profil

Charakterystyka ludności na kuli ziemskiej

poleca 88% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Obszar zamieszkały A)stale – ekumena B)wcale – anekumena C)tymczasowo (stacje badawcze) – subekumena 2.Przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludzi na kuli ziemskiej: A)zróżnicowanie warunków środowiska naturalnego *klimat *ukształtowanie pow. *surowce min. *zasoby wodne B)dzieje historyczne C)czynnik natury politycznej – podział świata na państwa D)odmienność kultur i różne drogi kształtowania się społeczeństw E)stopień przyswojenia osiągnięć techniki, pozwalający na lepsze wykorzystanie określonych warunków środowiskowych
3.Zróżnicowanie gęstości zaludnienia: A)najgęstsze: *wschodnie Chiny *dorzecze Nilu *północne Indie *Europa *wschodnia część USA B)średnie: *Ameryka środkowa *N Ameryka S *centralna Azja *N i S Afryka *oceania 4.Rosmieszczenie ludności w: A)Europie – gęste równomierne zaludnienie do równoleżnika 60 N B)Afryka: dolina Kongo, dorzecze Nilu, S Afryka (rejon wielkich jezior) C)Azja: nizina Chińska, Azja E i S-E i S(Indie) D)Australia: S-E wybrzeże (Sydney) E)Ameryka N: wybrzeże wschodnie (megalopolis), zachodnie wybrzeże, rejon wielkich jezior, Meksyk (city) F)Ameryka S: wschodnie wybrzeże (Brazylia, Argentyna), N część kontynentu, Santiago, Lima
5.Państwa zaludnione: A)najgęściej: *Europa: Monaco, Watykan, Malta, Belgia, Holandia *Azja: Indie, Filipiny, Izrael, Singapur *Afryka: Burundi, Mauritius, Komory *Ameryka S: Ekwador, Kolumbia, Wenezuela B)najmniej gęsto: Namibia, Mauretania, Kanada, Mongolia.
6.Czynniki przyrodnicze mające istotny wpływ na działalność człowieka to: A)warunki klimatyczne i wiążące się z nimi zasoby wodne pitnej B)położenie obszaru w stosunku do wybrzeży, szlaków handlowych C)ukształtowanie terenu D)zasoby naturalne – gleby, lasy, surowce, walory estetyczne, środowisko
7.Charakterystyka ludności: A)przyrost naturalny – różnica urodzeń i zgonów ludzi, podawana najczęściej na 1000 mieszkańców. B)przyrost rzeczywisty – przyrost naturalny + migracje C)współczynnik feminizacji – ilość mężczyzn na 100 kobiet D)współczynnik maskulinizacji – ilość kobiet na 100 mężczyzn E)struktura wieku – odsetek ludności przypadający na poszczególne klasy wiekowe F)stopa urodzeń – liczba urodzeń na 1000 mieszkańców G)wyż i niż demograficzny – nagły wzrost lub spadek liczby ludności H)wiek produkcyjny – ludność zdolna do pracy 18-64 lata (59 – kobiety)
8.Migracje ludności polegają na zmianie miejsca zamieszkania na stałe lub tylko na pewien okres. Te ostatnie (zwane czasowymi, lub sezonowymi) mogą być związane z trasą, nauką i rekreacją. Są to często dojazdy do pracy i szkół oraz wyjazdy turystyczne. Dzielą się na: A)wewnętrzne – odbywające się w granicach danego kraju, regionu, bądź kontynentu B)zewnętrzne – odbywające się pomiędzy poszczególnymi państwami, regionami, bądź kontynentami
9.Przyczyny migracji: A)chęć poprawy warunków życia B)polityczne C)prześladowanie ludności w czasie i po zakończeniu wojny (mig, przymusowa) D)pielgrzymki do miejsc kultu religijnego E)wyjazdy turystyczne i służbowe F)przesiedlenia i ucieczki ludności z obszarów nawiedzanych przez klęski żywiołowe
10.Migracje w PL: A)wewnętrzne: *strumień skierowany na ziemie odzyskane z terenów PL S-E (obawa czy ziemie zostaną w obrębie państwa PL) *migracje ze wsi do miast B)zewnętrzne: *wyjazdy polityczne *poszukiwanie pracy *migracja przymusowa (Żydzi)
11.Miasta powstawały się i rozwijały na różnych obszarach kuli ziemskiej już od najdawniejszych czasów. Czynniki miastotwórcze: A)położenie geograficzne: *nad rzekami *na wybrzeżu morskim *na szlakach handlowych B)ukształtowanie powierzchni C)surowce mineralne D)przemysł (szczególnie od XIXw) E)transport 12.Typy koncentracji miejskich: A)aglomeracja – zespół miejski składający się z 1 miasta głównego i kilku/kilkunastu miast satelitarnych B)konurbacja, np. Śląska – zespół kilku równorzędnych miast C)megalopolis – np. wschodnie wybrzeże USA – połączenie się aglomeracji (konurbacja aglomeracji)
13.Przebieg procesów urbanizacyjnych poza kontynentem Europejskim. Typy: A)kolonialno-europejski: *występuje w pastwach wysoko rozwiniętych zdominowanych przez ludność pochodzenia Europejskiego *o rozwoju miast decydowały te same czynniki co w Europie *no USA, Australia, Kanada B)japoński: *charakterystyczny dla państw wysoko rozwiniętych bez udziału ludności pochodzenia europejskiego *typ ten cechuje wieloletnia tradycja miast (zachowane są stare budowle) *miasta dostosowane do przemysłu i transportu *np. Tokio, Hamburg, Singapur C)urbanizacja w państwach 3-go świata: *o liczbie ludności miejskiej decyduje stolica państwa (miejsce uprzywilejowane)

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty