profil

Okres miedzy I a II wojna światowa - sciaga dla gimnazjum

poleca 85% 152 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Światowy Kryzys Gospodarczy
Koniunktura- całokształt wskaźników charakteryzujących stan gospodarki.
Kryzys- załamanie, często gwałtowne, dotychczasowej linii rozwoju.
Recesja- cofanie się do niższego, bardziej prymitywnego etapu rozwoju.
Pusty pieniądz- nadwyżka pieniędzy nad ilością towarów i usług oferowanych przez rynek.
Interwencjonizm państwowy- Kompleks nowych uprawnień państwa w stosunku do życia
gospodarczego. Związek Radziecki
Łagry - pierwsze obozy koncentracyjne w Rosji utworzone w 1918 r. Kierował nimi Główny Zarząd
Poprawczych Obozów Pracy.
Indoktrynacja- proces systematycznego wpajania przekonań społecznych, politycznych, światowo
poglądowych, którego celem jest uformowanie pożądanych cech i postaw jednostek oraz grup
społecznych. Systemy faszystowskie Korupcja- przyjmowanie korzyści osobistych przez osoby
pełniące funkcje publiczne w zamian za wydanie decyzji oczekiwanych przez proponującego łapówkę.
Faszyzm- ruch polityczny głoszący hasła odrzucenia zasad demokracji parlamentarnej oraz budowy
nowego ładu politycznego opartego na zasadach skrajnego nacjonalizmu, solidaryzmu
narodowego i monopolu władzy partii faszystowskiej. Hiperinflacja- gwałtowny niekontrolowany spadek
wartości pieniądza. Remilitaryzacja- odbudowa sil zbrojnych po okresie dobrowolnego lub
przymusowego rozbrojenia.

II Rzeczpospolita
Rewizjonizm- dążenie do rewizji aktualnego ładu lub ogólnie przyjętych poglądów.
Integracja- proces scalania się ,tworzenia się całości z części
Unifikacja prawa- Wprowadzenie jednakowych przepisów, obowiązujących na terenie całego państwa.
Mniejszości narodowe:
- Ukraińcy 16,3% Białorusini 5,5 % Niemcy 2,2% Żydzi 9%
Racja stanu- nadrzędne interesy państwa decydujące o jego istnieniu.
Realny poziom wynagrodzeń- rzeczywista wartość zarobków wyrażona w towarach lub usługach.
Strajk generalny- strajk obejmujący wszystkie dziedziny życia włącznie ze służbami publicznymi.
Stan wyjątkowy- przyznanie sobie przez władzę specjalnych pełnomocnictw przy jednoczesnym
zawieszeniu podstawowych praw obywatelskich.
System autorytarny- niedemokratyczny system rządów jednostki lub grupy, która zdobyła władzę
siła i nie podlega kontroli społecznej.
Eksterytorialny- wyłączony spod władzy państwa na którego obszarze się znajduję.
BBWR- bezpartyjny blok współpracy z rządem
COP- Centralny okręg przemysłowy


Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta