżer haseł zapamiętuje zarówno informacje wprowadzane do formularzy jak i hasła dostępu. Gdy wypełnisz formularz lub zalogujesz się na stronę chronioną hasłem — menedżer haseł zapyta się, czy chcesz zachować wprowadzone informacje. Jeśli odpowiesz twierdząco, podczas następnej wizyty na danej stronie elementy, dla których zapisano wprowadzone informacje, zostaną oznaczone żółtą ramką. Kliknij przycisk Hasło lub naciśnij Ctrl+Enter, aby automatycznie wypełnić formularz lub wpisać hasło dostępu.
Jeżeli określiłeś więcej niż jedno hasło dla danej strony, na przycisku paska narzędzi, w menu kontekstowym oraz w preferencjach menedżera haseł zostanie wyświetlone rozwijalne menu umożliwiające wybór właściwego hasła. Wszystkie hasła zapamiętane przez menedżera haseł można usunąć korzystając z polecenia PlikUsuń dane użytkownika... lub klikając przycisk Usuń w okienku dialogowym wyświetlanym na stronach z określonymi kilkoma hasłami. Korzystająć z menedżera haseł możesz sprawdzić dla których witryn zostało zapamiętane hasło oraz usunąć wybrane hasła.

6) Przewijanie: [5]
Przeglądarka przewiduje, gdzie chciałbyś przejść po przejrzeniu określonej strony (wystarczy kliknąć przycisk P.Dalej) oraz umożliwia szybki powrót do poprzednio przeglądanego serwisu (z pominięciem podstron serwisu przeglądanego aktualnie). Jeśli Opera wykryje na stronie odnośniki do obrazków — przycisk P.Dalej zmienia się w Pokaz, którego kliknięcie rozpoczyna przeglądanie obrazków w trybie pokazu slajdów.

7) Pasek dostępu: [5]

Podczas ładowania strony wyświetla takie informacje jak: stopień zaawansowania pobierania (na obrazku oznaczony numerem 1), ilość pobranych obrazków oraz wszystkich obrazków do pobrania (2), łączny rozmiar pobranych danych (3), średnia prędkość pobierania danych (4), czas, który upłynął od rozpoczęcia pobierania (5), informacje o stanie połączenia (6). Pasek postępu może być stale widoczny na pasku adresu lub wyskakiwać u dołu strony jedynie wówczas, gdy jest potrzebny. Można go również ukryć, a na wybranym pasku narzędzi umieścić jedynie te elementy, które uważamy za przydatne. Informacje dostarczane przez pasek postępu ułatwiają przeglądanie sieci — jeśli np. stwierdzimy, że strona ładuje się ze zbyt małą prędkością, możemy zrezygnować z jej pobierania. Możemy się również dowiedzieć, z jakimi serwerami łączy się przeglądarka i skąd pobierane są pliki.

8) Nawigacja za pomocą klawiatury: [5]
Możesz poruszać się po stronie naciskając Shift oraz klawisze strzałek. Nie potrzebujesz myszy, aby szybko dostać się do odnośników i innych elementów nawigacyjnych strony. Naciśnięcie S lub W spowoduje przejście odpowiednio do następnego lub poprzedniego nagłówka (zdefiniowanego znacznikiem HTML H1, H2, ... ), natomiast za pomocą A oraz Q można wybrać następny lub poprzedni odnośnik. Aby otworzyć stronę, do której prowadzi zaznaczony w ten sposób odnośnik, wystarczy nacisnąć Enter lub spację.
Za pomocą klawiatury można wykonać w Operze większość operacji. Jeśli masz kłopoty z zapamiętaniem ogromnej ilości skrótów — na początku zapamiętaj jeden: Ctrl+B. Wyświetla on pełną listę domyślnych skrótów klawiaturowych. Skróty klawiaturowe można dostosować do własnych potrzeb w oknie konfiguracji klawiatury lub... pobierając z sieci przygotowany przez innego użytkownika plik konfiguracyjny, który zostanie zainstalowany automatycznie.

9) Gesty myszy: [5]
Jeśli wolisz korzystać z myszy, możesz robić to efektywniej używając gestów, czyli krótkich ruchów z przytrzymanym jednocześnie prawym przyciskiem myszy. Za pomocą gestów możesz przechodzić wstecz lub dalej, otwierać nowe karty, odświeżać zawartość strony, zamykać stronę, otwierać odnośniki na nowych kartach, powiększać/zmniejszać widok strony, itd... Nie musisz więc przesuwać kursora myszy na menu czy pasek narzędzi ani wyświetlać menu kontekstowego odnośników lub strony. Do najczęściej wykonywanych operacji (takich jak np. przechodzenie dalej i wstecz) przypisano kilka różnych gestów — wybierz ten, który najbardziej ci odpowiada.
Podobnie jak w przypadku skrótów klawiaturowych, gesty myszy możesz skonfigurować samodzielnie lub poprzez pobranie z sieci automatycznie instalowanego pliku konfiguracyjnego.

10) Wbudowane wyszukiwarki: [5]
Wyszukiwanie w sieci można przeprowadzać z poziomu interfejsu użytkownika Opery, bez konieczności przechodzenia na strony wyszukiwarek internetowych. Można określić wyszukiwarkę, która ma być domyślną wyszukiwarką internetową dostępną na pasku adresu nowych kart. Wyszukiwarkę wykorzystywaną na danej karcie można szybko zmienić wybierając inną dostępną na rozwijalnej liście wyszukiwarek.

Możesz rozpocząć wyszukiwanie na kilka sposobów — wybierz ten, który najbardziej ci odpowiada:
 wprowadzenie wyszukiwanej frazy w polu wyszukiwania znajdującym się na pasku osobistym lub na pasku adresu,
 wprowadzenie słowa kluczowego wraz z wyszukiwaną frazą w polu adresu,
 utworzenie nowej zakładki i wprowadzenie słowa kluczowego wraz z wyszukiwaną frazą (np. "g Opera") jako adresu WWW, a następnie kliknięcie stworzonej zakładki.

Dodatkowo można zaznaczyć fragment tekstu na stronie WWW i wybrać odpowiednie polecenie dostępne w Supermenu, np. Szukaj, Szukaj używając, Słownik, Encyklopedia czy Przetłumacz ...
W oryginalnej konfiguracji nie zdefiniowano co prawda serwisów tłumaczących dla języka polskiego, jednak zarówno lista dostępnych wyszukiwarek jak i serwisów tłumaczących może zostać zmodyfikowana przez użytkownika (np. na obrazku obok widać wyszukiwarkę portalu onet.pl).
11) Blokowanie niechcianych okien: [5]
Opera ułatwia opanowanie zmory dzisiejszego Internetu, czyli tzw. wyskakujących okien (okienek pop-up), które potrafią skutecznie zadławić pewną znaną nam przeglądarkę ;-). Można więc całkowicie zablokować otwieranie tego typu okien, nakazać ich otwieranie w tle lub zezwolić na otwieranie jedynie tych okienek, które zostały wywołane przez użytkownika (np. poprzez kliknięcie odnośnika). Na niektórych stronach wyskakujące okna spełniają przydatne funkcje (są np. wykorzystywane przez niektóre serwisy udostępniające pobieranie plików), dlatego też sposób ich obsługi można szybko skonfigurować naciskając klawisz F12.

12) Polskie menu: [6]
Polonizacja Opery wymaga pobrania i instalacji idpowiedniej wtyczki. Aby to zrobić, naprościej jest ściągnąć odpowiednie pliki z tłumaczeniami opcji i komuniatów z „ministrony Opery PL” (www.operapl.prv.pl)., a następnie je rozpakować i umieścić w odpowiednim katalogu na dysku. Aby Opere skonfigurować musimy wybrać z menu polecenie File/ Preferences i użyć karty Languages/ User Interface (Windows) lub Document/ Languages (Linux). Następnie wybieramy język, klikamy OK. i restartujemy przeglądarke.

13) Podgląd źródła: [6]
Jeżeli chcemy obejrzeć kod źródłowy przeglądanej strony musimy: z okna opcji programu wybrać Plik/Preferencje, zaznaczyć następnie Aplikacje i w sekcji Programy, w polu Podgląd kodu żródłowego, wpisujemy nazwę aplikacji, która która posłuży do wyświetlania kodu HTML. Po kliknięciu OK. naciśnięcie CTRL+F3 powinno dać oczekiwany efekt.

 Udoskonalenia poszczególnych wersji
1. Opera 7.0: [8]
Jak zapewniają norwescy autorzy programu, jego kod został praktycznie napisany od nowa, o czym świadczy obecność dodatkowych funkcji pomimo mniejszych rozmiarów pliku instalacyjnego (3,2 MB zamiast 3,5 MB). Wydaje mi się, że najważniejsze poprawki można zauważyć w mechanizmie wyświetlania stron WWW. Obecnie działa on znacznie szybciej i obsługuje takie standardy, jak DOM level 2, CSS2, ECMA-Script, HTML 4.01, WML 1.3 i 2.0 oraz DHTML. Udoskonalono również zarządzanie panelami i hasłami, nawigację za pomocą klawiatury lub przycisku szybkiego przewijania. Poprawiono zabezpieczenia i blokowanie okien z reklamami. Wprowadzono także wyświetlania pionowego, przeznaczonego do testowania witryn przygotowywanych dla takich urządzeń jak palmtopy czy telefony komórkowe.
2. Opera 7.0.2: [4]
W stosunku do poprzedniej wersji w Operze 7.0.2 pojawiło się kilka nowych usprawnień:
- Dodano menedżera haseł (Wind) – w odróżnieniu od innych przeglądarek w Operze zapisane wcześniej hasło jest wstawiane w odpowiednie pole dopiero po naciśnięciu kombinacji CTRL+Enter.
- Wprowadzono mechanizm Fast Forward, próbujący odgadnąć adres strony, którą będziemy chcieli odwiedzić w następnej kolejności.
- Poprawiono obsługę gestów, paneli i blokowanie okien pop-up.
- Usprawniono obsługę mechanizmu „skórek”: możemy jednym kliknięciem myszki zainstalować dostępną na stronie Opery „skórkę.
- Pojawił się nowy klient pocztowy – M2. Pełni on dodatkowo funkcję PIM-a, czytnika grup dyskusyjnych oraz oferuje automatyczne i manualne filtry antyspamowe.
- Poprawiono wyświetlanie stron DHTML-owych
III Wnioski

Rynek przeglądarek internetowych jest bardzo bogaty, a wybranie odpowiedniej przeglądarki do naszych potrzeb i zasobów systemowych może nastręczyć wiele trudności. W przypadku Windowsa otrzymujemy zintegrowaną z systemem przeglądarkę Internet Explorer, pod Linuxem, w większości dystrybucji Netscape Communicatora. Natomiast, aby skorzystać z Opery musimy wydać 39$ (20$ - osoby uczące się) na zakup pełnej wersji przeglądarki. Czy warto, zależy od zasobności naszego portfela i naszych wymagań.
W przypadku Explorera i Netscape’a mamy do czynienia z polskimi wersjami. Opera instalowana jest w wersji anglojęzycznej i dopiero po ściągnięciu odpowiednich plików z tłumaczeniami opcji i komunikatów możemy ją spolszczyć. Ponadto Opera nie obsługuje polskich stron kodowych (Windows-1250, Iso 8859-2), czyni to dopiero po zainstalowaniu odpowiedniej wtyczki.
Porównując przeglądarki na podstawie miejsca zajmowanego przez nie na dysku, najgorzej wypada Explorer, a wielkość jaką zajmuje nie jest niczym uzasadniona. Opera posiadająca zbliżone, jeśli nie lepsze możliwości zajmuje osiem razy mniej miejsca. Netscape w tym przypadku z 25MB zajmowanej powierzchni na dysku może także być przykładem dla produktu Microsoftu. Dla większości użytkowników prędkość działania aplikacji jest czynnikiem krytycznym. Pod tym względem programiści z Opera Software wykonali kawał dobrej roboty. Program szybko się uruchamia, tak samo też działa. Nie można tego powiedzieć o Netscape’ie - nim się uruchomi musimy odczekać kilkanaście sekund, a na starszym sprzęcie o wiele dłużej. Pod tym względem Explorer nie ma się czego wstydzić, szybko się uruchamia, równie szybko działa, lecz niestety ma kłopoty ze stabilnością. Pozostałe przeglądarki w tym przypadku są o wiele bardziej przyjazne dla użytkownika.
Przeglądając różne strony w Internecie chcemy je często wydrukować, o ile w Explorerze i Operze czynność ta realizowana jest bezproblemowo, Netscape nie potrafi drukować stron z ramkami. Poszczególne ramki drukuje na osobnych kartkach, ponadto ma kłopoty z poprawnym zapisaniem stron na dysku.
Dla osób korzystających z protokołów bezpiecznego przesyłania danych Opera oferuje szyfrowanie przesyłanych danych za pomocą 128-bitowego klucza. Netscape i Explorer, jako produkty amerykańskie, nie udostępniają tego typu zabezpieczeń poza granicami własnego kraju ze względów bezpieczeństwa. Techniki szyfrujące są w Stanach traktowane na równi z bronią. Oferują natomiast innego rodzaju zabezpieczenia, jednakże o mniejszym poziomie bezpieczeństwa.
Osoby posiadające słabszy sprzęt muszą wykazywać się dużą cierpliwością korzystając z programów Netscape’a i Explorera, mogą natomiast uprzyjemnić sobie korzystanie z sieci instalując Operę. Ma bardzo małe wymagania sprzętowe i na starszych komputerach chodzi bez problemu.
Jednakże co do ostatecznego wyboru przeglądarki użytkownik musi sam podjąć decyzję uwzględniając własne oczekiwania i możliwości. Część z nas podejmie decyzję na podstawie własnego stosunku do producenta, część z przyzwyczajenia, inni będą stosować dostarczone wraz z systemem oprogramowanie.
Obecnie na rynku dominuje przeglądarka Microsoftu, jednak sytuacja może się radykalnie zmienić. W ostatnim czasie pojawiła się 7 edycja Netscape’a, która według zapowiedzi, dzięki swoim możliwościom i osiągom, ma zdeklasować Explorera. OperaSoftware też nie marnuje czasu i przygotowuje nową wersję swojej przeglądarki na nasz rynek. Im dłużej producenci będą prowadzić między sobą bój, tym lepiej dla nas internautów, którzy z roku na rok będą mieli z tego coraz więcej korzyści.
IV Literatura
1. Internet Explorer 5: Resource Kit. Wydawnictwo: Microsoft Pres
2. www.microsoft.com – oficjalna strona firmy Microsoft
3. www.gry-online.pl/ s040.asp?ID=5: Netscape Navigator Artykuł ABC Internetu: Netscape Navigator. Autor: Mikołaj Kociorski
4. CHIP- magazyn komputerowy wydanie 4/2003
5. CHIP- magazyn komputerowy wydanie 12/2002
6. www.operapl.prv.pl – polska strona o programie Opera
7. www.netscape.com – oficjalna strona internetowa firmy Netscape
8. CHIP- magazyn komputerowy wydanie 3/2003
9. Netscape Navigator. Autorzy: Daniel A.Tauber, Brenda Kienan


Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 29 minut