profil

Nizina Śląska i Kotlina RAciborska

poleca 85% 238 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nizina Śląska stanowi równinę o pow. ok. 13 000 km2. Osią niziny z południowego wschodu na północny zachód płynie Odra, której dopływami z lewej strony są: Osobłoga, Nysa Kłodzka, Oława, Ślęża, Bystrzyca i Kaczawa oraz z prawej: Mała Panew, Stobrawa i Widawa. Nizina ma korzystne warunki klimatyczne i glebowe. W jej obrębie wyróżniamy dziewięć mezoregionów m.in. Dolinę Nysy Kłodzkiej, Równinę Niemodlińską, Równinę Oleśnicką, Równinę Opolską, Płaskowyż Głubczycki i Kotlinę Raciborską. Równina Oleśnicka leży w dorzeczu Stobrawy i Widawy. Jest to morenowa równina z ostańcami firm glacjalnych zlodowacenia środkowopolskiego oraz średnio urodzajnymi glebami pseudobielicowymi. Kotlina Raciborska jest najdalej wysuniętą częścią Niziny Śląskiej (wzdłuż biegu Odry) wypełnioną piaskami. Północną część Kotliny przecina Kanał Gliwicki. Płaskowyż Głubczycki jest lekko pofalowaną wierzchowiną lessów przekraczającą w części środkowej 280 m. n.p.m. , poprzecinany lewobrzeżnymi dopływami Odry. Zbudowany jest z iłów mioceńskich przykrytych utworami dyluwialnymi. Iły wchodzą szerokimi pasami na powierzchnię w postaci złóż gipsów (okolice Kietrza). Równina Opolska na wschód od Opola obejmuje część prawego dorzecza Odry na południe od doliny Stobrawy do doliny Małej Panwi. Pomiędzy Stobrawą a Małą Panwią występują rozległe tereny piaszczyste z wydmami, porośnięte lasami iglastymi (Bory Stobrawskie). Pod Opolem znajdują się pokłady kredy. Równina Niemodlińska leży między doliną Odry a Doliną Nysy Kłodzkiej, na południu dotyka płaskowyżu Głubczyckiego. Na terenach piaszczystych leżą Bory Niemodlińskie. Osobliwością klimatu Niziny Śląskiej jest stosunkowo wysoka średnia temperatura roczna, krótkotrwała zima, wczesna wiosna i ciepłe lato. Cechy te związane są z istnieniem, na południowym zachodzie bariery górskiej Sudetów, z powodu której przy wietrze południowo-zachodnim zmniejsza się wilgotność, spada zachmurzenie i wzrasta temperatura, przy wiatrach północno-wschodnich natomiast wzrastają opady i liczba burz. Zjawiska te związane są z przesuwaniem się niżów barometrycznych i przebiegiem frontu polarnego.Dzięk korzystnym warunkom klimatycznym i glebowym Nizina Śląska stała się krainą pól uprawnych. Na terenach piaszczystych jednakże, w pradolinie wrocławsko-magdeburskiej, na stożkach napływowych rzek sudeckich i na sandrach znajdują się przestrzenie zalesione. Bory Dolnośląskie składają się głównie z sosny i jałowca pospolitego, rzadziej występuje żarnowiec miotlasty. Rozwija się tam także wrzos zwyczajny oraz borówki, a także pasma złożone z buka, dębu oraz klonu. Inny charakter mają zespoły leśne Wzgórz Trzebnickich. Występują tam lasy bukowe i świerkowe, a także liczne rośliny górskie, np. dziewięćsił bezłodygowy, turzyca górska, narecznica górska i inne. Wzgórza Trzebnickie to także granica zasięgu jodły oraz olszy szarej. Specyficzne są łęgi doliny Odry. Występują tu przede wszystkim zarośla wierzbowe złożone z wierzby białej, migdałowej, purpurowej i wiciowej, na terenach nawodnionych występuje roślinność wodna m.in. orzech wodny. Występują tu także rozległe łąki.Dolina Odry jest dawnym terenem osadniczym; skupił się wzdłuż niej szereg starych ośrodków miejskich, m.in.: Opole (55,6tys mieszkańców) powstało w miejscu przeprawy przez Odrę i już od XI wieku było siedzibą książęcą. Rozbudowa przemysłu wpłynęła znacznie na rozwój współczesnego miasta Opola. W podłożu występują margle kredowe synkliny Odry dostarczają surowców do przemysłu cementowego, jak na całej niezinie śląskiej rozwija się tu także rolnictwo
które dostarczają surowca dla przemysłu cementowego. Jak na całej nizinie śląskiej rozwija się tu rolnictwo. Miasto jest także węzłem komunikacyjnym (zbieg siedmiu linii kolejowych). Jest także siedziba wojewódzkiej rady narodowej

Brzeg (20,9tys mieszkańców) położony jest poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej i Stobrawy. W początku XIV wieku był siedzibą jednego z feudalnych książąt piastowskich. Brzeg leży na pograniczu obszarów leśnych prawego brzegu Odry i lewobrzeżnych obszarów rolniczych, co miało znaczenie dla miasta jako ośrodka handlowego. Obecnie w Brzegu najbardziej rozwinięty przemysł to przemysł cukrowniczy i skórzany.

Oława (10,2tys mieszkańców) leży pomiędzy dolinami Odry i Oławy co sprawiło że było to miasto obronne na przeprawy przez obydwie rzeki. Dziś jest to miasto powiatowe z rozwiniętym różnorodnym przemysłem.

Wrocław(389,7tys mieszkańców) jest to jedno z najstarszych miast polski, jego początki datuje się na 1000 rok naszej ery. Wrocław rozwinął się na ostrowach w obrębie zalewowego tarasu Odry (Ostrów Tumski i Ostrów Piaskowy), dzisiejsze „stare miasto” powstało natomiast dopiero w XVI wieku. Wrocław od średniowiecza należał do najbogatszych i najludniejszych miast polskich gdyż funkcjonował jako ośrodek handlowy o szerokim zasięgu, W XIX wieku dzięki temu ze był stolicą prowincji szybko rozwijających się pod względem kapitalistyczny Prus stał się ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym. W czasie działań wojennych podczas II wojny światowej miasto uległo poważnym zniszczeniom, ale obecnie odbudowany odgrywa nadal dużą rolę w życiu kulturalnym a także jest ośrodkiem przemysłowym

Kotlina Raciborska to region naturalny w południowej Polsce, stanowiący południowo-wschodnią część Niziny Śląskiej, położony po obu stronach górnej Odry, pomiędzy Wyżyną Śląską na wschodzie a Płaskowyżem Głubczyckim na zachodzie. Osiąga powierzchnię 1219 km2.Dno kotliny leży poniżej 200 m n.p.m. i jest wypełnione utworami piaszczystymi, prawobrzeżna (wschodnia) część regionu jest pokryta lasem, lewobrzeżna (zachodnia) stanowi krainę rolniczą. Nad Odrą rozwinęły się duże ośrodki przemysłowe: Kędzierzyn-Koźle na północy i Racibórz na południu. Północno-wschodnią część Kotliny Raciborskiej przecina Kanał Gliwicki.
Ziemia Raciborska leży w obniżeniu między Karpatami i Sudetami, zwanym Bramą Morawską, w dorzeczu górnej Odry. Była od dawna miejscem osadnictwa człowieka. Jego ślady pochodzące z epoki paleolitu znajdowano w wielu miejscowościach, np. w Bolesławiu, Makowie czy Ocicach.
Racibórz jest miastem ponad 60-cio tysięcznym, będącym siedzibą Powiatu, w znacznej części o charakterze rolniczym.- Jako miasto jest znaczącym ośrodkiem gospodarczym głównie za sprawą czterech największych przedsiębiorstw przemysłowych : - Zakładów Elektrod Węglowych S.A. , Raciborskiej Fabryki Kotłów "RAFAKO" S.A., Zakładów Przemysłu Cukrowniczego "MIESZKO" S.A. i Zakładów Chemii Gospodarczej "HENKEL-Polska" S.A. Trzy pierwsze - to spółki notowane na giełdzie. Tradycje przemysłowe Raciborza sięgają połowy XVIII wieku, gdy został wcielony do Królestwa Pruskiego. Szczególnie szybki rozwój gospodarczy miasta nastąpił po wybudowaniu w połowie XIX w linii kolejowej z Berlina do Wiednia.
Wprowadzona od 1 stycznia 1999 reforma administracyjna zatwierdza istnienie powiatu raciborskiego. Miasto Racibórz nie skorzystało z możliwości zostania powiatem grodzkim i stało się częścią powiatu raciborskiego
Powiat raciborski ma powierzchnię 54 400 ha i jest zamieszkały przez 121 000 mieszkańców, z czego w samym Raciborzu mieszka 65 000 ludzi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut