profil

Kariera w służbie cywilnej – rozwój służbowy

poleca 90% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

zatrudnienie na czas określony (służba przygotowawcza),
egzamin (teoretyczny)
wynik negatywny – rozwiązanie umowy na czas określony
wynik pozytywny – zawarcie umowy na czas nieokreślony.
postępowanie kwalifikacyjne (egzamin na urzędnika s.c.)
mianowanie na urzędnika sł. Cywilnej. (na obecną chwilę 2137 osób)

Art. 28 ustawy o służbie cywilnej określa wymogi przystąpienia do postępowanie kwalifikacyjnego.
Art. 28. O uzyskanie mianowania w służbie cywilnej może ubiegać się osoba, która:
1) jest pracownikiem służby cywilnej,
2) odbyła służbę przygotowawczą, z zastrzeżeniem art. 27,
3) posiada co najmniej dwuletni staż pracy w służbie cywilnej,
4) posiada tytuł magistra lub równorzędny,
5) zna co najmniej jeden język obcy,
6) jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się 1 raz w roku – ostatnia sobota lipca. Składa się z 6 części:
badanie zdolności ogólnych - test z 2 części,
praca pisemna – zwięzła notatka na określony luźny temat.
test wiedzy – kilkadziesiąt pytań,
doliczane są punkty dodatkowe: język, dyplomy uczelni, dodatkowe uprawnienia,
utworzenie listy rankingowej,
60% punktów – wynik pomyślny
Krajowa Szkoła Służby Publicznej jest alternatywą uzyskania mianowania – uzyskaniem dyplomu jest równoznaczne z mianowaniem w służbie cywilnej.
mianowanie na urzędnika służby cywilnej
9 stopni służbowych po ocenie
awans na wyższe stanowiska w służbie cywilnej (dyrektorzy)

Motywacja w służbie cywilnej
finansowa:
wynagrodzenie zasadnicze – dla danego stanowiska,
wysługa lat – 1% do 20 lat,
co 5 lat nagroda jubileuszowa – po 20 latach,
13 wypłata,
dodatek (0,47 % kwoty bazowej),
dodatek specjalny,
nagroda okresowa,
podwyżka na danym stanowisku pracy,
motywacja pozapłacowa:
awans stanowiskowy,
urlopy i uprawnienia – urlop dodatkowy.
szkolenia – często dofinansowane.


Szkolenie – jest prawem ale też i obowiązkiem:
wstępne - służba przygotowawcza,
szkolenia powszechne (językowe, informatyczne, BHP),
specjalistyczne (dla danej administracji),
centralne (organizowane przez szefa sł. Cywilnej) dla grupy osób, lub wychodząc naprzeciw nowym potrzebom,
studium zarządzania strategicznego dla dyrektorów generalnych,
szkolenia w ramach indywidualnego programu zawodowego,
aplikacja legislacyjna – legislatorzy (pracujący np. w Kancelarii Sejmu).
Szef służby cywilnej prowadzi listę podmiotów szkolących (lista referencyjna).


Jakość i etyka w administracji.
Jakość – wartość produktu dla klienta.
Kontrola jakości – powinna odbywać się w trakcie całego procesu, a nie na samym końcu.
Proces administracyjny – zakończony jest produktem, wydaniem decyzji.

TQM (metoda Deminga) – metoda kontrolowania w trakcie całego procesu.
PDSP – planuj, działaj, sprawdzaj, poprawiaj (koło Deminga).

ISO 9000 – polska norma – zasady zarządzania jakością.
1. Orientacja na klienta.
2. Przywództwo.
3. Zaangażowanie ludzi.
4. Podejście procesowe.
5. Podejście systemowe do zarządzania (wzajemne uzależnienie działań).
6. Ciągłe doskonalenie.
7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów (zbieranie faktów, a następnie podejmowanie decyzji).
8. Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami, interesantami, innymi urzędami, instytucjami społecznymi, przedsiębiorcami.

Etapy wdrażania systemu zarządzania jakością.
1. Ustanowienie programu (ISO).
2. Udokumentowanie.
3. Wdrożenie.
4. Utrzymanie systemu (konserwacja0.
5. Stałe doskonalenie.

Wspólna metodologia oceny – sam urząd przeprowadza własną samoocenę CAF.
Europejska nagroda jakości – przyznawana przez międzynarodową fundację – współzawodniczą urzędy 25 państw.
Międzynarodowa nagroda jakości.

Program przyjazna administracja – konkurs na najlepszy urząd administracji rządowej.

Moralność - (łac. Mora – dobre obyczaje) – opis postępowania dobrego i złego.
Etyka – uczy jak trzeba postępować.
Norma prawna – nałożona prawem i obłożona sankcją.
Norma etyczna – nie jest opatrzona sankcją.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata
Nauki
Typ pracy