profil

Proste programy Informatyka Semestr 1

poleca 85% 133 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Tablice:wypisz odwrotni
e#include<iostream>

using namespace std;
const int size=21;
void wypisz_odwrotnie(int tab[size])
{
for(int i=size-1;i>=0;i--)
{
cout<<"tab["<<i<<"]"<<tab[i]<<endl;
}
}
int main()
{
int tab[size];
for(int i=0;i<size;i++)
{
tab[i]=i;
}
wypisz_odwrotnie(tab);
return 0;
}

Wpisz do tablicy i wyciąg minimum:

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{

int n;
cout<<"podaj wielkosc tablicy"<<endl;
cin>>n;
int tab[n],min=tab[0];


for(int i=0;i<n;i++)
{
cout<<"podaj wartosci tab["<<i<<"] do tablicy"<<endl;
cin>>tab[i];
if(tab[i]<min)
{
min=tab[i];
}

}
cout<<"wart min"<<min<<endl;
return 0;
}

Program na potęgowanie:

#include <iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int potega(int liczba,int stopien)
{
int wynik;
wynik=liczba;
for(int i=1;i<stopien;i++)
{

wynik=wynik*liczba;
}
return wynik;
}
int main()
{

int x,y;
while(1)
{
int opcja;
cout<<"1.wykonaj potegowanie"<<endl;
cout<<"2.wyjscie"<<endl;
cin>>opcja;

switch(opcja)
{
case 1:

cout<<"podaj liczbe"<<endl;
cin>>x;
cout<<"podaj wykladnik"<<endl;
cin>>y;
if(y==0)
{
cout<<"wynik = "<<1<<endl;
}else
{

cout<<"wynik = "<<endl<<potega(x,y)<<endl;
}
break;
case 2:
return 0;
break;
default:
cout<<"zła liczba"<<endl;
break;
}
}
return 0;
}

Program do losowania liczb. Wypisz zsumuj:
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;


int losoj(int tab[])
{
srand(time(NULL));
for(int i=0;i<20;i++)
{
tab[i]=(rand()%7)+4;

}

}

int wyswietl(int tab[])
{
for(int i=0;i<20;i++)
{
cout<<"tab"<<endl<<tab[i]<<endl;
}

}

int suma (int tab[])
{
int suma=0;
for(int i=0;i<20;i++)
{

suma=suma+tab[i];

}
cout<<"suma"<<endl<<suma<<endl;
}

int main()
{
int tab[20];
losoj(tab);
wyswietl(tab);
suma(tab);

return 0;
}

Program do obliczania równania kwadratowego:

#include <iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
void brak_rozw()
{
cout<<"brak rozwiazania"<<endl;
}
void jedno_rozw(float b,float a)
{
float x0;
x0=-b/(2*a);
cout<<"rozwiazanie"<<"x0 ="<<x0<<endl;
}
void dwa_rozwi(float a,float b,float c,float pierw)
{
float x1,x2;
x1=(-b-pierw)/(2*a);
x2=(-b+pierw)/(2*a);
cout<<"wyniki to"<<"x1 = "<<x1<<endl<<"x2 ="<<x2<<endl;
}
int main()
{
int a,b,c,pierw,delt;
while(1)
{

cout<<"podaj wartosci parametrow rownania kwadratowego"<<endl;
cout<<"podaj a"<<endl;
cin>>a;
cout<<"podaj b"<<endl;
cin>>b;
cout<<"podaj c"<<endl;
cin>>c;
delt=b*b-4*a*c;
cout<<"delta ="<<delt<<endl;
pierw=sqrt(delt);
if(delt<0)
{
brak_rozw();
}if(delt==0)
{
jedno_rozw(b,a);
}if(delt>0)
{
dwa_rozwi(a,b,c,pierw);
}
}
return 0;
}Ciąg Fibonacciego;
#include<iostream>
#include<cstdlib>
using namespace std;

void fibonacci(int n)
{
long long a = 0, b = 1;

for(int i=0;i<n;i++)
{
cout<<b<<" ";
b += a; //pod zmienną b przypisujemy wyraz następny czyli a+b
a = b-a; //pod zmienną a przypisujemy wartość zmiennej b
}
}

int main()
{
int n;

cout<<"Podaj ile chcesz wypisać wyrazów ciągu fibonacciego: ";
cin>>n;

fibonacci(n);

system("pause");
return 0;

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty