profil

Znaczenie Wiosny Ludów

poleca 85% 732 głosów

Wiosna Ludów

Wiosna Ludów bardzo wiele znaczyła w Europie. Okres rozkwitania państw, dążenia do niepodległości. Wzrost świadomości narodowościowej pośród chłopów i biedoty. Tworzenie się nowych ruchów niepodległościowych i organizowanie powstań. Nic dziwnego, że lata 1848 –1849 nie mogły zostać niezauważone bądź zapomniane przez potomnych. Spróbuję scharakteryzować zmiany, które zaszły podczas i po Wiośnie Ludów w krajach europejskich.

Polska


Podstawową przyczyną wybuchu powstania w zaborze pruskim była germanizacja. Prusacy robili wszystko, aby wykorzenić polskość. Tymczasem, dzięki pracy organicznej, coraz większa była świadomość narodowa uwłaszczonych chłopów. W Wielkopolsce utworzono 20 marca 1848 r. Komitet Narodowy z udziałem M. Mielżyńskiego i G. Potworowskiego, który uzyskał od Prus zgodę na mianowanie polskich urzędników, język polski jako urzędowy i korpus wojskowy. W Galicji natomiast 19 marca, dwa dni od utworzenia Komitetu Narodowego w Krakowie, we Lwowie demokraci powołali Lwowską Radę Narodową, a 22 kwietnia uwłaszczono chłopów.

Wiosna Ludów doprowadziła na ziemiach polskich do pełnego uwłaszczenia chłopów na terenach zaboru pruskiego i austriackiego, dzięki czemu mogła się rozwijać m.in. gospodarka. Polski naród ożywił się na tle kulturalno-narodowym. Pojawiła się polska prasa np. „Dziennik Górnośląski”. Także w sejmie można było spotkać Polaków. Działalność Ligi Polskiej i „Koła Polskiego” była przykładem dla innych patriotów, iż można brać czynny udział w rządach „swoim” państwem. Ksiądz Józef Szafranek domagał się równouprawnienia języka polskiego w życiu publicznym na Górnym Śląsku. Generalnie Wiosna Ludów potwierdziła wyższość pracy organicznej nad powstaniami. Dowiodła, że spiski nie dadzą niepodległości.

Adam Mickiewicz, nasz wieszcz narodowy, również uczestniczył w Wiośnie Ludów. Utworzył Legion Polski w Rzymie i był redaktorem „Trybuny Ludów”. Adam Czartoryski dążył zawzięcie do powstania wojska polskiego w Państwie Kościelnym.

Francja


„Król powinien panować, a nie rządzić”- krzyczał Adolf Thiers demonstrując przeciwko odrzuceniu prób rozszerzenia demokracji. Socjaliści utopijni głosili hasła poprawy życia robotników, a bonapartyści próbowali zdobyć władzę na drodze zamachu stanu. W 1848 r. doszło do rewolucji lutowej, gdzie pod wpływem wystąpień burżuazji i robotników abdykował król i powołano burżuazyjny Rząd Tymczasowy. Przeprowadzono reformy takie jak dziesięciogodzinny dzień pracy czy powszechne prawo wyborcze. To właśnie było największym dokonaniem rewolucji-powszechne głosowanie.

Cesarstwo Habsburgów


W Wiedniu cesarz Ferdynand I zapowiedział liberalizację życia politycznego: zniósł cenzurę, ogłosił konstytucję, powołał liberalny rząd. Po wystąpieniach w maju wybrano w powszechnym głosowaniu parlament austriacki. Natomiast we wrześniu zniesiono całkowicie poddaństwo i uwłaszczono chłopów. W Czechach pojawiła się idea zjednoczenia Słowian (panslawizm). Były też powstania, które wojsko austriackie krwawo tłumiło. Przykładem mogą być Węgry. Gdy w sierpniu 1849 r. I. Paskiewicz siłą je zdobył powiedział: „Węgry leżą u stóp Waszej Cesarskiej Mości”. Mimo to w monarchii habsburskiej zniesiono feudalizm, a chłopi zostali uwłaszczeni.

Na Węgrzech walczyli znani polscy generałowie J. Bem i H. Dembiński.

Niemcy


Żądania liberałów doprowadziły do powołania słynnego Parlamentu Frankfurckiego. Idea Wielkich Niemiec-włączenie Austrii do Niemiec- i Małych Niemiec-bez Austrii pod przewodnictwem Prus. Choć zwyciężyła koncepcja Małych Niemiec, to król Prus odmówił przyjęcia korony. Tutaj, podobnie jak u Habsburgów, zniesiono feudalizm i uwłaszczono chłopów.
W historię wpisał się Ludwik Mierosławski, dzielnie walczący w Niemczech.

Włochy


Karbonariusze żądali swobód konstytucyjnych, likwidacji feudalizmu, zjednoczenia ekonomicznego i wprowadzenia republiki. Jednak gdy wojska austriackie opuściły Mediolan i Wenecję, utworzono Republikę Wenecji i Republikę Rzymską. Klęska Wiosny Ludów spowodowała ponowne Rządy reakcji i odebranie swobód demokratycznych.
We Włoszech walczył również Ludwik Mierosławski.

Wiosna Ludów miała wpływ nie tylko na wyżej wymienione państwa. Przykładowo w Prusach i w Królestwie Sardynii utrzymały się, dzięki Wiośnie Ludów, konstytucje. Już wtedy poczyniono pierwsze kroki ku zjednoczeniu Niemiec i Włoch. Choć lata 1848-1849 to zmierzch romantyzmu, pozostała pamięć o bohaterach oraz programy i ideologie.

Źródła
  1. Encyklopedia Powszechna PWN
  2. Materiały pomocnicze dla klas ponadgimnazjalnych
Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem
Komentarze (1) Brak komentarzy

ogółem może być tylko malutko o Włoszech...;-(

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata